اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
نگاهی بر کتاب مراجع شبه قضایی-تالیف دکتر رشید رشیدی
مقدمه:
گستردگی علوم تخصصی و دانش های فنی –تخصصی در روزگار حاضر توام با پیچیدگی زندگی اجتماعی و حرکت شتابی جامعه در مسیر افزایش آگاهی های جامع علمی- مهارتی، سبب گردیده امروز در کنار حوزه های تخصصی دانش های طبیعی ،علوم انسانی به ویژه شاخه های مرتبط با مناسبات اجتماعی و روابط جمعی اهمیت و گسترش بیشتری بیابد.
هر چند دامنه علمی علوم اجتماعی روز به روز گسترش بیشتری می یابد، اما باید در نظر داشت به موازات آن نیز نیاز جامعه به برخورداری و بهره گیری از شاخه های علمی علوم انسانی بیشتر می شود. این امر با جهش قابل ملاحظه ای در علم حقوق خودرا نشان میدهد که می تواند ارتباط مستقیمی با آمار روز افزون پرونده های قضایی داشته که ترسیم گر سیمای جامعه ای است که متاثر از عوامل متعدد از جمله افزایش جمعیت، مهاجرت و حرکتهای جمعیتی، تغییر طبقاتی افراد متاثر از تحصیلات و احراز منابع مالی متنوع، مرزهای ارزشی زیر پا نهاده و عامدانه یا غیر عامدانه ، حریم های حقوقی را شکسته اند.بدیهی است در چنین شرایطی،وجود منابع علمیموثق با قلم برآمده از تجارب شغلی می تواند راهگشای موثری در احقاق حقوق در معرض تضییع و عاملی مهم در پیشگیری از مسائل احتمالی باشد. از این جهت تولید آثار مکتوب در عرصه علم حقوق از نیازمندی های جامعه فعلی ایران است.
نیاز جامعه و نیز پرسشهای تازه ای که منشاء گرفته از تعدد مسائل موجود است، التزام تولید، بسط دانش و همچنین نقد و تحلیل نگاشته ها را افزایش میدهد. بدیهی است این امر در علم حقوق بعنوان اصلی ترین ناظر، قائم و قائل به پاسداشت حریم روابط انسانی و حفظ انضباط جمعی و نیز حقوق فردی و اجتماعی اهمیت بیشتری یافته و فراتر از انگیزه دانش پژوهان متخصص در این عرصه،با عطش نیاز جامعه نیز همراه است.
هر چندگسترش فضاهای رسانه ای و دسترسی آسان به منابع علمی الکترونیکی در سایتهای مختلف،تمایل جمعی به گسترش دانش افزایی از طریق اینترنت را بر بهره گیری از مکتوبات مجلد تفوق بخشیده است با این همه هنوز کتابها به عنوان مراجع علمی قابل استناد، از اعتبار بیشتری برخوردار می باشند. لذا نقد و تحلیل محتوای آثار مکتوب می تواند گام مهمی در معرفی و کیفیت بخشی این بخش از تولیدات فرهنگی –علمی کشور باشد.
نقد و بررسی کتاب مراجع شبه قضایی(صلاحیتها،وظایف و اختیارات) تالیف دکتر رشید رشیدی که چاپ نخستین آن به سال 1395 باز می گردد(هر چند در قسمت سرشناسه اثر، بخش یادداشت اشاره شده است که این اثر در سال 1390چاپ قبلی داشته استاول از همه موید استقبال عمومی از این کتاب است.خصوصاً آنکه چاپ نخست توسط انتشارات شهرستانی و سپس نشر عموم آن به یک ناشر کشوری سپرده شده است.کتاب پس از مقدمه بسیار کوتاهی در دو فصل جداگانه تحت عنوان "مراجع شبه قضایی حل اختلاف" و " مراجع انتظامی " نگارش یافته است.
آنگونه که مولف در مقدمه کتاب اشاره داشته است ،تعدد و تنوع مراجع و دادگاههای غیر دادگستری عمده ترین ضرورت پرداختن به بحثهای فنی و تخصصی و نیز آسیب شناسی و بررسی چالشهای فراروی مراجع شبه قضایی فراهم ساخته و بر این اساس با تاکید بر چالشهای فرا روی این مراجع ، پنج پرسش مهم در خصوص وظایف و صلاحیتها-اهداف قانونگذار-میزان تحقق اهداف –چالشهای موجود در اجرای آرای مراجع و ناهماهنگی های موجود دراین راستا مورد توجه نگارنده واقع گردیده است اما محوریت تالیف پرداختن به نخستین پرسش یعنی وظایف و صلاحیتهای این مراجع شبه قضایی بوده است تا بدانجا که در کل کتاب از اشاره و حتی پاسخگویی کوتاه به دیگر سئوالات پرهیز شده است که به نظر میرسد آگاهانه با هدف جلوگیری از تداخل موضوعی و ایجاد ابهام در ذهن مخاطب بوده است.
این اثر در نگاه اول کتابی است که می تواند صرفاً جهت گروه دانشجویی و متخصصین رشته علم حقوق و قضا مورد توجه و استففاده قرار گیرد.اما تورق کتاب و تامل در نگاشته ها تاثیر کاربردی این اثر را برای اقشار مختلفی که علاقمند به دانش افزایی داشته و به شرایط خاص خود نیازمند آگاهی عمومی در این زمینه می باشند ،می تواند بسیار مفید فایده باشد.اهمیت این اثر آن است که به قلم آشنایان علم حقوق و مبرزین دستگاه قضا که سالها مجدانه تجارب بسیاری را در کارنامه شغلی خویش به ثبت رسانده اند، نگارش یافته است.
از آنجایی که مهمترین عنصر در نقد هر اثر پرداختن به نقاط قوت و نیز ضعف های احتمالی آن میباشد و نگاه تطبیقی و لحاظ دیدگاه نویسنده به موضوع می باشد سعی بر آن داشته ایم این مهم مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.
بی تردید هیچ اثر علمی - فرهنگی بدون در نظر داشتن اهداف مورد نظر مولف نگارش نمی یابد. درون مایه های هر اثرالزاماً ارتباطی کاملی با موضوع کتاب دارد.اما حرفهای تازه هر کتاب و نیز ارتباط فلسفی نویسنده با تجربیات شغلی و اثر تولیدی اش راه را بر فهم بهتر آن اثر باز خواهد نمود. بر این مبنا نکات ذیل قابل تامل و مداقه می باشد:
1- کتاب مراجع شبه قضایی با موضوعیت حقوقی تالیف شده است. سبک تالیف و تنظیم مطالب کتاب به گونه ای است که می توان آن را کتاب مرجع تخصصی در این موضوع قلمداد نمود .چرا که علاوه بر معرفی مواد قانونی و کمیسیون های مرتبط با الحاق نمونه آراء و نیز فرم های خام مربوطه،دسترسی سریع مخاطبین را به نیازمندی های اطلاعاتی بر حسب موضوع مورد نظرامکان پذیر نموده است.
2-پاورقی های کامل و جامع این کتاب و قرار دادن توضیحات الزامی در پایین هر صفحه،به شفافیت مطلب و درک راحت تر مخاطب کمک بسیار نموده است.
3-با توجه به سطح آشنایی متفاوت مخاطبین و استفاده کنندگان از اثر که ضرورت انضمام دایره اللغاتی در حد نیازمندی کتاب ایجاب نموده است نگارنده این مهم را مورد دقت و توجه قرار داده است و با شرح مختصری ،امکان فهم صحیح تر موضوع را برای مخاطب فراهم نموده است.از جمله این موارد می توان به مفهوم تفکیک در اصطلاح ثبتی و نیز معنای تراکم ساختی و فرمول احتساب آن و همچنین معنای لغوی اشکوب و گذرواژه های بسیار دقیق در هیاتهای بدوی و تجدید نظر نظام صنفی که در چهار صفحه(صفحات217 الی 220) بدان پرداخته شده اشاره داشت.
4-وجود نمونه فرمهای مرتبط با هر موضوع و نیز آراء صادره،تاثیر بسیار مثبتی در بازنمایی بهتر مطالب داشته است. این مهم که در کل اثر رعایت شده استکتاب را از یک اثر صرف نوشتاری به اثری کاربردی تبدیل نموده است.
5-هر چند این اثر ظاهراً در قالب دو فصل مطرح گردیده اما تعدد و تنوع مطالب هر فصل نقش مهمی در تنویر ذهن مخاطبین دارد که با هدف مولف در تالیف اثر همخوانی داشته و مطابق با حوزه یا ژانر اثر می باشد.
6-با توجه به اینکه اثر حاضر با استناد به لوایح و مواد قانونی تالیف گردیده است و نویسنده بیش از آنکه تمایل به نگاشته های خویش داشته باشد، سعی وافر در نص صریح مواد قانونی نموده است.لذا مطالب نگاشته شده بسیار حائز وثوق بوده و به نوعی جنبه دایره المعارف حقوقی دارد.
7-معرفی هیات های رسیدگی کننده: در این اثر در هر مبحث مرجع یا مراجع نظر دهنده و رسیدگی کننده به روشنی مشخص گردیده است .به عنوان مثال در بحث شورای عالی ثبت در خصوص آراء هیات نظارت با اشاره به ماده 25 مکرر قانون ثبت و اسناد و املاک شعب تجدید نظر را معرفی و مشروحا عنوان گردیده است که در هر یک از شعب دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب وزیر دادگستری و نیز مسئول مربوط شعبه ،مرجع تجدید نظر کننده می باشند. یا در مبحث هیات حل اختلاف اعضاء هیات را متشکل از قاضی دادگستری منتخب رئیس قوه –رئیس ثبت یا قائم مقام او و نیز یک نفره خبره ثبتی عنوان نموده است و بعد مشروحاً نحوه رسیدگی را با استناد به مواد قانونی مطرح نموده است.
8-دقت کافی و وافی در به حداقل رساندن اشتباهات تایپی: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که واژه های علم حقوق نیاز به دقت بسیار دارد و اشتباه تایپی می تواند در تغییر مفهوم و محتوا تاثیر قابل توجهی داشته باشد. به عنوان مثال واژه مفروزه، که در نزد علمای حقوق مفهوم در مقابل ملک مشاع به کار میرود و از نظر مقررات ثبتی جدا کردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایرین...
در این اثر با وجود 294 صفحه غلطهای تایپی در حداقل ممکن مشاهده گردید(به عنوان نمونه واژه ناظر بصورت ناضر تایپ شده است) لذا مخاطب عام با این اعتماد پس از مشاهده واژه مفروزه،به دنبال مفهوم حقوقی آن میرود حال آنکه اگر در اثری آن هم اثر حقوقی، اشتباهات تایپی به کرات پیش اید مخاطب عام با رسیدن به واژه فوق به تصور آنکه منظور نویسنده از واژه مفروزه همان اصطلاح رایج مفروضه می باشد از درک عمق مطلب محروم می گردد.
9-پرهیز از نگارش حاشیه های غیر ضروری و خسته کننده:تمام آثار علمی–تخصصی نیازمند دقت در افزایش تمرکز ذهنی مخاطب می باشند. بنابراین پرداختن به حاشیه های غیر ضروری علاوه بر آنکه رشته مطالب را از دست مخاطب و حتی احیاناً نویسنده می گیرد، سبب خستگی و ملال آوری اثر می شود.این امر به ویژه در حوزه علم حقوق که تماماً با مواد و لوایح منطقی و قانونی سر وکار دارد نیازمند توجه بیشتر می باشد که در کتاب حاضر این مهم مورد عنایت نویسنده قرار گرفته است.
حوزه های علمی به ویژه در علوم انسانی بالاخص فلسفه عرفان و حقوق بسیار نیازمند بازتاب تجارب ارزشمند سالکانی است که گام به عرصه تجربه نهاده و دانش و مهارت را با هم در آمیخته اند. مع الاسف نویسنده محترم در نگارش اثر خویش مخاطب را از طیب آموخته های برآمده از تجارب خویش و نیز نقد مواد قانونی و تبیین نیازمندی های اصلاح مواد قانونی بنا به تجربت خویش محروم نموده است. حال آنکه سوابق اجرایی نویسنده ،بیانگر گستره معنایی بسیاری است که می تواند چراغ راه دانش پژوهان این رشته و حتی مخاطبان علاقمند باشد.
این فقدان تا بدان حد که حتی بیان پیشنهادات و یا جمع بندی مطالب به عنوان ضرورت نگارشی هر اثر، از چشم نویسنده دور مانده است.خاطر نشان است یکی از مصادیق و شاخص های مهم در هر اثر نگارشی، منابع و مراجع مورد استناد نویسنده می باشد و انتظار میرود نویسنده در پایان تالیف خود، منبع یا منابع علمی را به مخاطب معرفی نماید.این مهم در اثر حاضر مورد توجه قرار نگرفته است و هم اکنون در بسیاری از مقالات چاپ شده شاخص ونکور که بیانگر منابع بر اساس صفحات به نشر رسیده می باشد در کتاب رعایت نگردیده است.
از آنجایی که پیش گفتار در هر اثر اطلاعات جامعی را در خصوص منظور و محدوده های مورد توجه نویسنده در اختیار می گذارد ضرورت وجود آن در هر اثری گریز ناپذیر است.با توجه به اینکه نویسنده اقدام به تالیف کتابی با محتوای کاملا علمی نموده است ،نوشتارهایی تحت عنوان پیشگفتار جهت آماده سازی مخاطب برای ورود به لبحث اصلی به شدت مورد نیاز می باشد. به ویژه آنکه مولف اهتمام مجدانه در تخصیص فرصتهای کتاب به مواد و موازین قانونی داشته و این امر ضرورت ایجاد فرصت ارتباط گیری مخاطب با نویسنده را بیشتر می نماید.
همچنین با توجه به شماره مواد قانونی که مورد نظر مولف بوده است،ضرورت تبیین این موضوع که آیا تنها مواد قانونی مورد استناد مراجع شبه قضایی همانهایی است که مولف بدان استناد نموده و یا تعداد موارد بیش از آن بوده لیکن نویسنده بنا بر وجوهاتی صلاح بر گزینش و انتخاب دانسته ،در این اثر چندان مشخص نمی باشد.حال آنکه با توجه به عنوان کتاب و تاکید نویسنده بر صلاحیتها ،وظایف و اختیارات انتظار میرود در هر مبحث حداقل بطور خلاصه این مهم به اطلاع مخاطب رسانده شود.
کتابدر دو فصل جداگانه مراجع شبه قضایی حل اختلاف و مراجع نظامی تفکیک شده است.اما هر فصل در درون خویش موضوعات کاملا جداگانه ای دیده میشود که خود نیازمند تقسیم بندی هایی برای انتقال بهتر مطلب بوده است.به عنوان مثال در فصل اول بدون هیچ مقدمه ای به کمیسیون مواد متعددی از قوانین شهرداری اشاره شده است (تا پایان صفحه 33) و در صفجه 34 باز بدون هیچ مقدمه هیاتهای حل اختلاف ثبت احوال آمده است و بعد مبحث هیاتهای حل اختلاف قانون کار الی آخر. بنابراین گستردگی و تنوع دامنه مطالب ضرورت بخش بندی و سپس فصل بندی را ایجاب می کند.بدین معنی که کتاب در دو بخش مراجع شبه قضایی حل اختلاف و مراجع انتظامی تقسیم بندی میشد و سپس در هربخش بر حسب موضوعات مورد بررسی ،فصل بندی هایی لحاظ می گردید.
عدم لحاظ نمودن گستره قانونی در خصوص موضوعات مختلف. به نظر میرسد لازم بود نگارنده پیش از پرداختن به مواد قانونی در هر فصل توضیحا اشاره مینمود که جمع مواد قانونی مرتبط با موضع فصل چه تعداد می باشد و دامنه شمول این کتاب تا چه اندازه می باشد.ضرورت این امر از آن جهت است که اگرچه مخاطبین غیر دانشگاهی بر حسب موضوع مورد نیاز ،رجوع علمی می نمایند اما باید بخشی را جهت ان دسته از مخاطبینی که به دنبال نگرش جامعی در خصوص مراجع شبه قضایی می باشند، وثوقی موتمن بیابند.
عدم تعیین سرشاخه ها و زیر شاخه های هر موضوع-با توجه به اینکه مراجع شبه قضایی در دورن خود تقسیمات متعددی دارد لازم است در آغاز فصل نخست ابتدا این مراجع بصورت دقیق تر تعریف و زیر شاخه های آن را با ذکر مهمترین محور مسئولیتی معرفی میگردید. هر چند نگارنده در کتاب سعی وافر و دقت کامل نموده است تا مطالب بصورت منظم و بدون تداخل چیدمان شود اما مناسب تر می نماید به جهت دسته بندی دقیق تر،موضوعات بصورت واضح تری تمییز گردد.
اگرچه نگارنده درتمام صفحات سعی در ارائه توضیحات لازم و تبین مفهوم واژه ها داشته است.اما با عنایت به اینکه در نگارش کتب علمی - تخصصی الزاماً اصطلاحات علمی مربوطه به کار میرود که چندان قابل درک برای مخاطبین غیر تخصصی نمی باشد، ضرورت انضمام فرهنگ واژه های به کار رفته در اثر تالیفی الزامی میباشد که بطور مثال می توان اصطلاح ابنیه مفروزه –قلع بنا و...را نام برد.
واژه های علم حقوق عمدتاً به گونه ای میباشند که معانی عرفی و تخصصی آن بسیار متفاوت با یکدیگر می باشد.این مهم سبب گردیده است در موارد قضایی حساس ،برداشت های عام بسیار متفاوت از مفهوم اصلی قضایی و حقوقی باشد.
فقدان نتیجه گیری در پایان کتاب-با توجه به اینکه هر اثر تالیفی عمدتا با هدف یا هدفهایی در نگارش همراه می باشد، نویسنده در پایان اثر نتیجه گیری های خود را اعلام می نماید که در آن عصاره تحقیق یا نگارش به عنوان پایان کار مورد استفاده مخاطب واقع شود.در این اثر با توجه به سبقه فعالیت علمی –تبحری مولف فقدان نتیجه گیری بیشتر از هر اثر نوشتاری احساس می شود.
عدم ارائه پیشنهادات.با توجه به اینکه علم در محک تجربه و تحقیق نواقص خویش را بیشتر می نمایاند و از آنجایی که نویسندگان هر اثر علمی با عنایت به تجارب و نیز سختی های مسیر نگارش،ضعفها را لمس و نفصها را درک نموده اند.لذا انتظار میرفت در پایان کار تحقیقی– علمی خویش بر حسب موضوع مورد مطالعه و نیز نحوه جمع آوری اطلاعات و تنظیم مطالب،راهکارها و پیشنهاداتی ارائه نمایند.
عدم معرفی آثار تالیفی مشابه به موازات عنوان و،موضوع و محتوای کتاب و نیز عدم رعایت سمبل های رایج شماره گذاری کتاب و رعایت این مفاد در چاپهای آتی می تواند کتاب را کاربردی تر از وضعیت فعلی نماید.
نتیجه گیری:
نقد هر اثر تالیفی مشروط برآنکه آمیخته با سوگیری و پیشداوری نباشد در هر سطح می تواند به اندازه خویش مفید واقع گردد. در یک نقد علمی تاکید بر هدف ،محتوا و نحوه نگارش است. در حقیقت متمرکز بر اقتدار اثر می باشد.از آنجایی که در نقد کتاب،آنچه مورد نقد قرار میگیرد خود اثر است نه پدیدآورنده آن لذا در این امر باید فارغ از تملق و یا غرض به نقد اثر پرداخت.نقد هر اثر می تواند به شیوه های در قالب تحلیلی-توصیفی یا سطحی –عمقی باشد.بدیهی است در این امر رعایات اصول اخلاقی به شدت مورد التزام نگارنده بوده است.
کتاب مراجع شبه قضایی (صلاحیتها ،وظایف و اختیارات) تالیف دکتر رشید رشیدی در 294 صفحه در قطع وزیری با جلد شومیز از انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد در چاپ دوم با تیراژ 500 جلدمرجع اطلاعاتی موثقی در خصوص تنظیم دادنامه های حقوقی میباشد.

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926495