اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري
 • دفتر اول : نظر های مشورتی حقوقی
  • بخش دوم : حقوق تجارت
   • حقوق تجارت 1
   • حقوق تجارت 2
   • حقوق تجارن 3
  • بخش سوم : آیین دادرسی مدنی
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی1
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی2
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی3
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی4
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی5
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی6
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی7
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی8
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی9
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی10
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی11
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی12
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی13
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی14
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی15
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی16
   • فصل اول : کلیات یین دادرسی مدنی17
   • فصل دوم : کارشناسی1
   • فصل دوم : کارشناسی2
   • فصل سوم : وکالت1
   • فصل سوم : وکالت2
  • بخش چهارم: اجرای احکام مدنی
   • اجرای احکام مدنی1
   • اجرای احکام مدنی2
   • اجرای احکام مدنی3
   • اجرای احکام مدنی4
   • اجرای احکام مدنی5
  • بحش پنجم: ثبت اراضی
   • فصل اول : ثبت اسناد 1
   • فصل اول : ثبت اسناد2
   • فصل دوم : اراضی
   • فصل سوم : ثیت احوال
  • بخش ششم: مراتع و جنگله
  • بخش هفتم : موجر و مستاجر
   • موجر و مستاجر 1
   • موجر و مستاجر 2
   • موجر و مستاجر 3
  • بهش هشتم : امور استخدامی
   • امور استخدامی 1
   • امور استخدامی2
   • امور استخدامی3
   • امور استخدامی4
  • بخش نهم : کار و تامین اجتماعی
  • بخش دهم : شهرداری
   • شهرداری1
   • شهرداری2
  • بخش اول : حقوق مدني
   • فصل اول کليات حقوق مدني 1
   • فصل اول کليات حقوق مدني 2
   • فصل اول کليات حقوق مدني 3
   • فصل اول کليات حقوق مدني 4
   • فصل اول کليات حقوق مدني 5
   • فصل دوم : حقوق خانواده1
   • فصل دوم : حقوق خانواده2
   • فصل دوم : حقوق خانواده3
   • فصل دوم : حقوق خانواده4
   • فصل سوم : وصيت و ارث1
   • فصل سوم : وصيت و ارث2
   • فصل سوم : وصيت و ارث3
   • فصل چهارم :امور حسبي1
   • فصل چهارم :امور حسبي2
   • فصل پنجم: امور بين الملل1
   • فصل پنجم: امور بين الملل2
 • دفتر دوم : نظر های مشورتی جزائی
  • بخش دوم : حقوق جزای عمومی
   • فصل اول : کلیات1
   • فصل اول : کلیات2
   • فصل اول : کلیات3
   • فصل اول : کلیات4
   • فصل اول : کلیات5
   • فصل اول : کلیات6
   • فصل دوم : تخفیف و تعلیق1
   • فصل دوم : تخفیف و تعلیق2
   • فصل سوم : آزادی مشروط
   • فصل چهارم : تعدد و تکرار جرم
   • فصل پنجم : کذشت و عفو عمومی
  • بخش سوم : حقوق جزای اختصاصی
   • فصل اول : قتل1
   • فصل اول : قتل2
   • فصل دوم:ديات 1
   • فصل دوم:ديات2
   • فصل دوم:ديات3
   • فصل سوم : جرائم خلاف حسنه1
   • فصل سوم : جرائم خلاف حسنه2
   • فصل چهارم : ضرب و جرح
   • فصل پنجم: اختلاس و ارتشا
   • فصل ششم : کلاهبرداري و اختلاس و ارتشا
   • فصل هفتم: خيانت در مانت
   • فصل هشتم : جرائم اراضي و تصرف عدواني 1
   • فصل هشتم : جرائم اراضي و تصرف عدواني 2
   • فصل نهم :سرقت
   • فصل دهم گ جعل
   • فصل يازدهم : جرائم رانندگي1
   • فصل يازدهم : جرائم رانندگي2
   • فصل يازدهم : جرائم رانندگي3
   • فصل دوازدهم : چک1
   • فصل دوازدهم : چک2
   • فصل دوازدهم : چک3
   • فصل سيزدهم : قاچاق1
   • فصل سيزدهم : قاچاق2
   • فصل سيزدهم : قاچاق3
   • فصل چهاردهم : مواد مخدر1
   • فصل چهاردهم : مواد مخدر2
   • فصل پانزدهم : پزشکي و بهداشت و صنفي1
   • فصل پانزدهم : پزشکي و بهداشت و صنفي2
   • فصل پانزدهم : پزشکي و بهداشت و صنفي3
   • فصل شانزدهم : جرائم خانوادگي
   • فصل هفدهم : جنگلها و مراتع فضا سبز
   • فصل هجدهم : جرائم خاص کاکنان دولت و قضات 1
   • فصل هجدهم : جرائم خاص کاکنان دولت و قضات 2
   • فصل نوزدهم: بزهکاري اطفال و اقدامات تاميني
   • فصل بيستم: مسائل مختلف جزاي اختصاصي1
   • فصل بيستم: مسائل مختلف جزاي اختصاصي2
   • فصل بيستم: مسائل مختلف جزاي اختصاصي3
   • فصل بيستم: مسائل مختلف جزاي اختصاصي4
   • فصل بيستم: مسائل مختلف جزاي اختصاصي5
  • بخش چهارم : جرائم نیرو های مسلح
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
  • بخش پنجم: امور بین الملل و گذرنامه
   • فصل اول: امور بین الملل
   • فصل دوم : گذرنامه
  • بخش ششم زندان ها
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
  • بخش اول : آيين دادرسي کيفري
   • فصل اول: ابلاغ و احضاريه1
   • فصل اول: ابلاغ و احضاريه2
   • فصل دوم : اصلاحيت1
   • فصل دوم : اصلاحيت2
   • فصل دوم : اصلاحيت3
   • فصل سوم : تجديد نظر احکام1
   • فصل سوم : تجديد نظر احکام2
   • فصل سوم : تجديد نظر احکام3
   • فصل سوم : تجديد نظر احکام4
   • فصل چهارم : قرارهاي کيفري1
   • فصل چهارم : قرارهاي کيفري2
   • فصل چهارم : قرارهاي کيفري3
   • فصل چهارم : قرارهاي کيفري4
   • فصل چهارم : قرارهاي کيفري5
   • فصل پنجم: دادسرا1
   • فصل پنجم: دادسرا2
   • فصل پنجم: دادسرا3
   • فصل ششم : رسيدگي به دلايل
   • فصل هفتم: اجراي احکام مدني1
   • فصل هفتم: اجراي احکام مدني2
   • فصل هفتم: اجراي احکام مدني3
   • فصل هشتم : مسائل مختلف1
   • فصل هشتم : مسائل مختلف2
   • فصل هشتم : مسائل مختلف3
   • فصل هشتم : مسائل مختلف4
   • فصل هشتم : مسائل مختلف5
   • فصل هشتم : مسائل مختلف6
   • فصل هشتم : مسائل مختلف7
   • فصل هفتم: اجراي احکام مدني4


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13943939