اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 آراء ديوان عدالت اداري
 • دفتر اول : آرای مربوط به امور اداری و استخدامی
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/7/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/8/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/8/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/7/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 1/7/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/6/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/6/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 دیوان ـ تاریخ‌: 2/2/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 10 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/12/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/12/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/11/73
  • موضوع ابطال بند 11 و تبصره شماره 2727/د مورخ 20/5/71 ـ تاریخ‌: 15/11/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/11/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/3/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 273 دیوان عدالت اداری‌ـ تاریخ‌: 16/7/73
  • رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت کسانی که محکومیت به انفصال از شغل داشته اند
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 4/4/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/2/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، یازدهم ،چهارم‌، چهاردهم‌، نوزدهم‌، هفتم و سوم‌دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/2/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/1/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/11/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/10/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 13/9/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 8 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 17/7/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/6/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدلت اداری ـ تاریخ‌: 9/5/72
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 19دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌: ابطال دستورالعمل نخست‌وزیر در خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول‌قانون استخدام کشوری‌، از لحاظ بازنشستگی ـ تاریخ‌: 23/1/69
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 3537/50 مورخ‌15/4/1378 معاون اداری و مالی دانشگاه تهران‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13و16 و 18 دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم‌دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 279/31 مورخ‌25/2/1374 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی وبخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 معاون سازمان اموراداری استخدامی در امور نیروی انسانی‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 و 18 و 19دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض صادره از شعب 6 و 10و 12 و 17 و8 دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، دوم‌،پنجم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم‌دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم وهیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 دیوان‌عدالت اداری‌
  • رای شماره 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی ایام اسارت
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 40486/8مورخ 18/11/75 مدیرکل دفتر امور شهری روستائی استانداری خراسان‌
  • رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ضریب افزایش حقوق قضات بازنشسته و اعضاء هیئت علمی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظردیوان عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هجدهم‌دیوان عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت‌اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 و 15دیوان عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 4960/ د ـ26/12/64 و 599/ ق مورخ 18/2/66
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه 6723/د 23/11/72 و بند 4بخشنامه 1802/42ـ22/4/73 و
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6 و 9 و 14دیوان عدالت اداری‌
  • رای شماره 406 - 14/10/1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق ماموریت
  • رای شماره 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آزمون استخدامی کادر اداری
  • رای شماره 705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی
  • رای شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری ایام بیکاری
  • رای شماره 458 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ماموریت خارج از کشور
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/2/72
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 11و14دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3 7//69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/3/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/3/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 24/2/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 17/2/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/12/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/9/69
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 10/1 د مورخ 31/1/62 معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش ـ
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان ـ تاریخ‌: 13/9/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/3/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/7/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم‌، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/4/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 2/7/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 19/6/69
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و3 دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع‌: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و بیستم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 18 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و بیستم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 18 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/4/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/4/69
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه 5/10336 ـ 49188 مورخ 28/12/62 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ تاریخ‌: 27/2/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، هفتم‌، چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/2/69
  • موضوع‌: ابطال مصوبه جلسه 302 ـ 19/4/62 ـ تاریخ‌: 30/1/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 13 9//69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/2/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21//1 72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/1/72
  • موضوع‌: ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه 275/4 ـ 1/2/71 بند 2 بخشنامه شماره 64/34 مورخ 5/11/64سازمان امور اداری و استخدامی ـ تاریخ‌: 3/11/71
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/10/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 8 و 9 دیوان ـ تاریخ‌: 9/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 5 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/7/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/4/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات وآراء مراجع قضایی در دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزده دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/4/70
  • موضوع‌: ابطال ماده 16 آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/71
  • موضوع‌: ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/1364 ـ تاریخ‌: 6/5/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 و 9 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/4/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/3/71
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 5805/د مورخ 24/9/70 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 12/3/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1 ـ 4 ـ 7 ـ 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/12/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/10/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 26/9/70
  • موضوع‌: ابطال تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ تاریخ‌: 12/9/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/8/1370
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/8/1370
  • موضوع‌: ابطال قسمت «ب‌» بند 6 مصوبه مورخ 2/9/67 شورای امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 23/7/1370
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن‌، بند 7 و بندهای‌چ و و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 ازمقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
  • موضوع‌: اعلام تعارض حکم 1215 ـ24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/63 شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/4/64
  • موضوع‌: مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام کشور ـ تاریخ‌: 19/4/64
  • موضوع‌: رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه‌احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی ـ تاریخ‌: 28/3/1363
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 21/3/1363
  • موضوع‌: بررسی آراء از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان در زمینه تناقض در موردصلاحیت دیوان ـ تاریخ‌: 1/3/63
  • موضوع‌: 14075 ـ2 /ب مورخ 25/11/62 معاونت نخست وزیر در امر بازسازی نیروی انسانی ـ تاریخ‌: 15/12/1362
  • رأی وحدت رویه شماره 364 مورخ 3/8/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق بازنشستگی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها
  • رأی وحدت رویه شماره 371 مورخ 10/8/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ مردود کردن شکایت مطالبه حقوق از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1،3،4 و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 بدوی وسوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 57483/ت 21980هـ مورخ 27/10/1378 و 60439/
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ‌11/7/1378 معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی
  • موضوع‌: رسیدگی به آرای شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 1/10/64
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ‌24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهارنظر شماره‌1199/45/2 مورخ 14/5/1377 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اجرایی‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 10152/ص‌/10/و مورخ‌11/5/1376 وزیر جهاد سازندگی‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 7800/د/2مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 933/7/س مورخ‌25/7/1379 دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم وشعبه اول هیأت تجدیدنظر و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 دیوان‌عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجدیدنظردیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 11، 13،14، 20 دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 و 18دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 16 دیوان‌عدالت اداری
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل در سال 54 در سازمان جنگلها و مراتع کشور ـ تاریخ‌: 21/7/66
  • موضوع‌: مشمول اجرای مصوبه مورخ 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته‌قبل از تاریخ 10/2/67 ـ تاریخ‌: 23/9/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/8/68
  • موضوع‌: ابطال مصوبه مورخ 20/9/64 شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 10/7/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم و دوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت‌اداری‌، در مورد آماده بخدمت باستناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری ـ تاریخ‌: 29/3/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/1/68
  • موضوع‌: ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع لایحه شماره 2034/42مورخ 24/10/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 26/10/67
  • موضوع‌: تقاضای تجدیدنظر در نظریه شماره 8723/41 مورخ 21/12/65 ـ تاریخ‌: 8/10/67
  • موضوع اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
  • موضوع‌: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه‌پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان ـ تاریخ‌: 13/4/67
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌:30/9/66
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان و تقاضای رأی وحدت رویه ـ تاریخ‌: 25/9/66
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان ـ تاریخ‌:17/9/66
  • موضوع‌: لغو یا اصلاح آیین‌نامه 14/4/59 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران ـ تاریخ‌: 30/4/64
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول 7 در خصوص احکام برکناری به اعتبار ماده 20 قانون استخدام کشوری ـ تاریخ‌: 18/7/1366
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 8/7/64
  • موضوع‌: حذف تبصره‌های متناقض ضوابط اجرایی اصلاحیه رشته اداری و مالی و طرح ارزیابی
  • موضوع‌:ابطال بخشنامه غیر قانونی شماره 6113 ـ1/ب مورخ 21/4/61، صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌:4/12/65
  • موضوع‌: عدم مغایرت ماده 2 دستور العمل مجمع عمومی بانکها در مورد تطبیق استخدامی کارکنانی که مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی قرار گرفته اند با قانون ـ تاریخ‌: 20/11/65
  • موضوع‌: مغایرت طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی با بند پ ماده 36 و ماده 30 قانون استخدام کشوری ـ تاریخ‌: 26/8/65
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌: 22/2/65
  • موضوع‌: ابطال مواد 60و59 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومی‌ ـ تاریخ‌: 22/2/65
  • موضوع‌: شکایت آقای یوسف میر شریفی و غیره از کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21 ـ2/11/ 59 سازمان مزبور ـ تاریخ‌: 25/1/65
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر ـ تاریخ‌: 21/11/1364
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره ازشعب هفتم و یازدهم از جهت تعارض با یکدیگر ــ تاریخ‌: 30/10/1364
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان - تاریخ‌، 16/10/64
  • موضوع‌: شکایت آقای میر طاهر طیبی فرزند میرزا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضای ابطال آن ـ تاریخ‌: 9/10/64
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 9/10/64
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌:ابطال بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 35 استخدامی کشوری مصوب 15/1/50 در مغایرت با ماده 35 و در رابطه با ماده 59 همان قانون ـ تاریخ‌: 17/8/66
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/8/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/8/74
  • موضوع‌: تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران ـ تاریخ‌: 19/4/64
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء 587 و 586 ـ 8/8/62 شعبه ششم و 63/1319 ـ 18/11/63
  • موضوع‌: اعتراض به مواد 16 و 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها ـ تاریخ 6/3/64
  • موضوع‌: عدم مغایرت کلمات مفید و مرتبط از ردیف 2 بند پ ماده 5 دستورالعمل تطبیق (روش ارتقا)
  • موضوع‌: بند «ب‌» ماده 5 روش تطبیق آیین‌نامه مشترک بانکها ـ تاریخ‌: 6/3/64
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب 14و13 ـ تاریخ‌: 30/2/64
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره از شعب 14و7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/12/1363
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان ـ تاریخ‌: 6/12/63
  • موضوع‌: بررسی آراءصادره از شعب اول و دهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر ـ تاریخ‌: 8/11/63
  • موضوع‌: رسیدگی به آراءصادره از شعبه دوازدهم دیوان ازجهت تناقض با یکدیگر ـ تاریخ‌:10/10/63
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17دیوان عدالت ادری‌
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14، 15، 18، 19، دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/9/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/12/74
  • رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی کارمند پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به‌سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل نمودن ایام عیدنوروز و احتساب آن به‌عنوان مرخصی استحقاقی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 28785/5901 مورخ‌24/4/1382 مدیراداره کل بازنشستگی استان تهران و اقدامات سازمان‌بازنشستگی کشوری در خصوص برداشت و کسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد موضوع ابلاغیه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/1380معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 8تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و4تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 18،11 بدوی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم‌تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ پور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 دیوان‌عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از جهت تعارض با تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 14/7/65
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل‌جهاد سازندگی‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و پنجم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 شعبه‌اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان‌عدالت اداری‌
  • رای شماره 215 هئت وزیران دیوان عدالت اداری در خصوصی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت دولت
  • رای شماره 162-1382/4//22
  • رای شماره 361 هیات
  • رای شماره 338 هیات عمومی دیوان عدالت ادای
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/12/75
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه 6723/ د 23/11/72 وبند 4 بخشنامه 1802/42 ـ 22/4/73 و قسمتی ازبخشنامه 12596/42/2 ـ 8/7/74 ـ تاریخ 6/11/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم و هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 1/10/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 2/10/74
  • موضوع‌: رسیدگی به رأی صادره از شعب 1 با آراء صادره از شعب 12 و 6 از حیث تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 21/7/65
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/11/74
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌: 2/4/65
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان ـ تاریخ‌: 2/4/65
  • موضوع‌: رسیدگی به آراءصادره از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیأتهای پاکسازی از تاریخ‌: 6/6/59 به بعد ـ تاریخ‌: 10/10/63
  • موضوع‌: اختلاف بین آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/10/63
  • موضوع‌: بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه‌های اداری هم ردیفان شهربانی ـ تاریخ‌: 15/5/63
  • موضوع‌: رسیدگی به آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری از جهت تعارض در زمینه مزایای شغلی ـ تاریخ‌: 30/8/1362
  • موضوع‌: احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضایی ـ تاریخ‌: 9/8/1362
  • موضوع‌: لغو بخش نامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 نخست وزیری در خصوص حقوق بازنشستگی ـ تاریخ‌: 2/8/62
  • موضوع‌: تعارض آراء صادره از شعب در خصوص حکم آماده بخدمت مستخدمین ـ تاریخ‌: 11/7/1362
  • موضوع‌: ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها
  • موضوع‌: ابطال قسمت اول بند یک بخشنامه شماره 85 ـ 33 مورخ 26/1/75 سازمان برنامه و بودجه ـ تاریخ 3/6/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 15 ـ تاریخ‌: 29/2/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت‌اداری ـ تاریخ‌: 10/10/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/9/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 12 ديوان عدالت اداري‌ ـ تاريخ‌: 17/10 73
  • موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان‌عدالت اداري‌


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937477