اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات حقوقي
 • دفتر اول : قوانین اساسی و مدنی
  • قانون اساسی
   • مقدمه قانون اساسی
   • اصول قانون اساسی
    • فصل اول‌: اصول کلي فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاريخ وپرچم رسمي کشور فصل سوم‌: حقوق ملت‌
   • نمایه قانون اساسی
  • قانون مدنی
   • مقدمه
   • جلد اول:کتاب اول‌: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی‌
    • کتاب اول‌: در بيان اموال و مالکيت بطورکلي‌ باب اول‌: در بيان انواع اموال‌ فصل اول‌: در اموال غيرمنقول‌
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت ول
    • كتاب دوم‌: در اسباب تملك‌ قسمت اول‌: در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه‌ باب اول‌: در احياء اراضي موات و مباحه‌
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت دوم - باب اول
    • قسمت دوم‌: در عقود و معاملات و الزامات‌ باب اول‌: در عقود و تعهّدات بطوركلّي‌ فصل اول‌: در اقسام عقود و معاملات‌
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت دوم - باب دوم
    • باب دوم‌: در الزاماتي‌كه بدون قرارداد حاصل مي‌شود فصل اول‌: در كليات‌ فصل دوم‌: در ضمان قهري‌
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت دوم - باب سوم - فصل 1 تا 4
    • باب سوم‌: در عقود معينه مختلفه‌ فصل اول‌: در بيع‌ مبحث اول‌: در احكام بيع‌
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت دوم - باب سوم - فصل 5 تا 19
    • فصل پنجم‌: در مزارعه و مساقات‌ مبحث اول‌: در مزارعه‌
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت سوم
   • جلد اول: در اموال - کتاب دوم: دراسباب تملک - قسمت چهارم
    • قسمت چهارم‌: در وصايا و ارث‌ باب اول‌: در وصايا فصل اول‌: در كليات‌ فصل دوم‌: در موصي‌
   • جلد اول : در اموال - کتاب سوم : در مقررات مختلفه
   • جلد دوم - در اشخاص
    • جلد دوم‌: در اشخاص‌ كتاب اول‌: در كليات‌ كتاب دوم‌: در تابعيت‌ كتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌ كتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌ كتاب پنجم‌: در غايب مفقودالاثر
   • جلد سوم : در ادله اثبات دعوی
    • جلد سوم‌: در ادلة اثبات دعوي‌ كتاب اول‌: در اقرار باب اول‌: در شرايط اقرار باب دوم‌: در آثار اقرار كتاب دوم‌: در اسناد
  • مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی - سال 1358
   • جلسه 1- افتتاحیه (1)
   • جلسه 1- افتتاحیه (2)
   • جلسه 2 - مقدمات آیین نامه داخلی (1)
   • جلسه 2 - مقدمات آیین نامه داخلی (2)
   • جلسه 3-پیش نویس قانون اساسی (1)
   • جلسه 3-پیش نویس قانون اساسی (2)
   • جلسه 3-پیش نویس قانون اساسی (3)
   • جلسه 4 - ادامه بحث پیش نویس قانون اساسی(1)
   • جلسه 4 - ادامه بحث پیش نویس قانون اساسی(2)
   • جلسه 4 - ادامه بحث پیش نویس قانون اساسی(3)
   • جلسه 5- آیین نامه داخلی مجلس (1)
   • جلسه 5- آیین نامه داخلی مجلس (2)
   • جلسه 5- آیین نامه داخلی مجلس (3)
   • جلسه 6 - ادامه بحث آیین نامه داخلی مجلس (1)
   • جلسه 6 - ادامه بحث آیین نامه داخلی مجلس (2)
   • جلسه 7 - ادامه بحث آیین نامه داخلی مجلس (1)
   • جلسه 7 - ادامه بحث آیین نامه داخلی مجلس (2)
   • جلسه 7 - ادامه بحث آیین نامه داخلی مجلس (3)
   • جلسه 8 - بحث پیرامون مصنویت نمایندگان(1)
   • جلسه 8 - بحث پیرامون مصنویت نمایندگان(2)
   • جلسه 8 - بحث پیرامون مصنویت نمایندگان(3)
   • جلسه 9 - طرح و تصویب اصل اول و طرح اصل دوم(1)
   • جلسه 9 - طرح و تصویب اصل اول و طرح اصل دوم(2)
   • جلسه 9 - طرح و تصویب اصل اول و طرح اصل دوم(3)
   • جلسه 10- بحث پیرامون اصل دوم (1)
   • جلسه 10- بحث پیرامون اصل دوم (2)
   • جلسه 10- بحث پیرامون اصل دوم (3)
   • جلسه 11- تصویب اصل دوم (1)
   • جلسه 11- تصویب اصل دوم (2)
   • جلسه 12- طرح اصل سوم (1)
   • جلسه 12- طرح اصل سوم (2)
   • جلسه 12- طرح اصل سوم (3)
   • جلسه 13- تصویب قسمتی از اصل سوم و طرح اصل چهارم (1)
   • جلسه 13- تصویب قسمتی از اصل سوم و طرح اصل چهارم (2)
   • جلسه 13- تصویب قسمتی از اصل سوم و طرح اصل چهارم (3)
   • جلسه 14 - تصویب اصل سوم وچهارم و طرح اصل ششم(1)
   • جلسه 14 - تصویب اصل سوم وچهارم و طرح اصل ششم(2)
   • جلسه 14 - تصویب اصل سوم وچهارم و طرح اصل ششم(3)
   • جلسه 15- طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل 6 (1)
   • جلسه 15- طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل 6 (2)
   • جلسه 15- طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل 6 (3)
   • جلسه 16- طرح و تصویب اصول ششم و هفتم و هشتم (1)
   • جلسه 16- طرح و تصویب اصول ششم و هفتم و هشتم (2)
   • جلسه 17- طرح و تصویب اصل نهم و دهم(1)
   • جلسه 17- طرح و تصویب اصل نهم و دهم(2)
   • جلسه 17- طرح و تصویب اصل نهم و دهم(3)
   • جلسه 18- طرح و تصویب صول یازدهم و دوازدهم و طرح اصل سیزدهم (1)
   • جلسه 18- طرح و تصویب صول یازدهم و دوازدهم و طرح اصل سیزدهم (2)
   • جلسه 18- طرح و تصویب صول یازدهم و دوازدهم و طرح اصل سیزدهم (3)
   • جلسه 19- تصویب اصل سیزدهم (1)
   • جلسه 19- تصویب اصل سیزدهم (2)
   • جلسه 19- تصویب اصل سیزدهم (3)
   • جلسه 20 - طرح اصل چهاردهم (1)
   • جلسه 20 - طرح اصل چهاردهم (2)
   • جلسه 20 - طرح اصل چهاردهم (3)
   • جلسه 21- تصویب اص 14 پیش نویس (اصل 56) و اصل 17 و پیش نویس (اصل 58) در طرح 15(1)
   • جلسه 21- تصویب اص 14 پیش نویس (اصل 56) و اصل 17 و پیش نویس (اصل 58) در طرح 15(2)
   • جلسه 22- طرح اصل18 و 22 ، تصویب اصل 19 پیش نویس (اصل 61) و اصل 21 و پیش نویس (اصل 15) (1)
   • جلسه 22- طرح اصل18 و 22 ، تصویب اصل 19 پیش نویس (اصل 61) و اصل 21 و پیش نویس (اصل 15) (2)
   • جلسه 22- طرح اصل18 و 22 ، تصویب اصل 19 پیش نویس (اصل 61) و اصل 21 و پیش نویس (اصل 15) (3)
   • جلسه 22- طرح اصل18 و 22 ، تصویب اصل 19 پیش نویس (اصل 61) و اصل 21 و پیش نویس (اصل 15) (4)
   • جلسه 23 - تصویب اصول 22و 23 پیش نویس (اصول 16و17) و طرح اصل 24(1)
   • جلسه 23 - تصویب اصول 22و 23 پیش نویس (اصول 16و17) و طرح اصل 24(2)
   • جلسه 24-طرح اصل 25 و تصویب اصول 26 و 27 پیش نویس (اصول 23و22)(1)
   • جلسه 24-طرح اصل 25 و تصویب اصول 26 و 27 پیش نویس (اصول 23و22)(2)
   • جلسه 24-طرح اصل 25 و تصویب اصول 26 و 27 پیش نویس (اصول 23و22)(3)
   • جلسه 25- طرح اصول 28 و 29 (1)
   • جلسه 25- طرح اصول 28 و 29 (2)
   • جلسه 26- تصویب اصل 30 پیش نویس (اصل 26) و طرح اصل 31 (1)
   • جلسه 27- تصویب اصل1/ 25 پیش نویس (20) و اصل 28 و پیش نویس (اصل 25) (1)
   • جلسه 27- تصویب اصل1/ 25 پیش نویس (20) و اصل 28 و پیش نویس (اصل 25) (2)
   • جلسه 28 - تصویب اصل 32 پیش نویس (اصل 28 ) و طرح اصول 31 و 29 (1)
   • جلسه 28 - تصویب اصل 32 پیش نویس (اصل 28 ) و طرح اصول 31 و 29 (2)
   • جلسه 28 - تصویب اصل 32 پیش نویس (اصل 28 ) و طرح اصول 31 و 29 (3)
   • جلسه 30 - تصویب اصل 41(1)
   • جلسه 30 - تصویب اصل 41(2)
   • جلسه 31 - تصویب اصل 48(1)
   • جلسه 31 - تصویب اصل 48(2)
   • جلسه 31 - تصویب اصل 48(3)
   • جلسه 32- تصویب اصل 56(1)
   • جلسه 32- تصویب اصل 56(2)
   • جلسه 33- طرح اصول 64.65.66.68(1)
   • جلسه 33- طرح اصول 64.65.66.68(2)
   • جلسه 33- طرح اصول 64.65.66.68(3)
   • جلسه 34- تصویب اصل 66(1)
   • جلسه 34- تصویب اصل 66(2)
   • جلسه 34- تصویب اصل 66(3)
   • جلسه 34- تصویب اصل 66(4)
   • جلسه 35- تصویب اصل 70(1)
   • جلسه 35- تصویب اصل 70(2)
   • جلسه 35- تصویب اصل 70(3)
   • جلسه 37- تصویب اصل 77(1)
   • جلسه 37- تصویب اصل 77(2)
   • جلسه 37- تصویب اصل 77(3)
   • جلسه 37- تصویب اصل 77(4)
   • جلسه 38- طرح اصل 76/4 پیش نویس و ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(1)
   • جلسه 38- طرح اصل 76/4 پیش نویس و ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(2)
   • جلسه 38- طرح اصل 76/4 پیش نویس و ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(3)
   • جلسه 39 - ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(1)
   • جلسه 39 - ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(2)
   • جلسه 39 - ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(3)
   • جلسه 39 - ادامه بحث پیرامون اصل 76/3(4)
   • جلسه 40- تصویب اصل 76/3 (1)
   • جلسه 40- تصویب اصل 76/3 (2)
   • جلسه 40- تصویب اصل 76/3 (3)
   • جلسه 40- تصویب اصل 76/3 (4)
   • جلسه 41- تصویب اصل 86 (1)
   • جلسه 41- تصویب اصل 86 (2)
   • جلسه 41- تصویب اصل 86 (3)
   • جلسه 41- تصویب اصل 86 (4)
   • جلسه 42- ادامه بحث پیرامون اصل 87 پیش نویس (1)
   • جلسه 42- ادامه بحث پیرامون اصل 87 پیش نویس (2)
   • جلسه43- ادامه بحث پیرامون اصل 87 پیش نویس (1)
   • جلسه43- ادامه بحث پیرامون اصل 87 پیش نویس (2)
   • جلسه43- ادامه بحث پیرامون اصل 87 پیش نویس (3)
   • جلسه 44- تصویب اصل 87 پیش نویس (اصل 110)-(1)
   • جلسه 44- تصویب اصل 87 پیش نویس (اصل 110)-(2)
   • جلسه 44- تصویب اصل 87 پیش نویس (اصل 110)-(3)
   • جلس 45- تصویب اصل 88 (1)
   • جلس 45- تصویب اصل 88 (2)
   • جلس 45- تصویب اصل 88 (3)
   • جلسه 46- تصویب اصل 89 پیش نویس(1)
   • جلسه 46- تصویب اصل 89 پیش نویس(2)
   • جلسه 46- تصویب اصل 89 پیش نویس(3)
   • جلسه 47- تصویب اصل 103پیش نویس(1)
   • جلسه 47- تصویب اصل 103پیش نویس(2)
   • جلسه 47- تصویب اصل 103پیش نویس(3)
   • جلسه 47- تصویب اصل 103پیش نویس(4)
   • جلسه 48- تصویب اصل 111 پیش نویس (1)
   • جلسه 48- تصویب اصل 111 پیش نویس (2)
   • جلسه 49 - طرح اصل 115.1117.118 پیش نویس و تصویب اصل 116‌(1)
   • جلسه 49 - طرح اصل 115.1117.118 پیش نویس و تصویب اصل 116‌(2)
   • جلسه 49 - طرح اصل 115.1117.118 پیش نویس و تصویب اصل 116‌(3)
   • جلسه 49 - طرح اصل 115.1117.118 پیش نویس و تصویب اصل 116‌(4)
   • جلسه 50 - طرح اصل 115 پیش نویس و تصویب اصل 114(1)
   • جلسه 50 - طرح اصل 115 پیش نویس و تصویب اصل 114(2)
   • جلسه 50 - طرح اصل 115 پیش نویس و تصویب اصل 114(3)
   • جلسه 50 - طرح اصل 115 پیش نویس و تصویب اصل 114(4)
   • جلسه 51 - تصویب اصل 118/1 پیش نویس(1)
   • جلسه 51 - تصویب اصل 118/1 پیش نویس(2)
   • جلسه 51 - تصویب اصل 118/1 پیش نویس(3)
   • جلسه 51 - تصویب اصل 118/1 پیش نویس(4)
   • جلسه 52- تصویب اصل 131 پیش نویس(1)
   • جلسه 52- تصویب اصل 131 پیش نویس(2)
   • جلسه 52- تصویب اصل 131 پیش نویس(3)
   • جلسه 52- تصویب اصل 131 پیش نویس(4)
   • جلسه 53- طرح اصل 127 پیش نویس(1)
   • جلسه 53- طرح اصل 127 پیش نویس(2)
   • جلسه 53- طرح اصل 127 پیش نویس(3)
   • جلسه 53- طرح اصل 127 پیش نویس(4)
   • جلسه 54- تصویب اصل 127 پیش نویس(1)
   • جلسه 54- تصویب اصل 127 پیش نویس(2)
   • جلسه 54- تصویب اصل 127 پیش نویس(3)
   • جلسه 55- تصویب اصل 127/1 پیش نویس (1)
   • جلسه 55- تصویب اصل 127/1 پیش نویس (2)
   • جلسه 55- تصویب اصل 127/1 پیش نویس (3)
   • جلسه 56- طرح اصول 127/4 و 127/5 1پیش نویس(1)
   • جلسه 56- طرح اصول 127/4 و 127/5 1پیش نویس(2)
   • جلسه 56- طرح اصول 127/4 و 127/5 1پیش نویس(3)
   • جلسه 57- تصویب اصل 127/4(1)
   • جلسه 57- تصویب اصل 127/4(2)
   • جلسه 58 - تصویب اصل 141 پیش نویس (1)
   • جلسه 58 - تصویب اصل 141 پیش نویس (2)
   • جلسه 58 - تصویب اصل 141 پیش نویس (3)
   • جلسه 58 - تصویب اصل 141 پیش نویس (4)
   • جلسه 59 - طرح اصول 147.149.150.17 و تصویب اصل 151 پیش نویس (1)
   • جلسه 59 - طرح اصول 147.149.150.17 و تصویب اصل 151 پیش نویس (2)
   • جلسه 59 - طرح اصول 147.149.150.17 و تصویب اصل 151 پیش نویس (3)
   • جلسه 60- تصویب اصل 154 پیش نویس (1)
   • جلسه 60- تصویب اصل 154 پیش نویس (2)
   • جلسه 60- تصویب اصل 154 پیش نویس (3)
   • جلسه 61- تصویب اصل 50 پیش نویس (1)
   • جلسه 61- تصویب اصل 50 پیش نویس (2)
   • جلسه 61- تصویب اصل 50 پیش نویس (3)
   • جلسه 62 - طرح اصول 15و 83/1 و 87/2 پیش نویس (1)
   • جلسه 62 - طرح اصول 15و 83/1 و 87/2 پیش نویس (2)
   • جلسه 62 - طرح اصول 15و 83/1 و 87/2 پیش نویس (3)
   • جلسه 63- تصویب اصل 87/2 پیش نویس(1)
   • جلسه 63- تصویب اصل 87/2 پیش نویس(2)
   • جلسه 63- تصویب اصل 87/2 پیش نویس(3)
   • جلسه 64- تصویب اصل 156/1 پیش نویس (1)
   • جلسه 64- تصویب اصل 156/1 پیش نویس (2)
   • جلسه 64- تصویب اصل 156/1 پیش نویس (3)
   • جلسه 65- تصویب اصل 13/1 پیش نویس (1)
   • جلسه 65- تصویب اصل 13/1 پیش نویس (2)
   • جلسه 65- تصویب اصل 13/1 پیش نویس (3)
   • جلسه 66- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (1)
   • جلسه 66- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (2)
   • جلسه 67- بیانات زئیس پیرامون پایان کار مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (1)
   • جلسه 67- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (2)
   • جلسه 67- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (3)
   • جلسه 67- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (4)
   • جلسه 67- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (5)
   • جلسه 67- طرح اصل مربوط به صدور حکم یکدرجه ی ، طرح اصول 84 و 87.2 پیش نویس (6)
   • جلسه 29 (1)
   • جلسه29 - (2)
   • جلسه 29 - (3)
   • جلسه 30 - تصویب اصل 41(3)
   • جلسه 36- تصویب اصل 77 پیش نویس (1)
   • جلسه 36- تصویب اصل 77 پیش نویس (2)
   • جلسه 36- تصویب اصل 77 پیش نویس (3)
   • جلسه 36- تصویب اصل 77 پیش نویس (4)
 • دفتر دوم: دادرسی و اجرا
  • قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب کتاب اول - در امور مدنی
   • کلیات
    • کليات
   • باب اول - صلاحیت دادگاهها
   • باب دوم - وکالت دعاوی
   • باب سوم - دادرسی نخستین(فصل 1تا9)
   • باب چهارم - تجدید نظر
   • باب پنجم- فرجام خواهی
   • باب ششم - مواعد
   • باب هفتم- داوری
   • باب هشتم - هزینه دادرسی اعسار
   • باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
   • باب سوم- دادرسی نخستین (فصل10 تا 13)
  • قانون اجرای احکام مدنی
  • قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب
  • قانون مسوولیت مدنی
  • قانون اعسار
  • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی
  • تفسیر قانون تبصره 82 قانون بوجه سال 1362
  • تبصره 82 قانون بوجه1362 کل کشور
  • آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
  • آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا
  • آیین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بوجه سال 1362 کل کشور
  • آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ( 18 ) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب‚ مصوب 1385/10/24
  • قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
  • قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393
  • قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
  • آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1395
  • دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي
  • دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي
  • دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني
  • قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي
  • قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
  • دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
  • قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
  • قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
  • قانون مربوط به وحدت رويه قضايي
 • دفتر سوم: امور حسبی و خانواده
  • قانون راجع به انکار زوجیت‌
  • قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی‌
  • قانون راجع به رشد متعاملین‌
  • قانون لزوم ارائة گواهینامة پزشک قبل از وقوع ازدواج‌
  • قانون مربوط به حق حضانت‌
  • مواد قانون مدنی مربوط به خانواده
  • موادي از قانون ازدواج
  • نحوة محاسبة مهریه به نرخ روز
  • نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق
  • نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق
  • نظر فقهای شورای نگهبان در مورد مادة 1 قانون‌ ازدواج و مادة 17 قانون حمایت خانواده‌
  • نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 204 قانون امور حسبی
  • واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص‌
  • قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
  • قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها
  • قانون ثبت احوال‌
  • قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط‌به طلاق
  • قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
  • قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌ امکان سازش‌
  • قانون تصدیق انحصار وراثت‌
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه‌
  • قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
  • قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های‌ موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (21) قانون اساسی‌(دادگاه خانواده‌)
  • قانون اجازة رعایت احوال شخصیة‌ ایرانیان غیر شیعه در محاکم‌
  • قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه‌ راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی‌ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی‌»
  • دستور العمل راجع به افزایش بهای ترکه - مصوب 12/7/1382
  • تصویب نامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج‌
  • اصول قانون اساسی مربوط به خانواده
  • آیین‌نامه نحوة اجرای احکام و تصمیمات‌ دادگاه خانواده‌
  • آیین‌نامه زناشویی بانوان با اتباع بیگانه‌ غیرایرانی‌
  • آیین‌نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی
  • آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی‌
  • آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه‌ بر طبق قانون امور حسبی‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده‌ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
  • آیین نامه ماده 3 قانون ازدواج
  • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده‌
  • آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌ ماده 1082 قانون مدنی
  • آرا و نظرات مربوط به ثبت ازدواج
  • آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده‌
  • آئین‌نامه ماده 3 قانون ازدواج در صلاحیت محکمه ازدواج‌
  • قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
  • آیین نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق
  • آرا و نظرات در خصوص ازدواج مجد حضانت و...
  • قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
  • ابطال تبصره ماده 2 آيين نامه اجرائي قانون حمايت از خانواده مصوب 14/2/1354 هيأت وزيران
  • قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست
  • قانون امور حسبي
  • قانون راجع به رشد متعاملين
  • قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح
  • آيين‌نامه زناشويي بانوان با اتباع بيگانه غيرايراني
  • قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392
  • آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394
  • قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
  • قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي
  • قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
  • لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيموميت
  • قانون راجع به خيانت ولي قهري
  • قانون تنظيم خانواده و جمعيت
  • قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
  • آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
  • قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه
  • قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح
  • قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي
  • قانون حمايت خانواده مصوب 1391
  • آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393
  • قانون تسهيل ازدواج جوانان
 • دفتر چهارم: وکالت،کارشناسی و ترجمه
  • مقررات خاص وکالت
   • قانون وکالت ( مصوبه 20 شهریور ماه1341)
   • قانون وکالت
   • آیین نامه قانون وکالت
   • قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
   • لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري
   • آیین نامه لایحه قانون استقبال کانون وکلا دادکستری
   • لایحه قانونی استقبال کانون وکلا دادگستری(مصوب سال 1221 نخست وزیر)
   • از قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
   • از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت از معاملات دولتی و کشوری
   • از قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات(مصوب 1337)
   • از قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار (مصوب 10/9/1338)
   • از قانون بوجه سال 1326
   • قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی(مصوب 1315)
   • از قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 6/7/1328 مجلس شورای ملی‌)
   • قانون رد لایحه مربوط به تشکیل اداره دعاوی وزارت ‌دارایی‌ (مصوب سال 1338 شمسی‌)
   • از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
   • لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی‌
   • از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم‌ (مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی‌)
   • آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی( موقت)
   • آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
   • آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
   • از قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند 13666)
   • قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی‌ در مراجع قضایی (مصوب 7/3/1374)
   • تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی‌ (مصوب 2/3/1339)
   • قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران‌ (مصوب 16/7/1370)
   • لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری‌ (مصوب 20/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌)
   • از لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی‌ (مصوب مهر 1358)
   • از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب (مصوب 13/4/1358)
   • از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 25 خرداد 1356)
   • قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای‌مسلح‌ (مصوب 29/7/76)
   • قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری‌ (مصوب 29 دی‌ماه 55)
   • ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی‌)
   • از قانون نظام صنفی‌ (مصوب 20/3/1350 مجلسین‌)
   • قانون اجازه پرداخت 50 درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی‌ نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت (مصوب 19/8/1344 مجلس شورای ملی‌)
   • از قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب 8/10/1371 مجلس شورای‌اسلامی‌)
   • از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل‌کشور (مصوب 25/3/1348)
   • قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلای‌دادگستری‌ (مصوب 14 اردیبهشت ماه 1350)
   • قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح (مصوب 18 تیر ماه 1351)
   • از قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334)
   • ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1352 کل کشور (مصوب 18/11/1352)
   • از قانون حمایت خانواده‌ (مصوب 15/11/1353)
   • مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، در خصوص‌ «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی‌»
   • قانون راجع به لیسانسیه‌های حقوق و وکلاء (مصوبه اول و نهم مرداد 1309)
  • وکالت در قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران
  • وکالت در قانون مدنی
  • وکالت در قوانین آین دادرسی
   • از قانون اصول محاکمات حقوقی
   • از قانون آئین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379)
   • از قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب 28/6/1378 مجلس شورای اسلامی‌)
   • از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 9 رمضان 1330 قمری با اصلاحات و الحاقات‌)
   • از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
   • از قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن (مصوب 20/8/1347 مجلسین‌)
   • از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی‌ (مصوب 29/10/1319)
   • از قانون آیین دادرسی مدنی‌ (مصوب 25/6/1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی )
   • از قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
   • از قانون اصول تشکیلات عدلیه
   • از قانون راجع به تصرفات درقانون اصول محاکمات حقوقی
   • از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه
  • مصوبات و نظامات کانون وکلا دادگستری مرکز
   • مصوبات خاص در خصوص کارآموزان وکالت
   • دیگر مصوبات
   • مصوبات هیئت مدیره
  • مصوبات دیگر کانونها
   • نحوه نقل و انتقالات وکلای دادگستری منطقه اصفهان (مصوب 9/5/1379)
   • نحوه نقل و انتقالات وکلای دادگستری حوزه کانون وکلای‌دادگستری‌ آذربایجان‌شرقی و اردبیل‌
   • مصوبات مورخ 20/8/1378 و 4/9/1378 کانون وکلای خراسان‌
   • نحوه نقل و انتقالات وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی‌و کردستان‌
  • مصوبات مشترک کانونهای وکلا
   • تصمیمات اتخاذی شورای هماهنگی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور در گردهمایی (مورخ 23/7/1377 ـ تبریز)
   • مصوبات کمیسیون صندوق حمایت هشتمین همایش کانونهای‌وکلای‌دادگستری‌ کشور (مورخ 24/6/1379 ـ مشهد)
   • مصوبات جلسه مشترک کمیسیون‌های کارآموزی و اختبار کانونهای‌وکلای دادگستری در محل کانون وکلای مرکز (مورخ 29/2/1379)
   • مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای دادگستری (مازندران ـمورخ‌ 15/2/1379)
   • مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات هفتمین همایش کانونهای وکلای دادگستری‌در مازندران (مورخ 15/2/1379)
   • مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات کانونهای وکلای دادگستری در گردهمایی‌(مورخ‌ 25/6/1378 ارومیه‌)
   • مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون‌های کارآموزی و اختبار کانونهای‌دادگستری‌ کشور (مورخ 24/6/1379 ـ مشهد)
   • مصوبات شورای هماهنگی کانونهای وکلای کشور در جلسه مشترک تهران‌(مورخ‌ 6/11/1377)
   • مصوبات جلسه شورای هماهنگی هشتمین همایش کانونهای وکلای‌دادگستری کشور در مشهد (مورخ 24/6/1379)
   • مصوبه کانونهای وکلای دادگستری در خصوص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌در جلسه مشترک (مورخ 1/3/1376 منعقده در محل کانون وکلای مرکز)
   • مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش کانون‌های‌وکلاء (19ـ17/2/1382 ـ اصفهان‌)
   • مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش‌کانونهای‌ وکلاء (19 ـ17/2/1382 ـ اصفهان‌)
   • مصوبات کمیسیون روسای کانونهای وکلای دادگستری در دوازدهمین‌همایش کانونهای وکلای دادگستری (19 ـ17/2/1382 ـ اصفهان‌)
   • قطعنامه دوازدهمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور (19ـ 17/2/1382 ـ اصفهان‌)
   • موافقتنامه کانونهای وکلای دادگستری درباره تشکیل شورای‌هماهنگی‌کانونهای‌ وکلای دادگستری‌
   • مصوبات روسای کانونهای وکلای کشور در گردهمایی کانونهای وکلای‌دادگستری‌کل‌کشور (مورخ 5 و 6 خرداد 1378 اصفهان‌)
   • مصوبات جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانونهای‌وکلای‌دادگستری‌ در دهمین همایش کانونهای وکلاء (مورخ 15/8/1380 ـ تهران‌)
   • مصوبات کمیسیون‌های کارآموزی کانونهای وکلاء در دوازدهمین همایش‌سراسری‌کانونهای وکلای دادگستری (19 ـ17/2/1382 ـ اصفهان‌)
   • مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دوازدهمین همایش کانونهای‌ وکلای دادگستری (19 ـ17/2/1382 ـ اصفهان‌)
   • طرح اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران‌
   • قطعنامه یازدهمین همایش سراسری هیئت مدیره کانونهای وکلای‌دادگستری‌کشور (آبان ماه 1381 ـ شیراز)
   • مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان در هفتمین همایش‌کانونهای‌ وکلای دادگستری (مازندران ـ مورخ 15/2/1379)
   • قطعنامه گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران‌(مورخ‌ 15/8/1380 ـ تهران‌)
   • مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات هشتمین همایش کانونهای وکلای دادگستری کشور (مورخ 24/6/1379 ـ مشهد)
   • مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون‌های کارآموزی کانونهای‌وکلای‌دادگستری‌ دهمین همایش کانونهای وکلاء (مورخ 15/8/1380 ـ تهران‌)
   • مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دهمین همایش کانونهای وکلای‌دادگستری (مورخ‌ 16/8/1380 ـ تهران‌)
   • مصوبات کمیسیون هماهنگی هیئت‌های مدیره کانونهای وکلای دادگستری‌ایران در نهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 ـ گیلان‌)
   • مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات نهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری (مورخ‌ 6/2/1380 ـ گیلان‌)
   • مصوبات کمیسیون کارآموزی پنجمین همایش کانونهای وکلای دادگستری‌(مورخ‌ 6/3/1378 ـ اصفهان‌)
   • مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون‌های کارآموزی و اختبار در نهمین‌همایش‌کانونهای وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 ـ گیلان‌)
   • مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلاء در نهمین همایش کانونهای‌وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 ـ گیلان‌)
   • مصوبات جلسه مشترک کانونهای وکلای دادگستری در محل کانون مرکز(مورخ‌ 29/10/1379)
   • مصوبات کمیسیون‌های تخصصی همایش کانونهای وکلای دادگستری (آبان 1381 ـ شیراز)
  • مصوبه مجمع عمومی کانون بین المللی وکلا (نیویورک ، سپتامبر 1990)
  • وکالت در نظریات مشورتی( اداره حقوقی قوه قضاییه - کمسیون های مشورتی کانون وکلا)
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
   • قسمت چهارم
   • قسمت پنجم
   • قسمت ششم
   • قسمت هفتم
  • آرا دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور مربوط به وکالت
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
  • وکالت در قوانین بین الملل
  • مقررات مربوط به کارشناسی و ترجمه
   • قانون راجع به کارشناسان رسمی‌
   • قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی‌
   • آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی‌
   • آیین‌نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316
   • آیین‌نامه مترجمان رسمی‌
  • وکالت در آئين نامه ها و بخشنامه ها
   • بخشنامه به محاكم در مورد پذيرش وكلاء خارج از ليست ارسالي دفتر كل‌بازرسي‌ وكلاء (شماره 20/7199/300639 مورخ 17/8/1320)
   • بخشنامه راجع به پروانه سال 24 و 25 وكلاء و كارگشايان دادگستري مقيم خارج از مركز (شماره 24/3232 مورخ 3/6/1324)
   • آيين‌نامه انتظامي وكلاء دادگستري (مصوب سال 1324)
   • اصلاح آئين‌نامه قانون وكالت (شماره 22/504 مورخ 7/2/1323)
   • متحدالمآل راجع به ندادن جواز وكالت به مستخدمين منتظر خدمت قضايي (نمره‌ 4076 ـ12115 مورخ 23/5/1309)
   • آئين‌نامه موضوع ماده 122 قانون آئين دادرسي مدني‌(شماره‌ 20/9272/39779 مورخ 23/10/1320)
   • آئين‌نامه كانون وكلاء (مصوب سال 1320)
   • بخشنامه در مورد طولاني شدن روند رسيدگي‌هاي قضائي به واسطه معاذيروكلاء (شماره 19367 مورخ 12/12/1319)
   • آئين‌نامه در خصوص كارمزد وكيل تعييني دادگاه‌هاي جنايي و ديوان كيفر(شماره‌ 19/12087/30910 مورخ 19/11/1319)
   • بخشنامه وزارت دادگستري به محاكم در خصوص مطالبه پروانه سال 24ـ1323 (شماره 2780/16212
   • آئين‌نامه تأسيس بنگاه سخنراني در كانون وكلاء دادگستري (شماره 7230مورخ‌ 12/11/1317)
   • اخطار به وكلاء و كارگشايان دادگستري مقيم مركز در خصوص تمديدپروانه‌هاي‌ وكالت (شماره 24/2995 مورخ 22/5/1324)
   • ماده 23 آئين‌نامه قانون وكالت (شماره 18/5207 مورخ 30/4/1318)
   • از آيين‌نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب (مصوب‌27/3/1358 شوراي‌انقلاب‌)
   • آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (با اصلاحات‌مورخ‌ 13/6/1381)
   • بخشنامه رئيس قوه قضائيه به‌واحدهاي‌قضايي‌درخصوص‌پذيرش‌كارآموزان‌وكالت‌
   • اساسنامه صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري (مصوب‌13/12/79 شوراي عالي تأمين
   • بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد داوري و سعي وكلاي دادگستري در جهت ايجاد سازش بين اصحاب دعوي (شماره 16575/79/1 مورخ 5/10/79)
   • بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد اخذ آخرين دفاع و اظهارات وكيل مدافع متهم‌ (شماره 6252/79/1 مورخ 12/5/1379)
   • آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء وكارگشايان‌ دادگستري (مصوب 5/12/1377 هيئت وزيران‌)
   • از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب‌ 22/10/1377)
   • بخشنامه رئيس كل دادگستري استان تهران در خصوص حق‌الوكاله وتمبر حق‌الوكاله (شماره 1409/19 مورخ 24/1/1377)
   • تصويب نامه هيئت دولت راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره‌حقوقي‌ (مصوب 1376)
   • ضوابط تعيين حدود حوزه كانون‌هاي وكلاي دادگستري جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ (مصوب 1376 قوه قضائيه‌)
   • آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء وكارگشايان‌ دادگستري (مصوب 8/4/1374 قوه قضائيه‌)
   • اخطار اداره كل بازرسي سازمان وكلاء دادگستري به وكلاء براي اقدام‌براي‌صدور پروانه (شماره 1578 مورخ 14/3/1324)
   • از آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع يا نقص عضوموضوع‌ تبصره يك ماده 28 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو (مصوب‌15/2/1370)
   • اصلاح آئين‌نامه قانون وكالت (مصوب سال 1321)
   • آيين‌نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران درآن‌ نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارد (مصوب 19/3/1352 وزير دادگستري‌)
   • آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاء دادگستري‌ (مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت دادگستري )
   • تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با وكلاء دادگستري‌ (مصوب 30/7/1345)
   • آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاء دادگستري‌(مصوب‌ 12/4/1341)
   • آئين‌نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاء دادگستري (مصوب آذر ماه 1334)
   • بخشنامه به محاكم راجع به لزوم رعايت احترام به وكلاء
   • آئين‌نامه در خصوص ممنوعيت وكالت در شهر محل اشتغال براي وكيل‌داراي‌ سابقه قضايي (شماره 1015 ـ1129 مورخ 22/3/1328)
   • بخشنامه وزارت دادگستري در مورد كارآموزان وكالت (شماره‌1863/1001 مورخ 22/1/1327)
   • اصلاح آئين‌نامه موضوع ماده 25 قانون وكالت (شماره‌10440/ح‌42253 مورخ 26/10/1326)
   • آئين‌نامه موضوع ماده 25 قانون وكالت (مصوب سال 1326)
   • اصلاح آيين‌نامه قانون وكالت (مصوب سال 1325)
   • آيين‌نامه اصلاحي قانون وكلاء (شماره 5132 ح مورخ 21/6/1325)
   • از آيين‌نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي‌ كشور (مصوب 7/1/1372 قوه قضائيه‌)
   • نظامنامه قانون وكالت (شماره 16/2065/6913 مورخ خرداد 1316)
   • آئين‌نامه در مورد شركت در جلسات سخنراني توسط كارآموزان (مصوب 1317)
   • متحدالمآل راجع به ابلاغ احكام به وكلاي داراي اختيار دخالت در مراحل‌بالاتر (شماره 11230 ـ26/4/1311)
   • مقررات وزير عدليه در خصوص حق‌الوكاله ثبت املاك (شماره 3853مورخ‌ 18/2/1312)
   • متحدالمال به وكلاي عدليه مركز در خصوص ذكر مشخصات دقيق عذر موجه‌در صورت عدم حضور (شماره 12 ـ11848 مورخ 21/12/1312)
   • متحدالمآل اداره احصائيه امور قضايي به وكلاي عدليه در مورد ذكر مشخصات خود در ذيل لوايح و عرض‌حال‌هاي تقديمي خود به محاكم (شماره 13/2179مورخ‌ 26/2/1313)
   • متحدالمآل در تعيين حوزه وكالت محدود (شماره 13/9783/18408مورخ‌ 19/8/1313)
   • متحدالمآل در موعد جواز وكالت (شماره 6502/318 مورخ 8/3/1314)
   • نظامنامه قانون وكالت (نمره 14 ـ13934 ـ36195 مورخ 17/12/1314)
   • متحدالمآل به كليه محاكم در خصوص نپذيرفتن اشخاص فاقد جواز وكالت‌ياممنوع‌الوكاله (شماره 27 الف ـ 11/2177 ـ7085 مورخ 18/3/1311)
   • دستور آيين‌نامه سوگند وكلاء عدليه (شماره 5 ـ6 ـ2 ـ11 ـ1528 مورخ‌ 18/1/1315)
   • بخشنامه به محاكم در مورد اهمال در انجام نمايندگي پاركه‌هاي انتظامي‌وكلاء (شماره 17/8402 مورخ 25/7/1317)
   • بخشنامه به محاكم در خصوص تقديم عرض‌حال‌هاي ناقص توسط وكلاء كه موجب‌ تأخير جريان دادرسي است‌. (شماره 16/3437 و 11702 مورخ 24/5/1316)
   • بخشنامه در خصوص شكايت از وكلاء (شماره 16/9185/24417 مورخ‌ 27/10/1316)
   • اخطار به وكلاء در خصوص تنظيم قرارداد مالي و اخذ حق‌الوكاله قبل ازتنظيم‌ وكالتنامه (شماره 16/9186/24413 مورخ 27/10/1316)
   • نظامنامه در خصوص ممنوعيت وكالت وكيل داراي سابقه قضايي در شهرمحل‌ اشتغال يا نزد مراجعي كه قرابت با مسئولين آنها دارد (شماره 16 ـ7081/20271 مورخ 3/9/1316)
   • آيين‌نامه وزارت عدليه در مورد تنظيم وكالتنامه و تقديم عرض‌حال به‌وسيله‌ وكلاي عدليه (شماره 17/953/248 مورخ 30/1/1317)
   • آئين‌نامه در مورد پرداخت هزينه‌هاي كانون توسط وكلاي عدليه به صندوق كانون‌ (شماره 17/952/9/247 ـ30/1/1317)
   • آئين نامه نحوه برگزاري مراسم سوگند وكالت (شماره 7/2049/3933ـ 31/2/1317)
   • آئين‌نامه راجع به دفتر راهنمائي كانون وكلاء مصوب 1317(شماره‌ 17/2409/1223)
   • مقررات وزارت عدليه در خصوص لباس مخصوص وكالت (شماره‌ 15/1126/1528 مورخ 18/1/1315)
   • متحدالمال راجع به وكلاي عدليه (شماره 5898 ـ17035مورخ‌30/5/1307)
   • نظامنامه راجع به وكلاء ثبت اسناد (نمره 287 مورخ 22/3/1309)
   • متحد المآل راجع به حضور وكيل در دو محاكمه (نمره 2396مورخ‌ 29/2/1309)
   • متحدالمال در خصوص اعطاء رسيد در قبال لوايح و نوشتجات تقديمي وكلاء (نمره‌ 8800 مورخ 29/4/1308)
   • متحدالمال راجع به تسخير وكيل در ديوان عالي جزا و محكمه جنايي‌(نمره‌ 1864/8971 مورخ 8/4/1308)
   • متحدالمال وزير عدليه در خصوص مواد 103 و 108 قانون اصول تشكيلات عدليه
   • متحدالمال راجع به لباس وكلاي عدليه در تابستان (نمره 963 ـ4155مورخ‌ 16/2/1308)
   • اخطار به وكلاي عدليه مركز در خصوص حق وكالت (نمره 4141مورخ‌ 22/1/1308)
   • متحدالمآل راجع به حق‌الوكاله وكلاءكه بيش از حق وكالت مي‌گيرند (نمره 965)
   • متحدالمآل راجع به فوت وكلاي عدليه ولايات (نمره 28 الف 11 ـ2773 مورخ‌ 31/3/1311)
   • متحدالمآل در خصوص چگونگي شكايت از وكلاء
   • مقررات وزارت عدليه راجع به حق‌الوكاله (نمره 6863 مورخ 15/3/1311)
   • متحدالمال به عموم محاكم مركز راجع به وكلاي عدليه (نمره 4894ـ14473 مورخ 7/3/1307)
   • نظامنامه امتحان وكلاء رسمي عدليه (وزير عدليه ـ 1296 شمسي‌)
   • متحدالمآل راجع به وكالتنامه و اوراق رسمي (نمره 9 ـ5688مورخ‌ 26/7/1309)
   • مقررات وزارت عدليه راجع به حق‌الوكاله (نمره 80479 ـ26751مورخ‌ 12/11/1309)
   • متحدالمآل به عموم محاكم و مامورين صلح راجع به عدم احتياج وكالتنامه‌وكيل‌ غير رسمي به تمبر (نمره 41988 مورخ 8/11/1309)
   • بخشنامه محاكم در مورد پروانه‌هاي وكالت (شماره 23/4677مورخ‌ 10/8/1323)
   • نظامنامه وكلاي محدود عدليه (نمره 10 ـ108 مورخ 9/1/1311)
   • متحدالمآل راجع به محاكمه جزائي وكلاي عدليه (نمره 5553 ـ 32209مورخ‌ 10/10/1307)
   • متحدالمآل راجع به محاكمه جزائي وكلاي عدليه (نمره 5553 ـ 32209مورخ‌ 10/10/1307)
   • متحدالمآل راجع به دخالت عضو مختار تجارتخانه در دعاوي مربوط به آن‌(نمره‌ 806 ـ12456 مورخ 26/4/1310)
   • بخشنامه در مورد عدم حضور وكلاي داراي اختيار وكالت در توكيل در محاكم‌به‌ عذر مريضي (شماره 17/4106 مورخ 14/4/1317)
  • آئين نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست قوه قضائيه
  • قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381
  • آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب مورخ 7/2/1382
  • تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1/8/1392 رئيس محترم قوه قضائيه
  • قانون رسيدگي به صلاحيت قضات تاريخ تصويب 17/2/1376
  • قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361
  • قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات مصوب 28/11/1375
 • دفتر پنجم: مسکن و اجاره
  • قانون روابط موجر و مستأجر ـ 56
  • قانون روابط موجر و مستأجر ـ 62
  • قانون روابط موجر و مستأجر ـ 76
  • قانون تملک آپارتمانها
  • قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری‌
  • قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی‌
  • قانون محل مطب پزشکان‌
  • قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌
  • لایحه قانونی الغاء قانون تکمیل و اجارة‌ واحدهای مسکونی‌
  • لایحه قانونی تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی‌
  • لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌ در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین‌ و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول‌ قانون مالک و مستأجر
  • لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
  • لایحه قانونی‌نحوه تخلیه‌ساختمانهای استیجاری‌ بوسیله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی‌
  • مالیات بر درآمد املاک
  • مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب‌ یا پیشه یا تجارت
  • مواد قانون مدنی مربوط به اجاره
  • نظریة فقهای شورای نگهبان در مورد حق‌ کسب و پیشه و تجارت شماره 1488
  • آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 76
  • آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر - 56
  • آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
  • آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن‌ آموزشی استیجاری‌
  • آیین‌نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره‌بهای‌ واحدهای مسکونی‌
  • اصول قانون اساسی مربوط به مسکن
  • تصویبنامه راجع به‌تعیین هیأت 4 نفری به منظور رسیدگی به‌وضعیت ساختمانهای مورد اجاره وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به‌آن‌
  • دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون‌ روابط موجر و مستأجر
  • فهرست شهرهای مشمول اجرای قانون روابط‌ موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در رابطه‌ با محل کسب و پیشه یا تجارت موضوع ماده 31
  • قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر 62
  • قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاهها که در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگانها می‌باشد.
  • قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش‌ و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش‌
  • قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون‌ ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی‌مصوب 16/7/1368
  • قانون نحوه تخيله خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/5/1372
  • قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377
  • آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 28/7/1378
  • قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه‌هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي مصوب 5/7/1377
  • قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن، غرف و دكه‌هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلح مصوب 3/12/1378
  • قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب 4/7/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام
  • آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش
  • لايحه قانوني و واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب 27/6/1358
 • دفتر ششم: تجارت
  • اصول قانون اساسی مربوط به تجارت
  • قانون تجارت
   • باب اول- قانون تجارت
   • باب دوم ـ دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی‌
   • باب سوم ـ شرکتهای تجارتی‌
   • بخش 7 ـ بازرسان‌
   • مبحث دوم ـ شرکت با مسؤولیت محدود
   • باب چهارم ـ برات - فته‌طلب ـ چک‌
   • باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل‌
   • باب ششم ـ دلالی‌
   • باب هفتم ـ حق‌العمل‌کاری (کمیسیون‌)
   • باب هشتم ـ قرارداد حمل و نقل‌
   • باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی‌
   • باب دهم ـ ضمانت‌
   • باب یازدهم ـ در ورشکستگی‌
   • باب دوازدهم‌ ـ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب‌
   • باب سیزدهم ـ در اعادة اعتبار
   • باب چهاردهم ـ اسم تجارتی‌
   • باب پانزدهم ـ شخصیت حقوقی‌
   • باب شانزدهم ـ مقررات نهایی‌
   • مواد 21 الي 93 قانون تجارت‌ مصوب 13/2/1311
  • قانون ادارة تصفیة امور ورشکستگی‌
  • از تبصرة 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌،اجتماعی‌، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی‌
  • قانون صدور چک‌
  • قانون تجارت الكترونيكي
   • آيين نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1384/5/2
   • آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1386/06/11
  • قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت
  • قانون داوري تجاري بين‌المللي
  • قانون تجارت الكترونيك
  • آيين‌نامه‌اجرايي‌ماده(32)قانون‌تجارت‌الكترونيكي‌مصوب1382
  • آيين‌نامه اجرايي ماده(48) قانون تجارت الكترونيكي
  • قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
  • آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
  • قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
  • قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران
  • اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
  • قانون چكهاي تضمين شده
  • قانون ملي شدن بانكها
  • قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي
  • لايحه قانوني اداره امور بانكها
  • لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها
  • قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‌هاي بدهكاران
  • قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
  • قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
  • قانون الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
  • قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات 1392
  • قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 و اصلاحات بعدي
  • آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/5/1371 هيأت وزيران
  • قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدي
  • قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاههاو ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 27/3/1380
  • قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1383
  • آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي
  • قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا) مصوب 31/2/1385
  • قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب 5/4/86
  • قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/5/1386
  • آيين‌نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك - الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1/7/1388
 • دفتر هفتم: کار و تامین اجتماعی
  • اصول قانون اساسی مربوط به قانون کار
  • قانون کار جمهوری اسلامی ایران
   • فصل اول‌: تعاریف کلی و اصول‌
   • فصل دوم‌: قرارداد کار
   • فصل سوم‌: شرایط کار
   • فصل چهارم‌: حفاظت فنی و بهداشت کار
   • فصل پنجم‌: آموزش و اشتغال‌
   • فصل ششم‌: تشکلهای کارگری و کارفرمایی‌
   • فصل هفتم‌: مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
   • فصل هشتم‌: خدمات رفاهی کارگران‌
   • فصل نهم‌: مراجع حل اختلاف‌
   • فصل دهم‌: شورای عالی کار
   • فصل یازدهم‌: جرایم و مجازاتها
   • فصل دوازدهم‌: مقررات متفرقه‌
   • قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1383
   • آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1384/4/8
  • قانون تأمین اجتماعی‌
  • قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
  • قانون بیمة بیکاری‌
  • قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل‌ در کارگاه‌ها
  • قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی‌
  • قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای‌ بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی‌
  • قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل‌ وزارت بهداری (بهزیستی‌)
  • قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای‌ مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق
  • قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان‌ مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار
  • قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی‌ که حداکثر پنج نفر کارگر دارند.
  • قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین‌اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون‌تأمین اجتماعی
  • قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی‌
  • لایحة قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن‌
  • مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی‌ بیمه خدمات درمانی‌
  • آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری‌
  • آئین‌نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی‌ خویش فرمایان‌
  • آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند «ب‌» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی‌
  • آئین‌نامه اجرائی کمیسیون‌های پزشکی بدوی‌ و تجدید نظر
  • آئین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال‌ حق بیمه یا بازنشستگی‌
  • آئین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون‌ تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند.
  • آیین‌نامة اجرایی طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها
  • آیین‌نامة اجرایی قانون بیمة بیکاری‌
  • آیین‌نامة اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین‌نامة طرز اجرای آرای قطعی‌ هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف‌
  • آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل‌ قابل شمول به نظام‌های کارمزدی‌، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی
  • آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌ بند (1) ماده (81) قانون تأمین اجتماعی‌
  • آیین‌نامه انتخابات‌ قانون شوراهای اسلامی کار
  • آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌ تبصره ماده 99 قانون کار
  • آيين‌نامه چگونگي تشکيل جلسات‌ و نحوة رسيدگي هيأت حل اختلاف‌ مصوب 12 اسفند 1369 شوراي عالي کار
  • آیین‌نامه چگونگی تشکیل‌، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط‌ ـ موضوع ماده (131) قانون کار
  • آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور
  • آیین‌نامه نحوة تشکیل‌، حدود وظایف‌و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی‌شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی‌هماهنگی‌شوراهای‌اسلامی‌کارسراسرکشور
  • اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي‌ مصوب 1358
   • اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مصوب 1387/3/26
  • بخشنامه در باره حداقل مزد سال 1381
  • بخشنامه دربارة حداقل مزد سال 1377
  • بخشنامه دربارة دستمزد کارگران‌ کارگاه‌هایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند.
  • دستورالعمل مربوط به انتخاب‌ نمایندگان کارگران‌
  • دستورالعمل نحوة اجرای مصوبة‌ 23/12/76 شورای عالی کار در کارگاه‌هایی‌ که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب‌ وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
  • دستورالعمل نحوة اجرای مصوبه 22/12/77 شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای‌ طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
  • دستورالعمل نحوة تعیین مزد مبنا و اعطای پایه در مورد کارگران مشمول‌ طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل‌
  • نمونه قرارداد بیمه اختیاری‌
  • قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
  • قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386/8/9
  • ‌قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1379/02/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
  • قانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
  • قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 1371/08/24
   • آيين نامه اجرايي قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست
  • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383/02/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
   • آيين نامه اجرايي بند(م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1387/03/19
   • قانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
  • آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) الحاقي به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1387 ـ مصوب 1388/8/26
  • آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 - مصوب 1385/12/26 هيات وزيران
  • آئين دادرسي كار مصوب 1/1/92
 • دفتر هشتم: بیمه
  • قوانین
   • قانون بیمه‌
   • قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری‌
   • لایحة قانونی ملی‌شدن مؤسسات بیمه‌ و مؤسسات اعتباری‌
   • قانون ادارة امور شرکتهای بیمه‌
   • قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
    • قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395
    • دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
    • آيين نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث
    • آيين نامه اجرايي ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
    • آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
   • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درسازمان‌ها و مجامع بین‌المللی‌
   • قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا
   • قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کنندگان بر شرکت‌های بیمه در کشورهای در حال توسعه‌
   • از قانون ایمنی راهها و راه آهن‌
   • قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران‌ مصوب 1372/06/07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
   • قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران‌
   • قانون بيمه محصولات کشاورزي‌ مصوب 1363/3/25 با اصلاحات 1387/10/22
   • قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی‌
   • مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران‌
   • قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه‌ مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)
   • از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری ایران و بوسنی
   • قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه‌
   • از قانون مسئولیت مدنی
   • از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
   • از قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت ایران و روسیه سفید
   • از قانون معادن‌
   • قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
   • از قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها
   • از قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران‌
   • از قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
   • از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات
   • از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
   • از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی‌
   • قانون اداره امور شرکتهای بیمه‌
   • از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی‌
   • از قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای و ترانزیت مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
   • از قانون متمم بودجه سال 1315
   • ماده از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 راجع به درآمد مشمول مالیات مؤسسات بیمه ایرانی‌
   • قانون کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی
   • از قانون امور گمرکی با اصلاحات بعدی‌
   • از قانون تشویق صادرات و تولید
   • اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی هزینه‌های قابل قبول
   • از قانون تأمین اجتماعی اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی
   • قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران‌
   • از قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی
   • از قانون بودجه 1363 کل کشور
   • از قانون محاسبات عمومی‌
   • از قانون دریایی
  • آئین نامه ها
   • آیین‌نامه شماره (2/21): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (21) شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه آتش‌سوزی‌، صاعقه‌، انفجار
   • آیین‌نامه شماره (3/21): شرایط الحاقیه بیمه زلزله منضم به بیمه‌نامه آتش‌سوزی‌ مصوب 26/2/1373 شورای عالی بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (22): ذخایر فنی مؤسسات بیمه‌ مصوب 11/8/1367 شورای عالی بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (23) : بیمه‌نامه حوادث اشخاص (انفرادی‌)
   • الحاقیه بیمه غرامت روزانه منضم به بیمه‌نامه حوادث انفرادی شماره (23)
   • شرایط بیمه غرامت روزانه عمومی بیمه‌نامه حوادث انفرادی
   • شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی‌
   • شرایط بیمه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان بیمه‌نامه حوادث انفرادی
   • الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی‌ منضم به بیمه‌نامه آتش‌سوزی شماره (21)
   • آیین‌نامه شماره (1/21)
   • آیین‌نامه شماره (21)
   • آیین‌نامه شماره (17): مکمل آیین‌نامه شماره (2)
   • آیین‌نامه شماره (3/16): مکمل آیین‌نامه شماره (2/16)
   • آیین‌نامه شماره (2/16) : مکمل آیین‌نامه شماره (16)
   • آیین‌نامه شماره (1/16) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (16)اصلاح تبصره 2 ماده (6)
   • آیین‌نامه شماره (16): آیین‌نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع‌)بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی‌
   • آیین‌نامه شماره 26 : شرایط عمومی بیمه‌نامه هزینه‌های بیمارستانی و جراحی
   • آیین‌نامه شماره (36): شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A و B وC
   • آیین‌نامه شماره (19): آیین‌نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی‌
   • آیین‌نامه شماره (31) : بازیافت خسارت
   • در مورد اجازه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جهت‌ بیمه نمودن نامه‌رسانهای خارجی نسبت به حوادث
   • مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد ـ تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
   • آیین‌نامه شماره 41 : آیین‌نامه تأسیس‌، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات‌ کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران
   • آیین‌نامه شماره 40 ـ ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی
   • آیین‌نامه شماره 39 ـ قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای متصدیان حمل و نقل داخلی
   • آیین‌نامه شماره 37
   • شرایط بیمه‌گران کالا ـ مجموعه شرایط (C) ـ خطرات مشمول بیمه
   • شرایط بیمه‌گران کالا ـ مجموعه شرایط (B) ـ خطرات مشمول بیمه
   • شرایط بیمه‌گران کالا ـ مجموعه شرایط (A) ـ خطرات مشمول بیمه
   • آیین‌نامه شماره (11) اصلاحی (1): ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه
   • آیین‌نامه شماره (32): تعرفه مازاد مالی وجانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث
   • آیین‌نامه شماره (15): مکمل آیین‌نامه شماره (2)
   • آیین‌نامه شماره (1/26) : شرایط عمومی بیمه‌نامه گروهی هزینه‌های بیمارستانی
   • آیین‌نامه شماره (30)
   • آیین‌نامه شماره 4/29 : مکمل آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری
   • آیین‌نامه شماره (29)
   • آیین‌نامه شماره (5/28) : مکمل آیین‌نامه نمایندگی بیمه شماره (28)
   • آیین‌نامه شماره (4/28) : مکمل آیین‌نامه نمایندگی بیمه شماره (28)
   • آیین‌نامه شماره (3/28) : مکمل آیین‌نامه نمایندگی بیمه شماره (28)
   • آیین‌نامه شماره (2/28)
   • آیین‌نامه شماره (1/28)
   • آیین‌نامه نمایندگی بیمه
   • آیین‌نامه شماره (27) : تعرفه بیمه هزینه‌های بیمارستانی و جراحی
   • آیین‌نامه شماره (34)
   • بیمه مرکزی ایران مصوبه شورای عالی بیمه آیین‌نامه شماره (4) آیین‌نامه ودایع مؤسسات بیمه خارجی‌
   • آیین‌نامه شماره (8) : تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری‌)
   • آیین‌نامه شماره (1/7) : مقررات مربوط به آیین‌نامه شماره (7) مصوبه جلسه مورخ 7/3/1371 شورای عالی بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (7) : مقررات مکمل آیین‌نامه‌های شماره 1 و 3
   • آیین‌نامه اجرایی بند 5 ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری آیین‌نامه شماره (14) در مورد عدم رعایت نرخهای بیمه‌
   • آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌
   • آیین‌نامه شماره (11) اصلاحی (3): مکمل آیین‌نامه ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه‌
   • آیین نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی‌
   • اصلاحیه آیین نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی‌
   • آیین‌نامه شماره (1/6) : مکمل آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه شماره (6)
   • آیین‌نامه شماره (1/8) : مربوط به تعرفه بیمه باربری‌ مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (5): آیین‌نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین‌نامه شماره (1) مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است
   • آیین‌نامه شماره (2/6) : مکمل آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه شماره (6)
   • آیین‌نامه شماره (2) تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه‌ها
   • آیین‌نامه شماره (3/1) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (1) راجع به نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن‌
   • آیین‌نامه شماره 2/1: مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (1) راجع به نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن‌
   • آیین‌نامه شماره 1/1: مقررات مکمل آیین‌نامه شماره 1 راجع به نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن‌
   • آیین‌نامه شماره (1) نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن‌
   • از آیین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی
   • آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی‌
   • آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی‌
   • موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران‌
   • آیین‌نامه نحوه توزیع حداکثر 5% از سود ویژه مازاد در سال قبل مؤسسات بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (6) آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه
   • آیین‌نامه شماره (12): سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (4/13): مقررات مکمل آیین‌نامه کارمزد بیمه‌های زندگی
   • آیین‌نامه شماره (3/13): مقررات مکمل آیین‌نامه بیمه‌های زندگی‌
   • آیین‌نامه شماره (2/13): مقررات مکمل آیین‌نامه بیمه‌های زندگی‌
   • آیین‌نامه شماره (1/13): مقررات مکمل آیین‌نامه بیمه‌های زندگی‌
   • آیین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های‌بدنی موضوع ماده 11 قانون بیمة اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل‌شخص ثالث‌
   • آیین‌نامه شماره (1/12): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (12)
   • آیین‌نامه شماره (2/8) : مربوط به تعرفه بیمه باربری‌ مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (11) اصلاحی (2): مکمل آیین‌نامه ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (7/9): مکمل آیین‌نامه شماره (9)
   • آیین‌نامه شماره (6/9): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (9)
   • آیین‌نامه شماره (5/9): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (9)
   • آیین‌نامه شماره (6/8): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (13): آیین‌نامه بیمه‌های زندگی
   • آیین‌نامه شماره (4/9): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (9)
   • آیین‌نامه شماره (5/8) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (3/8) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (7/8) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (8/8) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (9/8) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آیین‌نامه شماره (1/9): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (9) مربوط به بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (2/9): مکمل آیین‌نامه شماره (9) مربوط به بیمه‌
   • آیین‌نامه شماره (3/9): مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (9)
   • آیین‌نامه شماره (4/8) : مقررات مکمل آیین‌نامه شماره (8)
   • آيين نامه اجرايي موضوع تعيين مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز
   • آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارت هاي بدني مصوب 1388/09/22
  • تصویب نامه ها
   • تصویبنامه در خصوص افزایش سقف تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی‌ اشخاص ثالث موضوع ماده (11) آیین‌نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب 1348
   • تصویبنامه راجع به حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی
   • تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی به انجام بیمه‌های‌ خود نزد هر یک از شرکتهای بیمه داخلی‌
   • مصوبه شورای اقتصاد راجع به افزایش نرخ حق بیمه‌
   • تصویبنامه در خصوص افزایش مبلغ بیمه موضوع ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347
   • از تصویبنامه در خصوص اتخاذ تصمیماتی در خصوص سیاستهای مصوب‌طرح سازماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
   • از تصویبنامه در خصوص تصویب مواردی در رابطه با صادرکنندگان ایرانی‌خدمات فنی و مهندسی (مطالعه‌، طراحی‌، اجرا و نظارت‌)
   • تصویبنامه راجع به مأموریت کارکنان دولت‌
   • اجازه بیمه کردن کارکنان گمرک در مقابل حوادث‌
   • اجازه بیمه کردن کادر فنی و صحرایی سازمان دامپزشکی در مقابل‌ حوادث ناشی از کار به سازمان مزبور
   • تصويب نامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در خصوص تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث
   • تصويب نامه در خصوص كاهش حق بيمه بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
  • اساسنامه ها
   • اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی‌ مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی‌
   • اساسنامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی‌
   • اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
   • اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا
   • اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز
   • اساسنامه‌شرکت سهامی بیمه آسیا
   • از اساسنامه بانک صنعت و معدن‌
   • از اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران‌
   • اساسنامه شرکتهای بیمه‌
   • از اساسنامه سازمان حسابرسی‌
 • دفتر نهم: مقررات مربوط به اوقاف
  • قانون اوقاف‌
  • قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌
  • قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف
  • لایحة قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف‌
  • لایحه قانونی تجدید قرارداد واجاره املاک و اموال موقوفه وتجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
  • نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
  • قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه
  • طرح توجیه ادارات حج واوقاف وامور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات
  • آرا و نظرات مربوط به وقف
  • آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره واهدائی
  • آئین‌نامه نحوه انتخاب و بر کناری‌، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امناء اماکن مذهبی و موقوفات
  • آئین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج واوقاف وامور خیریه
  • آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی
  • آئین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه
  • آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده یک قانون قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
  • آئین‌نامة شورای عالی اوقاف
  • آئین‌نامة اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌
  • آئین‌نامة اجرائی قانون اوقاف
  • آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه
 • دفتر دهم: سایر قوانین
  • سياستهاي کلي قضايي- قوه قضائيه
  • آیین‌نامه کمیسیونهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین‌
  • قانون اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده‌ حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید و کمیتة‌ امداد امام خمینی (ره‌) از پرداخت هزینه دادرسی‌
  • قانون مربوط به وحدت رویه قضایی‌
  • قانون نحوة وصول مطالبات بانکها
  • قانون وظایف و اختیارت رئیس قوه قضائیه‌
  • از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات‌
  • از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌
  • قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
  • قانون معادن
 • دفتر یازدهم : زمین و آب
  • قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366
  • قانون اصلاح قانون زمين شهري مصوب 28/4/1368
  • آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371
  • آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
  • قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
  • اصلاحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 18/6/1358
  • قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354
  • لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده با ملاك مصوب 27/9/1358
  • قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي
  • آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365
  • قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/ 1309
  • اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب 24/9/1387
  • قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
  • قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
  • قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب 27/4/1344
 • دفتر دوازدهم : حمل و نقل، محیط زیست
  • قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات بعدي
  • قانون كيفر بزه‌هاي مربوط راه‌آهن مصوب 31/1/1320 با اصلاحات بعدي
  • قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22/5/1385
  • قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6/7/1384
  • آيين‌نامه اجرايي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راه آهن مصوب 24/5/86
  • قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354
  • لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه
  • قانون تأسيس شركت اتوبوسراني عمومي در شهرها مصوب 16/11/1331 با اصلاحات بعدي
  • آيين‌نامه اجرايي قانوني تأسيس شركت اتوبوسراني مصوب 11/11/1334 با اصلاحات بعدي
  • لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران
  • قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/5/1372
  • آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
  • قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
  • قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
  • آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 4/12/1354 با اصلاحات بعدي
  • قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/ 1383
  • آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 5/5/1384 هيأت وزيران
  • قانون حفظ نباتات مصوب 12/2/1346
  • قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
  • آيين‌نامه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/1367 وزارت كشاورزي
 • دفتر سیزدهم : مالیات
  • قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي
  • قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387
  • آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 26/8/1388
  • آيين نامه بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده
  • آئين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 24/2/1368
  • آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
  • آئين نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 10/1/1382 با آخرين اصلاحات و الحاقات
  • آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون ماليات مستقيم مصوب 30/11/1381 و اصلاحيه 1395
  • آيين نامه اجرايي مقررات مربوط به‌بند(8) ماده(148) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 22/7/1381
  • آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
  • آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
 • دفتر چهاردهم : استخدامی و اداری
  • قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386
  • قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392
  • قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
  • آئين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور
  • قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي
  • قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372
  • آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 2/8/1373 هيأت وزيران
  • قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386
  • آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 16/12/1386
  • قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مصوب 9/2/1375
  • قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
  • قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 با اصلاحات بعدي
  • قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 29/2/1395
  • قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 17/6/1395


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13943866