اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 آراء ديوان عدالت اداري
 • دفتر اول : آرای مربوط به امور اداری و استخدامی
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/7/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/8/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/8/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/7/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 1/7/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/6/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/6/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 دیوان ـ تاریخ‌: 2/2/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 10 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/12/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/12/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/11/73
  • موضوع ابطال بند 11 و تبصره شماره 2727/د مورخ 20/5/71 ـ تاریخ‌: 15/11/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/11/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/3/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 273 دیوان عدالت اداری‌ـ تاریخ‌: 16/7/73
  • رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت کسانی که محکومیت به انفصال از شغل داشته اند
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 4/4/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/2/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، یازدهم ،چهارم‌، چهاردهم‌، نوزدهم‌، هفتم و سوم‌دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/2/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/1/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/73
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/11/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/10/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 13/9/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 8 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 17/7/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/6/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدلت اداری ـ تاریخ‌: 9/5/72
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 19دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌: ابطال دستورالعمل نخست‌وزیر در خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول‌قانون استخدام کشوری‌، از لحاظ بازنشستگی ـ تاریخ‌: 23/1/69
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 3537/50 مورخ‌15/4/1378 معاون اداری و مالی دانشگاه تهران‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13و16 و 18 دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم‌دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 279/31 مورخ‌25/2/1374 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی وبخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 معاون سازمان اموراداری استخدامی در امور نیروی انسانی‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 و 18 و 19دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض صادره از شعب 6 و 10و 12 و 17 و8 دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، دوم‌،پنجم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم‌دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم وهیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 دیوان‌عدالت اداری‌
  • رای شماره 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی ایام اسارت
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 40486/8مورخ 18/11/75 مدیرکل دفتر امور شهری روستائی استانداری خراسان‌
  • رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ضریب افزایش حقوق قضات بازنشسته و اعضاء هیئت علمی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظردیوان عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هجدهم‌دیوان عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت‌اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 و 15دیوان عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 4960/ د ـ26/12/64 و 599/ ق مورخ 18/2/66
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه 6723/د 23/11/72 و بند 4بخشنامه 1802/42ـ22/4/73 و
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6 و 9 و 14دیوان عدالت اداری‌
  • رای شماره 406 - 14/10/1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق ماموریت
  • رای شماره 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آزمون استخدامی کادر اداری
  • رای شماره 705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی
  • رای شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری ایام بیکاری
  • رای شماره 458 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ماموریت خارج از کشور
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/2/72
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 11و14دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3 7//69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/3/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/3/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 24/2/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 17/2/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/1/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/12/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/9/69
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 10/1 د مورخ 31/1/62 معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش ـ
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان ـ تاریخ‌: 13/9/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/3/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/7/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم‌، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/4/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 2/7/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 19/6/69
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و3 دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع‌: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و بیستم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 18 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و بیستم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 18 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/4/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/4/69
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه 5/10336 ـ 49188 مورخ 28/12/62 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ تاریخ‌: 27/2/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، هفتم‌، چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/2/69
  • موضوع‌: ابطال مصوبه جلسه 302 ـ 19/4/62 ـ تاریخ‌: 30/1/69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 13 9//69
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/2/72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21//1 72
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/1/72
  • موضوع‌: ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه 275/4 ـ 1/2/71 بند 2 بخشنامه شماره 64/34 مورخ 5/11/64سازمان امور اداری و استخدامی ـ تاریخ‌: 3/11/71
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/10/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 8 و 9 دیوان ـ تاریخ‌: 9/8/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 5 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/7/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/4/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات وآراء مراجع قضایی در دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزده دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/4/70
  • موضوع‌: ابطال ماده 16 آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/71
  • موضوع‌: ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/1364 ـ تاریخ‌: 6/5/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 و 9 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/4/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/3/71
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 5805/د مورخ 24/9/70 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 12/3/71
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1 ـ 4 ـ 7 ـ 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/12/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/10/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 26/9/70
  • موضوع‌: ابطال تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ تاریخ‌: 12/9/70
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/8/1370
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/8/1370
  • موضوع‌: ابطال قسمت «ب‌» بند 6 مصوبه مورخ 2/9/67 شورای امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 23/7/1370
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن‌، بند 7 و بندهای‌چ و و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/6/71
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 ازمقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
  • موضوع‌: اعلام تعارض حکم 1215 ـ24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/63 شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/4/64
  • موضوع‌: مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام کشور ـ تاریخ‌: 19/4/64
  • موضوع‌: رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه‌احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی ـ تاریخ‌: 28/3/1363
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 21/3/1363
  • موضوع‌: بررسی آراء از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان در زمینه تناقض در موردصلاحیت دیوان ـ تاریخ‌: 1/3/63
  • موضوع‌: 14075 ـ2 /ب مورخ 25/11/62 معاونت نخست وزیر در امر بازسازی نیروی انسانی ـ تاریخ‌: 15/12/1362
  • رأی وحدت رویه شماره 364 مورخ 3/8/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق بازنشستگی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها
  • رأی وحدت رویه شماره 371 مورخ 10/8/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ مردود کردن شکایت مطالبه حقوق از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1،3،4 و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 بدوی وسوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 57483/ت 21980هـ مورخ 27/10/1378 و 60439/
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ‌11/7/1378 معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی
  • موضوع‌: رسیدگی به آرای شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 1/10/64
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ‌24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهارنظر شماره‌1199/45/2 مورخ 14/5/1377 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اجرایی‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 10152/ص‌/10/و مورخ‌11/5/1376 وزیر جهاد سازندگی‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 7800/د/2مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 933/7/س مورخ‌25/7/1379 دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم وشعبه اول هیأت تجدیدنظر و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 دیوان‌عدالت اداری‌.
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجدیدنظردیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 11، 13،14، 20 دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 و 18دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 16 دیوان‌عدالت اداری
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل در سال 54 در سازمان جنگلها و مراتع کشور ـ تاریخ‌: 21/7/66
  • موضوع‌: مشمول اجرای مصوبه مورخ 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته‌قبل از تاریخ 10/2/67 ـ تاریخ‌: 23/9/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/8/68
  • موضوع‌: ابطال مصوبه مورخ 20/9/64 شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 10/7/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم و دوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت‌اداری‌، در مورد آماده بخدمت باستناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری ـ تاریخ‌: 29/3/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/1/68
  • موضوع‌: ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع لایحه شماره 2034/42مورخ 24/10/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 26/10/67
  • موضوع‌: تقاضای تجدیدنظر در نظریه شماره 8723/41 مورخ 21/12/65 ـ تاریخ‌: 8/10/67
  • موضوع اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
  • موضوع‌: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه‌پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان ـ تاریخ‌: 13/4/67
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌:30/9/66
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان و تقاضای رأی وحدت رویه ـ تاریخ‌: 25/9/66
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان ـ تاریخ‌:17/9/66
  • موضوع‌: لغو یا اصلاح آیین‌نامه 14/4/59 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران ـ تاریخ‌: 30/4/64
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول 7 در خصوص احکام برکناری به اعتبار ماده 20 قانون استخدام کشوری ـ تاریخ‌: 18/7/1366
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 8/7/64
  • موضوع‌: حذف تبصره‌های متناقض ضوابط اجرایی اصلاحیه رشته اداری و مالی و طرح ارزیابی
  • موضوع‌:ابطال بخشنامه غیر قانونی شماره 6113 ـ1/ب مورخ 21/4/61، صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ تاریخ‌:4/12/65
  • موضوع‌: عدم مغایرت ماده 2 دستور العمل مجمع عمومی بانکها در مورد تطبیق استخدامی کارکنانی که مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی قرار گرفته اند با قانون ـ تاریخ‌: 20/11/65
  • موضوع‌: مغایرت طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی با بند پ ماده 36 و ماده 30 قانون استخدام کشوری ـ تاریخ‌: 26/8/65
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌: 22/2/65
  • موضوع‌: ابطال مواد 60و59 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومی‌ ـ تاریخ‌: 22/2/65
  • موضوع‌: شکایت آقای یوسف میر شریفی و غیره از کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21 ـ2/11/ 59 سازمان مزبور ـ تاریخ‌: 25/1/65
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر ـ تاریخ‌: 21/11/1364
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره ازشعب هفتم و یازدهم از جهت تعارض با یکدیگر ــ تاریخ‌: 30/10/1364
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان - تاریخ‌، 16/10/64
  • موضوع‌: شکایت آقای میر طاهر طیبی فرزند میرزا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضای ابطال آن ـ تاریخ‌: 9/10/64
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور ـ تاریخ‌: 9/10/64
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع‌:ابطال بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 35 استخدامی کشوری مصوب 15/1/50 در مغایرت با ماده 35 و در رابطه با ماده 59 همان قانون ـ تاریخ‌: 17/8/66
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/8/74
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/8/74
  • موضوع‌: تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران ـ تاریخ‌: 19/4/64
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء 587 و 586 ـ 8/8/62 شعبه ششم و 63/1319 ـ 18/11/63
  • موضوع‌: اعتراض به مواد 16 و 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها ـ تاریخ 6/3/64
  • موضوع‌: عدم مغایرت کلمات مفید و مرتبط از ردیف 2 بند پ ماده 5 دستورالعمل تطبیق (روش ارتقا)
  • موضوع‌: بند «ب‌» ماده 5 روش تطبیق آیین‌نامه مشترک بانکها ـ تاریخ‌: 6/3/64
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب 14و13 ـ تاریخ‌: 30/2/64
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره از شعب 14و7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/12/1363
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان ـ تاریخ‌: 6/12/63
  • موضوع‌: بررسی آراءصادره از شعب اول و دهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر ـ تاریخ‌: 8/11/63
  • موضوع‌: رسیدگی به آراءصادره از شعبه دوازدهم دیوان ازجهت تناقض با یکدیگر ـ تاریخ‌:10/10/63
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17دیوان عدالت ادری‌
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14، 15، 18، 19، دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/9/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/12/74
  • رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی کارمند پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به‌سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل نمودن ایام عیدنوروز و احتساب آن به‌عنوان مرخصی استحقاقی
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 28785/5901 مورخ‌24/4/1382 مدیراداره کل بازنشستگی استان تهران و اقدامات سازمان‌بازنشستگی کشوری در خصوص برداشت و کسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد موضوع ابلاغیه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/1380معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 8تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و4تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 18،11 بدوی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم‌تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ پور
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 دیوان‌عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان‌عدالت اداری‌
  • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از جهت تعارض با تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 14/7/65
  • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل‌جهاد سازندگی‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و پنجم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 شعبه‌اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان‌عدالت اداری‌
  • رای شماره 215 هئت وزیران دیوان عدالت اداری در خصوصی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت دولت
  • رای شماره 162-1382/4//22
  • رای شماره 361 هیات
  • رای شماره 338 هیات عمومی دیوان عدالت ادای
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/12/75
  • موضوع‌: ابطال بخشنامه 6723/ د 23/11/72 وبند 4 بخشنامه 1802/42 ـ 22/4/73 و قسمتی ازبخشنامه 12596/42/2 ـ 8/7/74 ـ تاریخ 6/11/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم و هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 1/10/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 2/10/74
  • موضوع‌: رسیدگی به رأی صادره از شعب 1 با آراء صادره از شعب 12 و 6 از حیث تعارض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 21/7/65
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/11/74
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌: 2/4/65
  • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان ـ تاریخ‌: 2/4/65
  • موضوع‌: رسیدگی به آراءصادره از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیأتهای پاکسازی از تاریخ‌: 6/6/59 به بعد ـ تاریخ‌: 10/10/63
  • موضوع‌: اختلاف بین آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/10/63
  • موضوع‌: بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه‌های اداری هم ردیفان شهربانی ـ تاریخ‌: 15/5/63
  • موضوع‌: رسیدگی به آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری از جهت تعارض در زمینه مزایای شغلی ـ تاریخ‌: 30/8/1362
  • موضوع‌: احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضایی ـ تاریخ‌: 9/8/1362
  • موضوع‌: لغو بخش نامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 نخست وزیری در خصوص حقوق بازنشستگی ـ تاریخ‌: 2/8/62
  • موضوع‌: تعارض آراء صادره از شعب در خصوص حکم آماده بخدمت مستخدمین ـ تاریخ‌: 11/7/1362
  • موضوع‌: ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها
  • موضوع‌: ابطال قسمت اول بند یک بخشنامه شماره 85 ـ 33 مورخ 26/1/75 سازمان برنامه و بودجه ـ تاریخ 3/6/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 15 ـ تاریخ‌: 29/2/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت‌اداری ـ تاریخ‌: 10/10/68
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/9/75
  • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 12 ديوان عدالت اداري‌ ـ تاريخ‌: 17/10 73
  • موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان‌عدالت اداري‌
 • دفتر دوم : آرای مربوط به سازمان های و ارگانهای دولتی
  • آرا مربوط به هیئت دولت
   • موضوع‌: ابطال مصوبه 21/6/69 هیأت وزیران در خصوص الحاق دهستان خزل غربی به کنگاور ـ تاریخ‌: 29/2/71
   • موضوع‌: ابطال تصویبنامه‌های 5741/ت 116 ـ 5/4/70 و 6278/ت 155 ـ 5/5/70 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 26/3/71
   • موضوع‌: اعتراض به مصوبه‌های شماره 12512 مورخ 31/2/62 و 37494 مورخ 18/5/64 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 3/6/71
   • موضوع‌: ابطال تبصره یک ذیل تصویبنامه شماره 8374/ت 96 ه مورخ 11/2/1371 هیأت وزیران‌ ـ تاریخ‌: 16/8/71
   • موضوع‌: ابطال تصویبنامه شماره 946/ت 13 ه مورخ 29/1/71 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 14/9/71
   • موضوع‌: ابطال تصویبنامه‌های شماره 144594/ت‌/122 مورخ 25/12/66 و 1242 ـ 20/1/69 و96620/ت 805 ـ 12/11/67 و 29710/ت‌/377 ه مورخ 14/10/73 ـ تاریخ‌: 27/8/74
   • رای شماره 211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده109 آیین‎نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 هیئت وزیران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه 61761/ت 28176 هـ مورخ‌5/12/1381 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبات شماره 49175/ت‌27817/هـ مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران و61760/ت‌/28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره 22099/ت 28822 ک‌مورخ 22/5/1382 کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 23708/ت‌24537هـ مورخ 20/5/1380 هیأت وزیران‌
   • موضوع‌: ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 8/7/69هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 10/2/70
   • موضوع‌: ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأت وزیران دولت موقت
   • موضوع‌: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 97216 ـمورخ 15/12/64 ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • رای شماره 50 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هیات وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی
   • رای شماره 55 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 14576/ت28198هـ مورخ 4/4/1382 هیات وزیران
   • رای شماره 119 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 34104/ت25359هـ مورخ 15/8/1380 هیات وزیران
   • رای شماره205
   • رای 169
   • رای 178 179 180
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده‌12 قانون تسهیلات استخدامی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات‌برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات‌آموزش عالی موضوع مصوبه شماره 36779/ت 21583 هـ مورخ‌6/2/1379 هیأت وزیران
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال تصویبنامه‌های شماره 59468/ت‌20529 هـ مورخ 17/9/1377 و 64341/ ت 17179 هـ مورخ‌14/10/1377 و 64200/ت 17179 هـ مورخ 14/10/1377 هیأت‌وزیران‌.
   • رای شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران
   • موضوع‌:اعلام ابطال تصویبنامه شماره 81870 ـ11/1/62 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون ـ تاریخ‌: 22/2/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان‌زندانها مصوب 26/4/1380 قوه قضائیه‌
   • موضوع‌: ابطال تصويبنامه شماره 9392 مورخ 21/4/63 هيأت وزيران ـ تاريخ‌: 31/6/65
  • آرا مربوط به وزارت کشور
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهری‌» از قسمت 13
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ‌11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور.
   • رای شماره 234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور
   • رای 299
   • رای 217 218
   • رای 222
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/16877 مورخ‌28/9/1375 وزیر کشور
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 1471 ـ 26/8/65 ـ تاریخ‌: 21/10/68
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ‌9/2/1366 وزارت کشور در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها.
   • موضوع‌: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2856/789 ح ـ 31/2/63 در مورخ پرداخت جیره غیر نقدی معوقه
   • موضوع‌: اعتراض به بخشنامه شماره 1628/4 مورخ 12/8/62 به استانداری همدان و تصویبنامه مورد استناد بخشنامه مذکور و ابطال آن ـ تاریخ‌:9/12/66
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65 معاونت امور محلی و عمران شهری تاریخ‌: 16/3/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 2168 دب ـ 26/3/62 معاونت امور عمرانی و بخشنامه 6438 ـ 26/6/64دفتر فنی تاریخ‌: 12/10/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 54/19841/21 ـ 22/9/65 استانداری آذربایجان شرقی ـ تاریخ‌: 1/8/68
   • موضوع‌: ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 15462 مورخ 22/2/1361 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 8/8/68
   • موضوع‌: اصلاح آیین‌نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و سختی‌معیشت به قضات شهرستان مهریز از درجه 6 به 3 ـ تاریخ‌: 16/9/68
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه شورای آردونان ـ تاریخ‌: 16/9/68
   • موضوع شکایت‌: ابطال بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ‌17/10/1378 وزارت کشور
   • رای شماره 216 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره3902/34/3/1 مورخ9/3/1371 وزیرکشور
   • رای شماره 261، 262، 263، 264 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه های شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ مورخ 10/8/1372 وزارت کشور
   • رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه های مورخ 1/7/1359، 11/11/1365 و 9/11/1372 و 29/6/1373 وزارت کشور
  • آرا مربوط به اراضی و زمین شهری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع‌: ابطال صدر ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 هیأت دولت ـ تاریخ‌: 17/10/70
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آیین‌نامه‌اجرایی قانون زمین شهری‌ ـ تاریخ‌: 24/10/70
   • موضوع‌: ابطال تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 8/11/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان ـ تاریخ‌: 13/12/70
   • موضوع‌: اجرای ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوبه سال 65 و حذف بخشنامه شماره 23372 ـ14/9/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/1/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 23/4/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/4/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 18626 ـ 16/9/71 مدیرعامل سازمان زمین شهری ـ تاریخ‌: 3/6/71
   • موضوع‌: ابطال موادی از آیین‌نامه قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 7/6/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه اداره کل زمین شهری استان آذربایجان شرقی مبنی بر دریافت مبلغ‌52000 تومان بابت تسطیع و آماده سازی زمینهای شهرک مذکور ـ تاریخ‌: 11/7/71
   • موضوع‌: اجرای تصویبنامه‌های شماره 108328 مورخ 20/12/64 و شماره 68504 مورخ 11/9/65هیأت وزیران‌، ردیف 769 و ابطال بند هشتم طرح و تبصره 5 روش اجرایی طرح ـ تاریخ‌: 3/1/69
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 10209/ک مورخ /15 2/70 مدیریت اموراملاک ـ سازمان زمین شهری ـ تاریخ‌: 12/10/71
   • موضوع‌: ابطال و حذف جمله «.... و امکان واگذاری وجوه داشته باشد....» از متن تبصره یک ماده‌27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 5/6/70
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع‌: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 3/11/71
   • موضوع‌: 1 ـ ابطال بخشنامه شماره 4/100/16746 ـ 30/8/69 و 10107/10 ـ 22/10/69 و4/20037100 ـ 7/11/69 و 13095/10 ـ 28/2/69 و 2108/10 ـ 25/2/70 و نامه شماره 2134/10 ـ 28/2/70 وزارت جهاد سازندگی و کلیه بخشنامه‌هایی که در رابطه با مادتین 1 و 32 صادر گردیده
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هجدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 4/2/72
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 9 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/6/ 72
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین ـ تاریخ‌: 2/11/72
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/11/72
   • موضوع‌: ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین شهری ـ تاریخ‌: 27/1/73
   • موضوع‌: لغو بند (2) از ماده یک و لغو ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/67 ـ تاریخ‌: 17/2/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/3/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/4/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/5/73
   • موضوع‌: ابطال جمله (... محتویات پرونده‌های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص‌نخواهد بود...) مندرج در فراز 6 دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 14 آیین‌نامه قانون زمین شهری وابطال فراز 5 دستورالعمل مذکور ـ تاریخ‌: 28/9/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم ـ تاریخ‌: 5/4/69
   • موضوع‌: ابطال بند «ب‌» ماده 2 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب واراضی موقوفه ـ تاریخ‌: 23/1/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و مواد 8 و 30 و بندهای 5، 6، 7 و 9 ماده 36 و مواد 64 و 67آیین‌نامه قانون زمین شهری‌، مصوب 15/4/67 ـ تاریخ‌: 13/2/69
   • موضوع‌: ابطال بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 13/2/69
   • موضوع‌: ابطال بند پنجم ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و بندها با مواد مرتبطه ـ تاریخ‌: 13/2/69
   • موضوع‌: ابطال مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی مصوب 15/4/67 زمین شهری ـ تاریخ‌: 13/2/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 20/2/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری ـ تاریخ‌: 20/2/69
   • موضوع‌: لغو تبصره 4 ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 20/2/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 63 آیین‌نامه زمین شهری ـ تاریخ‌: 20/2/69
   • موضوع‌: لغو تبصره‌های 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 20/2/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم دیوان ـ تاریخ‌: 25/2/69
   • موضوع‌: لغو ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم واراضی مجاز راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه 43142/ت‌/94ک‌مورخ 1/6/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت ـ تاریخ‌: 28/8/1370
   • موضوع‌: اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی‌موات و ابطال اسناد آن ـ تاریخ‌: 31/3/69
   • موضوع‌: حذف بند «الف‌» ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 7/8/70
   • موضوع‌: لغو مصوبه خلاف قانون و آیین‌نامه هیأت مدیره سازمان زمین شهری ـ تاریخ‌: 18/4/69
   • موضوع‌: درخواست ابطال مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 18/4/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/4/69
   • موضوع‌: تصحیح ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مطابق با تبصره 4ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه مذکورـ تاریخ‌: 19/4/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 3 و 4و 8دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع‌: بررسی دستورالعمل شماره 37552 ـ 5/12/66 اداره کل زمین شهری استان اصفهان ـ تاریخ‌: 6/9/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 36915/و ـ12/10/68 مدیرعامل سازمان زمین شهری ـ تاریخ‌: 6/9/69
   • موضوع‌: اعلام خلاف قانون بودن تعیین مهلت شش ماهه پس از صدور آگهی در ماده 4 و مهلت‌یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر در آگهی در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی
   • موضوع‌: 1 ـ ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 7/7/66 2 ـ حذف کلمات‌«برای منتقل الیه‌» از ماده 4 آیین‌نامه مزبور ـ تاریخ‌: 25/4/70
   • موضوع‌: ابطال بند اول ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ـ تاریخ‌: 8/5/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضی ـ تاریخ‌: 9/2/74
   • موضوع‌: اعتراض به دستورالعمل 4875/19/100 ـ 1/7/59 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها ومراتع کشور ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ‌27/12/1377 استانداری مازندران‌.
   • موضوع‌: ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560/دش ـ 6/8/71 و شق 9 مصوبه 1655/دش مورخ 19/8/71 ـ تاریخ‌: 28/8/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/2/75
   • موضوع‌: ابطال ماده (12) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی‌مصوب
   • موضوع‌: ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی‌متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور ـ تاریخ‌: 9/4/75
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 020/53/21926 مورخ 21/10/72 ـ تاریخ‌: 9/4/75
   • موضوع‌: ابطال مواد 1 و 2 و بند «الف‌» تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی‌موات مصوب 8/7/66 ـ تاریخ‌: 30/4/75
   • موضوع‌: ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری
   • موضوع‌:مواد 40، 65و 66 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری ـ تاریخ‌: 20/4/1362
   • موضوع‌: ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت و عمران‌آن ـ تاریخ‌: 9/8/1362
   • موضوع‌: درخواست ابطال قسمت اول ماده 18 و تبصره 4 ماده 19 و ماده 34 و تبصره‌های آن 40 و 50 و تبصره 3 ماده 63 وبندهای 1 و 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30/1/61 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون‌ اراضی شهری ـ تاریخ‌: 22/8/63
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 22934/645 ـ 22/9/74 سازمان ملی زمین و مسکن ـ تاریخ‌: 8/10/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم‌دیوان عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 2 و9 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 و هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/7/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراءصادره از شعب 7 و 11 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه‌های شماره 22983/ و مورخ‌8/8/1368 و 21876/ ومورخ 3/8/1367 سازمان زمین شهری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: درخواست ابطال ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد1361 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 19/10/1362
   • موضوع‌: اختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/4/1363
   • موضوع‌: ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه ـ تاریخ‌: 3/9/65
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری زمین مصوبه 31/2/59 شورای انقلاب و لایحه مزبور ـ تاریخ‌: 20/11/65
   • موضوع‌: لغو دستورالعمل مورخ‌22/1/62 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی ـ تاریخ‌:17/8/66
   • موضوع‌: منتفی بودن شکایت از آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 25/3/61 با توجه به‌پایان مدت اجرای قانون مزبور ـ تاریخ‌: 21/2/67
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 2175/ع مورخ 10/6/65 استانداری یزد ـ تاریخ‌: 17/7/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/10/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 16دیوان‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 13 و14دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 4 از ماده 6 آئین‌نامه اجرائی قانون‌ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه‌.
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 14 دیوان ـ تاریخ‌: 18/6/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/12/74
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی ـ تاریخ‌: 30/2/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 5، 9، 10، 13 و 14 دیوان ـ تاریخ‌: 24/10/73
   • موضوع‌: لغو دستورالعمل مورخ 22/1/62 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به افرازو تفکیک باغات و زمینهای زراعی ـ تاریخ‌: 24/7/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون‌زمین شهری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده یک آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه‌اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون‌جنگلها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 وزیر جهاد سازندگی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ‌19/11/1373 دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی‌موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367مجلس شورای اسلامی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال موادی از آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه‌اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون‌جنگلها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 وزارت جهاد سازندگی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 7 و 15 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 و اول‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 13 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4و 6 و 15قانون دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 9 و 15 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ 10/6/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13دیوان عدالت اداری‌
   • ای شماره 105 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 از ماده 19 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
   • رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده 6 الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی
   • رای شماره 448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی
   • رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری
   • رای شماره 7هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 11 اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
   • رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی اشخاص
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند (د) تبصره‌60 قانون بودجه سال 1376 کل کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 15دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به شوراها و شهردادری ها
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/10/73
   • موضوع‌: شکایت از تصمیمات منطقه 6 تهران‌، از لحاظ مطالبه عوارض شهرداری و تقاضای ابطال‌تصویبنامه شماره 51 مورخ 15/1/61 انجمن شهر ـ تاریخ‌: 4/5/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/6/72
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و هفدهم و بیستم با رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان ـ تاریخ‌: 17 7//72
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 4/10/72
   • موضوع‌: ابطال بند یک صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 ـ تاریخ‌: 18/10/72
   • موضوع‌: ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا 10 % از زمین متقاضی تفکیک‌زمین به شهرداری بشرح منعکس در صفحات 30 و 31 دفترچه طرح جامعه شهر تبریز مصوب 25/7/1349 ـ تاریخ‌: 14/12/72
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر و شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/4/73
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی شرایط احرازتصدی سمت شهرداری
   • موضوع‌: ابطال بند 2 بخش نامه شماره 664/396/811 مورخ 19/1/70 ـ تاریخ‌: 23/7/73
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3 و 8و12و 16 دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 14/5/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5، 6، 7، 13، 14، 16 و 19 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/5/74
   • موضوع‌: لغو و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 3164/10 ـ 24/1/72 ـ تاریخ‌: 25/6/74
   • موضوع‌: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/2/68 کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان ـ تاریخ‌: 21/6/71
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداری مازندران و لغو اثر از وضع‌عوارض و رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بهشهر ـ تاریخ‌: 15/6/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/62 ـ تاریخ‌: 26/11/68
   • موضوع‌: اعتراض به اخذ پذیره و صدور برگ گواهی پایان کار ـ تاریخ‌: 15/6/69
   • موضوع‌: اعتراض به مطالبه عوارض شغلی ـ تاریخ‌: 19/6/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آرا صادره از هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/7/73
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63 معاونت فنی شهرداری اصفهان ـ تاریخ‌: 21/8/1370
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهاردهم و شانزدهم در خصوص‌صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی ـ تاریخ‌: 15/8/69
   • موضوع‌: لغو ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری وکنترل نظارت بر امور مهندسین ناظر ـ تاریخ‌: 29/8/69
   • موضوع‌: تعارض بین رأی شماره 481/22/7/69 شعبه سیزدهم و رأی شماره 22 مورخ 18/1/69شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/9/69
   • موضوع‌: اعتراض به تصمیم اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه‌ای‌، مبنی بر دریافت 20 %حق کمیسیون ـ تاریخ‌: 16/11/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/11/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/12/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/2/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 40744/1150/811 مورخ 26/8/70 و بند 7 و 6 ـ بخشنامه شماره 713مورخ 9/1/58 و بند 2 و 5 بخشنامه 711 مورخ 19/1/58 شهرداری تهران ـ تاریخ‌: 19/10/71
   • موضوع‌: لغو ابطال مجوزهای شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 و 27875/ش مورخ 19/12/63قائم مقامی شورای شهر ـ تاریخ‌: 8/5/70
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 13068/160 عوارض 10 % تولید فخاری ـ تاریخ‌: 4/5/69
   • موضوع‌: ابطال تبصره 12 بند «ب‌» مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/3900مورخ 17/2/1369 عنوان استانداریهای کشور ـ تاریخ‌: 12/9/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 19/9/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 10 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/8/71
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان ـ تاریخ‌: 23/8/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 479/114 مورخ 3/9/69 شهرداری تهران بند 9 مصوبه شماره 164مورخ 6/8/69 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ تاریخ‌: 30/8/71
   • موضوع‌: درخواست لغو عوارض 1 % برقرار شده روی تولیدات کارخانه شرکت ـ تاوان سیلیس ـ تاریخ‌: 14/9/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 12، 15،19 دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ‌12/4/1367 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران‌.
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شهرداری الوند در خصوص وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای‌تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز ـ تاریخ‌: 25/4/70
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر وشعبه 8 دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 944 ـ 34/3/1 ـ 16/1/69 وزارت کشور ـ تاریخ‌: 15/6/69
   • موضوع‌: بررسی آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان ازحیث تناقض با یکدیگر ـ تاریخ‌: 19/9/63
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 13425/80 ـ 20/9/70 معاون شهرسازی و معماری ـ شهرداری تهران ـ تاریخ‌: 8/10/75
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 4/12/75
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 3 و 6و 14دیوان عدالت اداری‌.
   • رای شماره120
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 16 و 17 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/6/75
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 18 دیوان‌عدالت اداری‌.
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 53050/21 مورخ 21/12/72 (عوارض ارزش افزوده‌) ـ تاریخ‌: 22/2/75
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 4، 7، 9،10، 14، 17، 19 دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه‌های شماره 2856/م‌/321مورخ 5/8/1375 فرماندار قزوین‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ‌19/8/1377 استانداری مازندران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 و 20دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: شکایت آقای غمخوار مبنی بر عدم قبول وکالتنامه‌های رسمی از طرف شهرداری تهران به استناد بخشنامه شماره 41460/10 مورخ 17/12/61 و تقاضای ابطال آن ـ تاریخ‌: 30/10/1364
   • موضوع‌: مغایرت مصوبه شورای اداری شهردار با دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل تاریخ‌: 23/3/67
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/8/68
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال نامه شماره 14401/44/2 مورخ‌21/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 12و 17دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: لغو آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری ـ تاریخ‌: 4/5/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 9234/4 مورخ‌9/8/1378 معاون امور عمرانی استانداری کرمان‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام‌وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741مورخ 10/8/1372 وزارت کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ‌21/9/1368 شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368استانداری آذربایجان غربی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ‌14/4/1378 شورای اسلامی شهر شیراز
   • موضوع‌: ماده واحده مصوب 28/3/59 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن ـ تاریخ‌: 29/9/1362
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 11 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول‌عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب 7/7/1378هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 13و 16دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه‌های شماره 4834/34/3/1مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372وزارت کشور
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ‌21/9/1368 شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368استانداری آذربایجان غربی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ‌14/4/1378 شورای اسلامی شهر شیراز
   • وضوع‌: ماده واحده مصوب 28/3/59 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن ـ تاریخ‌: 29/9/1362
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 11 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 دیوان‌عدالت اداری‌
   • وضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول‌عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب 7/7/1378هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 13و 16دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه‌های شماره 4834/34/3/1مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372وزارت کشور
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/8/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/8/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/12/74
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 9 بدوی وچهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب هیأت‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و شعبه سوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 و 16دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 و 16دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم وهیأت اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • رای شماره 69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت 1% عوارض فروش محصولات گرمسیری به شهرداریها
   • رای شماره 168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 22846/11 مورخ‌3/6/75 استانداری مرکزی‌.
  • آرا مربوط به امور بازرگانی
   • رای شماره 213
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ‌26/6/1379 سازمان تعزیرات حکومتی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ‌1/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده‌56 قانون نظام صنفی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون‌صادرات و واردات‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1509/م‌/ص مورخ‌8/3/1382 وزارت بازرگانی
   • موضوع‌: فسخ و ابطال بند 4/4 دستورالعمل شماره 49846 مورخ 9/6/66 معاونان اجرایی‌نخست‌وزیری ـ تاریخ‌: 1/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال نظریه بخشنامه 3937/ت‌/س‌/ هـ/ 56مورخ 18/9/1377 مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی‌
   • موضوع‌: ابطال ماده 6 آیین‌نامه مصوب 3/7/61 و ماده 3 و 5 و 6 آیین‌نامه مصوب 23/5/64 لایحه‌قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت‌، برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی وتجاری و کشاورزی و خدماتی‌ ... ـ تاریخ‌: 9/9/68
   • رای146
   • رای 210
   • موضوع شکایت‌: ابطال صورتجلسه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارت‌بر سازمانهای صنفی فرخ شهر
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه‌شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 سازمان برنامه و بودجه‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وچهاردهم دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: صدور بخشنامه شماره 203525 مورخ 11/2/63 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مغایر با قوانین موجود ـ تاریخ‌: 8/2/65
   • موضوع‌: اعتراض به افزایش قیمتهای صادراتی فرش ـ تاریخ‌: 21/9/67
   • موضوع‌: اعتراض به جلوگیری از صدور قراضه مس ـ تاریخ‌: 28/9/67
   • موضوع‌: صدور حکم دائر بر بطلان صورتجلسات مورخ 7/2/67 و 5/7/66 ـ تاریخ‌: 29/8/69
   • رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه کمیسیون 4 نفره به شماره‌7802414 مورخ 25/2/1378
  • آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 16/1/130 و/د 2 مورخ 11/2/70 اداره کل اسناد و سر دفتران ثبت‌کل اسناد و املاک کشور ـ تاریخ‌: 19/10/71
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مصوب کانون در سال 1376 ـ تاریخ‌: 10/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظردیوان عدالت اداری‌.
   • رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 24/4/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/2/74
   • موضوع‌: ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ـ تاریخ‌: 25/4/73
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ‌7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
   • موضوع‌: ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت مصوب اسفندماه 1370 ـ تاریخ‌: 24/11/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 6407/34/1مورخ 19/3/1379 و 4235 ـ س‌/2 مورخ 29/7/1370 سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور
   • موضوع‌: ابطال ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 6 تیرماه 1355 ـ تاریخ‌: 25/1/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه‌های 11042/8 ـ 9/9/68 و 17381/8 ـ 3/10/69 و قسمت «پ‌» نظریه‌مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ تاریخ‌: 7/3/70
   • موضوع‌: لغو فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه‌های سال 65 ـ تاریخ‌: 17/2/70
   • موضوع‌: لغو بخشنامه 2041/س‌/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد ـ تاریخ‌: 10/7/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • ـ شماره دادنامه‌: 120 ـ کلاسه پرونده‌: 69/10
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 1643/2 ـ 8/3/54 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 1/16/130/و/د 2 مورخ 11/2/70 اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک بلحاظ مخالفت با شرع ـ تاریخ‌: 22/12/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/1مورخ 2/6/1377 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 4299/2 مورخ 1/6/59 ـ تاریخ‌: 12/10/67
   • موضوع‌: ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ـ تاریخ‌: 15/9/67
   • موضوع‌: لغو بخشنامه 2732/5 اداره کل ثبت در خصوص نقل و انتقال تاکسی ـ تاریخ‌: 13/4/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 2696 مورخ 20/4/63 ـ تاریخ‌:9/12/66
   • موضوع‌: اصلاح لایحه قانونی 12878 راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب ـ تاریخ‌: 5/11/66
   • موضوع‌:تقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/03/59 شورای انقلاب به لحاظ مغایرت این ماده با موازین شرعی ومقررات قانون اساسی ـ تاریخ‌: 10/9/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 176 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسنادرسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب‌6/4/1355
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: ابطال ماده (24) اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد ـ تاریخ 1/9/68
   • رای 145
   • رای196
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم وپانزدهم دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14 ـ تاریخ‌: 5/3/75
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 26/12/74
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 781/34 ـ 23/8/73 ـ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت کل ـ تاریخ‌: 12/8/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
   • رأی شماره 354،353،352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  • آرا مربوط به راه و ترابری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال نامه شماره 773/33 مورخ‌26/1/1382 مدیرکل راه و ترابری استان تهران
   • موضوع‌: اعلام تعارض رأی صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 13/9/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/12/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 و 22 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 16/8/71
   • موضوع‌: لغو بخشنامه 60/09/703/8/0 مورخ 19/4/64 فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری‌اسلامی ایران ـ تاریخ‌: 23/7/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 17/4/74
   • موضوع‌: اعتراض به آیین‌نامه مصوب 16/5/67 شهرداری تهران در ارتباط با ماده دوم لایحه‌قانونی احداث ترمینالها و تقاضای ابطال آن ـ تاریخ‌: 22/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای‌هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم دیوان ـ تاریخ‌: 14/10/66
   • رای137
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال نامه‌های شماره 257131/ ت مورخ‌30/1/1377 و 257052/ ت مورخ 18/1/1378 شرکت ملی‌پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین‌هواپیما در سالهای 1377 و 1378
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 669/5000 مورخ‌18/1/1378 و بخشنامه شماره 628فنی مورخ 4/1/1378
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 10709/1000 مورخ‌26/7/1377 سازمان تامین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 73/9334 مورخ‌24/11/1373
   • موضوع شکایت و خواسته‌: 1 ـ ابطال ماده 3 آییننامه تعیین انواع خدمات‌قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و وسایل نقلیه باربری‌و تعرفه‌های مربوط مصوب 20/1/1369 هیأت وزیران
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه‌های شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری‌، و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 16/2/59 تصویب گردیده ـ تاریخ‌: 11/12/65
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراءصادره از شعب چهارم و نهم دیوان درخصوص اصلاح حقوق وظیفه ـ تاریخ‌:14/8/66
   • رای شماره 34 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان
   • رای شماره34 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهوردرخصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان
   • رای شماره 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری
  • آرا مربوط به نیروهای مسلح
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه اخذ خسارت از دانشجویان بورسیه سپاه ـ تاریخ‌: 21/10/68
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران‌منطقه 5 ثامن‌الائمه‌، در خصوص اعطای سکه پاداش سال 1363 ـ تاریخ‌: 24/7/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، سوم‌، چهارم‌، یازدهم و پانزدهم با رأی صادره از شعبه دوم ـ تاریخ‌: 14/10/66
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 28/07/801/11/م‌مورخ 31/2/1379 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران‌
   • رای199
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ‌28/12/1373 سازمان قضایی نیروهای مسلح‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل‌های شماره 232 ـ 36مورخ 1/2/1380 و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28 ـ 204/65/36مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 13 دیوان‌عدالت اداری‌.
   • رای شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 170/36/401 مورخ 25/11/ 72 ـ تاریخ‌: 24/4/74
   • موضوع‌: ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ تاریخ‌: 19/6/69
   • رای شماره 71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  • آرا مربوط به کارو تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزیر کار و امور اجتماعی ـ تاریخ‌: 2/11/72
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 23/11/72
   • موضوع‌: ابطال بند 9 دستور العمل شماره 5545 مورخ 16/2/70 وزیر کار و امور اجتماعی ـ تاریخ‌: 29/5/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، چهارم و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ 14/8/73
   • موضوع‌: ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ‌16/12/72 شورای عالی تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 12/9/73
   • موضوع‌: ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 18/4/69 بین نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی وسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ تاریخ‌: 24/10/73
   • موضوع % اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 30/2/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 13/3/74
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/10/1355
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعبه دوازدهم‌دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستور اداری شماره 9268/5000مورخ 11/5/1377 سازمان تأمین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وچهاردهم دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 11584/ ت مورخ‌5/4/1379 و 21911 / ت مورخ 19/6/1379 مدیرکل دفتر تنظیم وروابط کار وزارت کار و امور اجتماعی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه‌های شماره 3091 ـ 7/2/60 و 3383 ـ 10/11/60 اداره نظارت بر روابط کارو امور اجتماعی ـ تاریخ‌: 6/2/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال 1 ـ مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه‌مورخ 21/2/1370 شورای
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 59989 ـ 7/9/67 وزارت کار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورایعالی کار ـ تاریخ‌: 16/9/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمریها سازمان‌تامین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 2 دستور اداری شماره 11404/52مورخ 5/2/1379 سازمان تأمین اجتماعی‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 14/5/74
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 2/120 درآمد ـ تاریخ‌: 29/5/70
   • موضوع‌: لغو بخشنامه محرمانه شماره /2123 م مورخ 21/2/65 ـ تاریخ‌: 22/3/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری‌ ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 59989 ـ 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 5305/ش ت مورخ 22/12/1367 و 5450 ش ت مورخ 18/12/1368شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 31/3/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/4/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 5268 ـ 1/4/59 ـ تاریخ‌: 13/6/69
   • موضوع‌: ابطال بند 5 آیین‌نامه شماره 123 سازمان تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 6/9/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 17/2/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/7/72
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 1/4969 مورخ 3/7/62 ـ تاریخ‌: 8/5/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 دیوان ـ تاریخ‌: 2/5/72
   • موضوع‌: ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66وزیر کار و امور اجتماعی ـ تاریخ‌: 14/8/1370
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 26/9/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 605 فنی سازمان تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 8/11/70
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 123372 ـ 5 مورخ 21/5/65 ـ تاریخ‌: 30/4/71
   • موضوع‌: ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار ـ تاریخ‌: 20/5/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/5/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 14 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 7/9/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 30916 مورخ 12/12/70 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ـ تاریخ‌: 14/9/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعملهای شماره 18423/1/52مورخ 29/6/1376 و 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و27541/ف‌/ 280 مورخ 2/2/1379 سازمان تامین اجتماعی‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 24/2/70
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 12 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی‌
   • موضوع‌: تقاضای ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 صادره از سازمان تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 5/3/65
   • موضوع‌: تقاضای ابطال بخشنامه 2/464 صادره سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده واحده مصوب 24/9/58 شورای انقلاب ـ تاریخ‌: 10/6/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 16551/4 ـ 5010مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی‌
   • رای136
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ‌2/4/1370
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بندهای 1 و 6 و ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای‌تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 2932 مورخ‌7/2/1377 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 2 ماده یک تصویب نامه شماره‌52166/ت 15649 هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران 2 ـ ابطال‌بندهای الف و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان‌تأمین اجتماعی‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌:2/10/74
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 2/149 سازمان تامین‌اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی‌)
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتادو چهارمین‌جلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151درآمد مورخ 2/4/1380 سازمان تأمین اجتماعی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ‌11/4/1379 سازمان تامین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریهای سازمان‌تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخش دوم بخشنامه شماره 629 فنی‌سازمان تامین اجتماعی‌
   • موضوع‌شکایت‌وخواسته‌ـابطال‌بخشنامه‌شماره‌535فنی‌سازمان‌تامین‌اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 589 و 1/589 فنی‌سازمان تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند یک ششصد و نود و سومین جلسه مورخ‌14/6/1378 هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی موضوع مصوبه شماره‌20387/1100 مورخ 20/6/1378 و دستورالعمل
   • موضوع‌: اعتراض به مصوبه مورخ 4/8/59 شورای عالی تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 19/8/65
   • موضوع‌: لغو بخشنامه 167 مورخ 31/5/47 بیمه‌های اجتماعی ـ تاریخ‌: 1/4/67
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 1/8/68
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 2/127 سازمان تأمین اجتماعی ـ تاریخ‌: 8/8/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ‌18/6/1376 وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت‌روابط کار)
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 19 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/2/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب بیستم دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان‌سازمان تامین اجتماعی و قسمت آخر ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه‌تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52مورخ 15/7/1380 سازمان تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره‌106254/ت 23 هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/52مورخ 28/8/1375 سازمان تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بندهای 4ـ1، 3ـ 2، 4ـ 2 بخشنامه شماره‌137 درآمد سازمان تامین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های‌515 و 1/515 فنی سازمان تامین اجتماعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و 6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/8/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی وشعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 8 دیوان‌عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریهای سازمان‌تامین اجتماعی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظردیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستور اداری شماره 57401/2ـ2مورخ 23/12/72 سرپرست معاونت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درامور اداری و مالی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 دیوان‌عدالت اداری‌.
   • رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7 و بند 5 بخشنامه شماره21 مستمریها سازمان تامین اجتماعی
   • رای شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری
   • رای شماره 410 - 14/10/1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خاتمه قرداد کار
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به مالیات
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 7 و 14 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 18/7/71
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه‌های شماره 14187/4/30مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئیس‌شورای عالی مالیاتی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 2 و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ‌21/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال رأی شماره 14437/4/30ـ19/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی‌.
   • رای شماره 228 - 227 - 226 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1269/285- 5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان امورمالیاتی کشور
   • رای شماره 719 - 718 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تبصره مربوط به ماده یک آیین نامه اجرایی شماره 35950 مورخ 1/7/1370
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/12/73
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 2/11/72
   • موضوع‌: ابطال آراء شماره 4355/4/30 ـ 30/4/67 و 11341/4/30 ـ 23/7/68 هیأت عمومی‌شورای مالیاتی و بخشنامه‌های 2624/5/30 ـ 8/8/68 و 1435/5/30 ـ 8/5/67 دفتر فنی مالیاتی‌وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ تاریخ‌: 10/7/72
   • موضوع‌: ابطال رأی شماره 3538 مورخ 1/4/68 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ـ تاریخ‌: 24/11/71
   • موضوع‌: مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل‌) با روح ومفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی ـ تاریخ‌: 1/3/69
   • موضوع‌: ابطال صورت مجلس تعیین ارزش معاملاتی شهرستان رشت مورخ 31/2/62 ـ تاریخ‌: 28/9/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث ـ تاریخ‌: 11/7/71
   • موضوع‌: ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمت‌گذاری‌اراضی مزروعی آبی ـ تاریخ‌: 20/5/71
   • موضوع‌: ابطال مواد 8 و 9 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و مؤسسات‌خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتی شماره 17/1293 ـ12/9/60 شورای عالی مالیاتی ـ تاریخ‌: 16/4/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4/18 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/12/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 15/4/68 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ تاریخ‌: 22/5/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 28/15850/34992 مورخ 28/11/65 ـ تاریخ‌: 8/5/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/11/69
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 12435/1047/5/30 مورخ 15/4/1368 ـ تاریخ‌: 2/7/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 50766/4609 ـ 5/30 مورخ 6/11/69 وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ تاریخ‌: 14/6/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 مورخ 11/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ تاریخ‌: 31/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: تقاضای هجده نفر از قضات دادگستری سنندج مبنی بر عدم کسر مالیات از فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و استرداد وجوه مأخوذه ـ تاریخ‌: 3/10/1363
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 10243 مورخ 14/10/59 دفتر خوانده ـ تاریخ‌: 29/9/1362
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیفهای‌مالیاتی به آزادگان‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/640 ـ4/3 مورخ 12/7/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره‌28541/8681ـ4ـ30مورخ 8/4/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 11142/ت 15931/ هـ مورخ 12/9/1374 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال رأی شماره 3350 ـ4/30 مورخ‌7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی‌
   • رای وحدت رویه 150
   • رای وحدت رویه154
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع‌: قابل شکایت بودن آراء هیأتهای حل اختلافات مالیاتی در دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 50158/3558 ـ 5/30 مورخ 23/9/73 و 33962 /8595 ـ 4/30 مورخ‌1/8/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ تاریخ‌: 20/5/75
   • موضوع‌: ابطال رأی شماره 3442/4/30 مورخ 4/2/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ تاریخ‌: 2/4/75
   • موضوع‌: لغو بخشنامه محرمانه شماره 421/م مورخ 21/2/73 وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ تاریخ‌: 2/4/75
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/9/74
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ‌20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/9/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره مربوط به ماده یک آیین‌نامه اجرایی‌شماره 35950 مورخ 1/7/1370 وزارت امور اقتصادی و دارایی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1269/285 ـ 5/30مورخ 22/2/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال نظریه شماره 53636/4245ـ5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی
   • موضوع‌: بطلان و بی‌اعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنندج ـ تاریخ‌: 10/3/67
   • رأی شماره 360 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
  • آرا مربوط به صنایع و معادن
   • موضوع‌: ابطال ماده (4) آیین‌نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت وسازمانها وشرکتهای دولتی مصوب 14/12/72 شورای اقتصاد ـ تاریخ‌: 17/9/75
   • موضوع‌: ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 7/1/63 و نامه‌شماره 200447 مورخ 19/1/63 وزیر صنایع و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره مرتبط باصورتجلسه و نامه مزبور ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم با آراء شعب ششم و هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/9/69
   • موضوع‌: ابطال مصوبه مورخه 24/11/62 هیأت مدیره مس سرچشمه ـ تاریخ‌: 9/8/71
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 70189/ت 541 ه مورخ 21/12/70 ـ تاریخ‌: 6/8/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه مورخ 26/10/1377 شورای‌اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه‌و بودجه‌
   • شماره دادنامه: 41
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 24033/1237 مورخ 10/11/60 ـ تاریخ‌: 23/1/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه یکصدو دومین جلسه مورخ‌24/3/1382 شورای عالی اداری با شماره 74039/1901 مورخ‌22/4/1382
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 7 و 14 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/12/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 150544/ت 531 هـمورخ 28/12/1369 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ‌6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی
   • موضوع‌:ابطال آیین‌نامه سازمان صنایع ملی ایران ـ تاریخ‌:5/11/66
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم ـ تاریخ‌: 25/2/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/8/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/8/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و یازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/9/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 4316/40 مورخ‌10/10/1375 و 8878/30 مورخ 12/11/1372 شرکت شهرکهای‌صنعتی ایران‌
  • آرا مبوط به مسکن و شهرسازی
   • موضوع‌: 1 ـ اعلام بطلان دستورالعمل حفظ باغات 2 ـ ضوابط مصوب 18/4/369 ـ بخشنامه 42/884دفتر فنی و استانداری سمنان و اعمال اداره ثبت در اجرای بخشنامه و خودداری از تنظیم‌صورتمجلس تفکیکی ـ تاریخ‌: 7/6/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 8082 ـ 12/9/67 ـ تاریخ‌: 25/2/69
   • موضوع شکایت‌: ابطال آیین‌نامه شماره 9867/33/3 مورخ‌4/5/1368 وزارت کشور
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم و سیزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 29/2/75
   • موضوع‌: مخالف بند (1) از تصویبنامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی ـ تاریخ‌: 21/12/63
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و5/12/1360 و 16/9/1363 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره 1636/ هـ مورخ‌30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تبصره 52قانون بودجه سال 1378 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 15836 / ت‌21352 هـ مورخ 31/3/78 هیأت وزیران و تبصره‌های 2 و3 ماده 16دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن وشهرسازی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از بند 1ـ 2 ـ 5 طرح تفصیلی شهرقزوین مصوب 23/7/1373 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی‌شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر
   • موضوع شکایت‌: ابطال بخشنامه شماره 12303/811 مورخ‌17/11/1369 اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران‌
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 14908/ل ـ 5001/1 مورخ 23/5/68 ـ تاریخ‌: 1/11/70
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 60/7361/22 مورخ 21/3/69 معاونت عمرانی استانداری‌آذربایجان شرقی ـ تاریخ‌: 9/7/70
   • موضوع‌: ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی ـ تاریخ‌: 26/6/70
   • موضوع‌: اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی و تقاضای‌ابطال آن بلحاظ مغایرت آن با قانون ـ تاریخ‌: 2/7/69
   • موضوع‌: ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورخه 14/6/61 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 13/6/69
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ‌21/6/1375 استانداری همدان و بند یک مصوبه ماده 5 شورای عالی‌شهرسازی و معماری استان همدان
   • موضوع‌: ابطال ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ‌1/3/59 شورای انقلاب‌، و تبصره‌های ماده مزبور ـ تاریخ‌: 22/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ‌6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری تهران‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 33/3/1/18952مورخ 14/11/1375
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، دوم‌، ششم‌، سیزدهم دیوان از سوی رئیس شعبه‌ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی ـ تاریخ‌: 10/7/68
   • ضوع‌: اعتراض به آیین‌نامه شماره 4759/1 مورخ 21/4/64 وزارت مسکن و شهرسازی ـ تاریخ‌: 15/9/67
   • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان ـ تاریخ‌: 21/7/66
   • موضوع‌: لغو ماده 8 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی ـ تاریخ‌: 26/8/65
   • موضوع‌: بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه متوقف مصوب 14/6/61 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 11/9/64
   • موضوع‌: تقاضای رسیدگی به عمومیت شرط نداشتن خانه ملکی افراد تحت تکفل متقاضی مسکن ـ تاریخ‌: 18/4/1363
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره‌2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمت‌هایی از طرح تفصیلی شهرستان‌ارومیه‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال قسمت اول مصوبه مورخ 3/10/1369شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای‌عمومی و خدماتی شهرها و بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان که با استناد به‌مصوبه مذکور صادر شده است‌.
   • موضوع‌: ابطال اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 17/3/ 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ تاریخ‌: 16/9/68
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ‌25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل مدیراملاک سازمان مسکن وشهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال قسمتی از بندهای 5ـ 1 ـ 2و 5 ـ 1ـ 3طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران‌.
   • موضوع شکایت‌: ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ‌2/11/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه‌شماره‌2604/34/3/18324مورخ 15/3/1377 معاون هماهنگی امورعمرانی وزارت کشور.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظردیوان عدالت اداری‌.
  • آرا مربوط به قوه قضائیه و دادگستری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ‌9/11/1373 معاون قضایی دیوان عالی کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مواد 6،8،9،10،11،15 و تبصره‌های آن‌و مواد 16،18 و تبصره‌های آن و مواد 19و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون‌نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
   • موضوع‌: ابطال بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 1/8/1368
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت‌اداری
   • موضوع‌: ابطال مادتین 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات‌تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور مصوب 6/11/64 مجلس شورای‌اسلامی مصوب 19/11/67 شورای عالی قضایی ـ تاریخ‌: 19/6/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ‌15/12/1380 مدیرکل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضائیه
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 20دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 55112/ت 29870 هـ مورخ 3/10/1382 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ‌17/12/1378 شورایعالی اداری راجع به اصلاح آیین‌نامه اصلاحی ثبت‌تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337
   • موضوع ابطال ماده 18 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر ـ تاریخ‌: 6/3/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 13 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/6/72
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمت‌های الف و د بند 2 و بندهای 3، 4و 7 مصوبه مربوط به راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی موضوع تصویب نامه شماره‌49454/ت 23269 هـ مورخ 3/11/1379 هیأت وزیران‌
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره م‌/7189/1 مورخ 7/4/63 شورای عالی قضایی ـ تاریخ‌: 19/10/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 1304/35 مورخ 17/3/71 معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری ـ تاریخ‌: 23/8/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ‌10/9/1376 نیروی انتظامی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه‌اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378 قوه قضائیه‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: اختلاف بین آراءصادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/10/1362
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراءصادره از شعب اول و دوازدهم و صدور رأی وحدت رویه ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال‌جزءهای الف و د از بند 2و بندهای 3 الی‌17 از بخش امور قضایی راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 155931/1 مورخ 29/3/62 شورای عالی قضایی ـ تاریخ‌: 16/3/67
   • موضوع‌: ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ تاریخ‌: 12/8/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند (ب‌) ماده (7) آییننامه دادرسی دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به‌پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره‌92/75226/77/140 مورخ 11/11/1377 معاون قضایی دادستان‌کل کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات‌حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مواد ـ3ـ5ـ7 و 9 و 12 و بند الف ماده 4آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین‌نامه اجرایی‌قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 14دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 11218/77/1 مورخ‌12/10/1377 معاون اجرایی قوه قضائیه‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم‌دیوان عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه‌اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی مصوب 25/5/1367 قوه قضائیه‌
   • رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضائیه
   • رای شماره 435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 4 ماده 169 آیین نامه اجرائی سازمان زندانها مصوب 26/4/1380 قوه قضائیه
   • رای شماره 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 22/10/ 1377
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 12 دیوان‌عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 19دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ لغو بخشنامه شماره 19671/1 مورخ‌8/12/73 سازمان بازرسی کل کشور.
  • آرا مربوط به بوجه و برنامه های توسعه
   • موضوع‌: تقاضای لغو تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 67 کل کشورمصوب 25/2/67 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 10/10/68
   • موضوع‌: اعلام مغایرت تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون‌بودجه ـ تاریخ‌: 1/9/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (42)قانون بودجه سال 1379 موضوع تصویبنامه شماره 12119/ت 22913مورخ 8/5/1379 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره 2109/34 مورخ‌25/12/1380 شورای اقتصاد
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 2766/3/7/313 مورخ 6/2/69 ـ تاریخ‌: 17/2/73
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 49703/7661/55 مورخ 23/2/71 ـ تاریخ‌: 1/12/71
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه‌های 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 و 8652/ت 191/ه مورخ 1/6/69 ـ تاریخ‌: 29/5/70
  • آرا مربوط به وظیفه عمومی
   • موضوع‌: الغاء بند سوم بخشنامه 16174/5/40 س ـ 8/10/72 ـ تاریخ‌: 19/6/73
   • موضوع‌: ابطال قسمتی از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مصوب 29/7/63مجلس شورای اسلامی ـ تاریخ‌: 16/1/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 21 از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 ـ تاریخ‌: 18/4/69
   • موضوع‌: اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 232/15/401 مورخ 26/12/67
   • موضوع‌: ابطال بند 10 و 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 ـ تاریخ‌: 22/6/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 496 معاون قضایی قوه قضائیه مورخ 27/1/68 و لغو تصمیم
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل مورخ 1/7/69 ـ تاریخ‌: 3/2/70
   • موضوع‌: ابطال و حذف لفظ «فاقد شوهر» از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی‌ ـ تاریخ‌: 28/7/1370
   • موضوع‌: لغو بند 2 بخشنامه 192/01/401 ـ 27/7/67 اداره نظام وظیفه ـ تاریخ‌: 19/9/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 78/02/402 ـ 13/7/65 م ـ ف ژاجاد ـ ع (قوانین و آموزش‌) نظام‌وظیفه عمومی ـ تاریخ‌: 16/1/69
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 710 ـ 15 ـ 401 مورخ 10/7/70 و ماده 124 آیین‌نامه اجرایی‌قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1364 ـ تاریخ‌: 30/11/72
   • موضوع‌: صدور حکم بر ابطال قسمتی از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی‌مصوب 29/7/63 مجلس شورای اسلامی به این مضمون «.. و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط‌به آن‌.... ولو بر اساس حکم صادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود...» ـ تاریخ‌: 24/12/68
   • موضوع‌: ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی ـ تاریخ‌: 20/3/74
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت‌وظیفه عمومی مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقیه و اصلاحیه بعدی‌مصوب 25/4/1365 هیأت وزیران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 52/34/03/402مورخ 29/6/1376و 72/34/3/402 مورخ 4/7/1377 اداره‌نظام وظیفه عمومی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: ابطال قسمتی از بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 ـ تاریخ‌: 6/3/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 78 ـ 3 ـ 03 ـ 402 مورخ 12/7/65 اداره وظیفه عمومی ـ تاریخ‌: 1/3/68
   • موضوع‌: اعلام مغایرت بخشنامه 1316 ـ س‌/2 ـ 28/7/66 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور با قانون وظیفه عمومی ـ تاریخ‌: 25/8/68
   • موضوع‌: ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون نظام وظیفه عمومی مصوب‌مرداد 64 ـ تاریخ‌: 24/12/68
   • موضوع‌: ابطال مواد 15 و 20 و 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه‌عمومی
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 19/10/71
  • آرا مربوط به آموزش عالی
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه شماره 12084/12 مورخ‌8/12/1378 معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر
   • رای شماره 74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاه
   • رای شماره 190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/4/1374 و 472، 473 مورخ 13/10/1379 و 513 مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بندهای 1ـ2ـ3ـ4 و 5 مصوبه جلسات‌478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب‌فرهنگی‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون‌اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید موضوع تصویب‌نامه شماره 73574/ ت 18921 هـ مورخ 7/11/1376 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 17846/3 مورخ‌2/7/1369 وزارت فرهنگ و آموزش عالی
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 14727/6808/32 مورخ 3/7/69 ـ تاریخ‌: 15/5/70
   • رای شماره 233 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حذف تبصره‎های 3 و 4 بند (و) بخش 2ـ2 دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1383
   • موضوع‌: ابطال بند 1 بخشنامه مورخ 15/11/68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی و بند 1 بخشنامه مورخ‌1/12/68 مدیرکل دفتر وزارتی مزبور در خصوص اشتغال اعضای هیأت علمی در مؤسسات‌آموزش عالی غیردولتی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای‌مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم در خصوص آراء شورای پاکسازی دانشگاهها ـ تاریخ‌: 7/2/1366
   • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول با شعب هشتم‌، نهم‌، دوازدهم دیوان درخصوص پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ـ تاریخ‌: 6/4/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم‌سیاسی ـ تاریخ‌: 30/5/68
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 891/412 ـ 5/2/1367 ـ تاریخ‌: 18/8/68
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 63836 ـ 4/11/63 ـ تاریخ‌: 21/10/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول 2، 5، 7،14 دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به امور بهداشتی و درمانی
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و پانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 12/10/71
   • موضوع‌: بند 4 از تصمیم مورخ 6/8/58 و قسمت 4 از تصمیم تکمیلی 28/11/58 شورای معاونان ‌وزارت بهداری ـ تاریخ‌: 9/3/1362
   • موضوع‌: اعتراض به دستورالعمل 329/ع ـ 23/1/66 ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 14310 ـ 30/10/71 معاون امور درمان ـ تاریخ‌: 4/9/74
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/8/75
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ‌9/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع اصلاح بندهای 4 و5و 6 ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1117 مورخ‌3/2/1380 وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال موادی از آیین‌نامه تاسیس لابراتوارهای‌پروتزهای دندانی و شاغلان فنی آن مصوب وزارت بهداشت‌،درمان وآموزش پزشکی‌
   • موضوع‌: لغو تصویبنامه شورای معاونین «مورخ 27/4/1366» ـ تاریخ‌: 10/10/68
   • موضوع‌: ابطال بند «ب‌» دستورالعمل شماره 11025/27/پ مورخ 14/10/72 معاونت آموزشی ـ تاریخ‌: 26/6/73
   • موضوع‌: درخواست ابطال مصوبه هیأت عامل سازمان منطقه‌ای بهداری به لحاظ مغایرت آن با قانون ـ تاریخ‌: 22/2/65
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 20/12/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 1022/15/68 مورخ 20/9/68 ـ تاریخ‌: 14/8/1370
   • موضوع‌: 1 ـ ابطال بند یک و هفت دستورالعمل نحوه بکارگیری فارغ‌التحصیلان دکتری علوم‌آزمایشگاهی
   • موضوع‌: ابطال تبصره 2 ماده 32 آیین‌نامه انتخابات نظام پزشکی ـ تاریخ‌: 2/7/70
   • موضوع‌: ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت دولت ـ تاریخ‌: 1/8/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه 966/ک مورخ 28/1/1378معاون درمان وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 7852 مورخ 1/10/58 ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع‌: ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 3/7/72 شورای معاونین وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ـ تاریخ‌: 3/4/74
   • موضوع‌: شکایت تعیین ضوابط خلاف قانون اساسی در شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور ـ تاریخ‌: 11/4/1363
   • موضوع‌: شکایت مراقبین بهداشت با انتقال بدون موافقت از آموزش و پرورش به وزارت بهداری در سال 1358 ـ تاریخ‌: 14/10/66
   • موضوع‌: لغو آیین‌نامه صلاحیت «ضوابط تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس و مسؤولیت فنی داروخانه‌ها» ـ تاریخ‌: 7/10/66
   • موضوع‌: لغو آیین‌نامه‌های اجرایی لایحه قانونی نیروی انسانی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی اصلاح خدمت خارج از مرکزپزشکان مصوب 4/3/60 مجلس شورای اسلامی ـ تاریخ‌: 18/7/66
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم و اول دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/9/65
   • موضوع‌: ابطال شقوق 1 و 2 و 3 بخشنامه 21/3/11476 مورخ 7/8/65 استانداری سمنان ـ تاریخ‌: 16/3 67
   • موضوع‌: اعتراض به آیین‌نامه لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، سوم وپنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: عدم مغایرت بند الف ماده 3 آیین‌نامه صدور پروانه اشتغال به کار حرف پزشکی و وابسته به پزشکی با قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان ـ تاریخ‌: 5/11/66
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 11106/الف مورخ 23/7/68 معاونت اداری و مالی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی ـ تاریخ‌: 1/9/68
   • موضوع‌: صدور حکم به الغاء تصمیم مورخ 15/6/62 سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان و... ـ تاریخ‌: 26/8/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه 2301/116 مورخ‌9/2/1377 (34355/ک مورخ 30/1/1377) و 11415/ک‌مورخ 23/6/1377 معاون درمان وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 12، 13 و17 دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 18، 19،20 دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ‌2/6/1377 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط دستورالعمل صدور پروانه‌داروخانه‌های دامپزشکی مصوب تیرماه 1377.
   • رای 198
   • رای 197
   • رای 184
   • موضوع‌: درخواست ابطال مواردی از آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی ـ تاریخ‌: 28/9/67
   • رای شماره 56 الی 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1ـ ابطال بند 3 و قسمـتهای (د)
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 و 11دیوان عدالت اداری‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689 ـ28/2/71 وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 و 21دیوان عدالت اداری‌
   • رای شماره 201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورأی آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/1377
  • آرا مربوط ب دفاع ملی و امنیت داخلی
   • موضوع‌: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات ـ تاریخ‌: 16/5/67
   • موضوع‌: تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 13/3/64 صادره از وزارت اطلاعات ـ تاریخ‌: 26/8/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ‌11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران‌
   • موضوع‌: ابطال تصمیم مورخ 19/5/72 شورای تامین استان ـ تاریخ‌: 19/9/73
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 115510/ت 931 مورخ 4/11/68 وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت ـ تاریخ‌: 3/11/71
  • آرا مربوط به امور بانکی و پولی
   • موضوع شکایت و خواسته‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم‌تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اصلاح آیین‌نامه داخلی بانک ملی ـ تاریخ‌: 11/4/69
   • موضوع‌: روشن شدن وضعیت مالکیت واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع‌ایران از طرف شورای عالی بانکها ـ تاریخ‌: 13/6/69
   • موضوع‌: لغو دستورالعمل غیرقانونی شماره 8/نا/13370 مورخ 17/5/68 بانک مرکزی ـ تاریخ‌: 11/10/69
   • موضوع‌: ابطال تعرفه‌های غیرمجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذرویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ تاریخ‌: 15/5/70
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه عدم استرداد نیم در هزار هزینه کارشناسی دستورالعمل دریافت
   • موضوع‌: ابطال قسمتی از دستورالعمل افتتاح حسابهای سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ـ تاریخ‌: 20/5/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 83 و 82
   • موضوع‌: شکایت شرکت ایران مارکو بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته ابطال‌تصمیم مبنی بر مسدود کردن حساب ارزی ـ تاریخ‌: 29/11/73
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه نهصد و چهل وهشتمین جلسه‌شورای پول و اعتبار مورخ 20/9/1379 موضوع ضوابط تاسیس بانک‌غیردولتی‌.
   • موضوع‌: بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها ـ تاریخ‌: 6 27/2/69
   • رای شماره 362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 30/8/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
   • موضوع‌: ابطال تصمیم مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانکها و ابطال دستورالعمل شماره 1/21مورخ 9/12/61 بانک صادرات و ابطال بخشنامه شماره ش‌/3200 ـ 17/11/61 مجمع عمومی بانکها ـ تاریخ‌: 26/11/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره الف 246 مورخ‌28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه 0443مورخ 14/4/1379 بانک تجارت‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره نب /901 مورخ‌19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون‌فنی و روشهای بانکها مورخ 28/11/1376
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره ذیل ماده 43 و اصلاح قسمت اخیرماده 44 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی موضوع تصویب نامه شماره‌57529/ت 21174 هـ مورخ 14/12/1379
   • موضوع‌: وام مسکن ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه‌های 595 مورخ 30/4/58 و 2828 مورخ 28/10/58 و 1569 مورخ 5/9/59دبیرخانه مجمع عمومی بانکها ـ تاریخ 6 21/6/67
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 23 9//68
   • موضوع‌: ابطال ماده 137 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها ـ تاریخ‌: 14/10/68
   • موضوع‌: ابطال بند ت قسمت 7 از ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها ـ تاریخ‌: 14/10/68
   • موضوع‌: 1 ـ ابطال تبصره 1 بند 1 ـ ب و بند 1 ـ د بخشنامه شماره 1034/60 ـ 30/2/74 بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران 2 ـ ابطال مصوبه شماره 61212/ ت 11555 مورخ 27/2/74 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 27/5/75
  • آرا مربوط به آموزش وپرورش
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 2100/640 مورخ 3/3/69 ـ تاریخ‌: 7/8/1370
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 24/12/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال توافقنامه مورخ 18/8/1379 وزارت‌آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی‌
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 1 ـ 1/40 مورخ 4/6/63 ـ تاریخ‌: 23/1/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه کمیسیون 4 نفره به شماره 14 مورخ‌25/2/780241378
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره‌58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش وپرورش
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازهیأت تجدید نظردیوان عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 21 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 10/7/72
   • موضوع‌: لغو بخشنامه 8 آموزش و پرورش مورخ 4/3/66 ـ تاریخ‌: 2/4/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3و 4و 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه‌های 2/29718/710 ـ 17/12/68 و 44/710 ـ 30/4/69 در مورد ممنوعیت‌نقل و انتقال ـ تاریخ‌: 21/8/1370
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 589/900 مورخ 12/2/68 ـ تاریخ‌: 6/9/69
   • موضوع‌: صدور بخشنامه مورخ 113/1 د مورخ 20/12/65 ـ تاریخ‌: 6/9/69
   • موضوع‌: لغو بند 3 بخشنامه 47/710 ـ 6/4/68 ـ تاریخ‌: 1/8/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری‌ ـ تاریخ‌: 28/4/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/4/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 42/اد مورخ 25/6/64 وزارت آموزش و پرورش ـ تاریخ‌: 21/6/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه آموزش و پرورش در رابطه با اخذ مبلغ پانصد هزار ریال‌، بابت وجه التزام‌تعهد خدمت ـ تاریخ‌: 28/4/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 167/ف ـ 8/7/61 ـ تاریخ‌: 5/4/69
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 56/710 ـ 24/4/68 ـ تاریخ‌: 3/3/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 25/2/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 6/12/70 ـ
   • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان در زمینه پرداخت حقوق و مزایای آماده به خدمت ـ تاریخ‌: 23/6/66
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 24/12/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/11/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 5/11/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 28/10/68
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه داخلی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 15 تهران ـ تاریخ‌: 16/5/68
   • موضوع‌: اعلام عدم هماهنگی و تناقض بین ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 30آیین‌نامه مذکور ـ تاریخ‌: 1/3/68
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 147 ـ 1356 از دستورالعمل 1 ـ الف ـ د مورخ 5/1/64، مربوط به ارتقاءگروه آموزگاران ـ تاریخ‌: 21/9/67
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌وزیری ـ تاریخ‌: 2/8/67
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 که مغایر با تبصره 2 ماده 65 قانون بازسازی ‌نیروی انسانی است ـ تاریخ‌: 21/2/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه‌های شماره 196 مورخ 9/9/59 و شماره 4/74130 مورخ 29/10/59 ـ تاریخ‌:14/10/66
   • موضوع‌:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ـ تاریخ‌، 14/10/66
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 3/710 مورخ‌15/1/1377 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
   • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و ششم دیوان ـ تاریخ‌: 26/6/66
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 14/7/75
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه‌ی شماره 37 مورخ 26/2/57 و شماره 130مورخ 23/8/60 ـ تاریخ‌: 13/11/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از بخشنامه شماره‌10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی و نیروی‌انسانی وزارت آموزش و پرورش‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول‌، چهارم‌،دوازدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 6 اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی‌مصوب ششصد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ‌8/3/1376
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت‌اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 14 و 15دیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع‌:ابطال دستور العمل شماره 4 طی شماره 134 ـ9/3/61 اعلام شده است موضوع انتقال کارمند آزمایشی ـ تاریخ‌: 14/8/66
   • رای شماره 215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند3ـ4 از بخش چها‎رم شیوه‎نامه شماره97/710 مورخ11/12/81
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه 5503/710/ج ـ 18/3/73مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های‌3/2204/710ـ21/2/73 و 1/2861/710 مورخ 20/2/73مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش .
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظردیوان عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 و 15دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به وزارت نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 5337/ م مورخ‌16/11/1373 وزارت نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 4ـ 56ـ 4 آیین‌نامه تکمیلی‌تعرفه‌های برق
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی‌قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ‌28/3/1380 وزارت نیرو (مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از آبهای‌زیرزمینی‌)
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 100/33/79591مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356مورخ 25/12/1378 وزارت نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ‌8/5/1377 وزارت نیرو
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 44144 ـ 9/6/67 ـ تاریخ‌: 25/2/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل 100/20/2367 مورخ‌18/2/1378 وزیر نیرو.
   • رای شماره 355و 356 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 و 11 و12 و 20 دیوان عدالت اداری‌.
   • رای شماره 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 66 ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب
   • رای شماره 409 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو
   • موضوع‌: لغو آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه‌های جایگزینی منابع آب ـ تاریخ‌: 8/11/73
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بندهای 1ـ33ـ4 و 33 ـ4 آیین‌نامه‌عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
   • موضوع‌: ابطال بند «د» از ماده 33 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 15/6/65 ـ تاریخ‌: 15/11/70
   • موضوع‌: لغو و ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره‌های‌100/891 مورخ 3/7/68 و 250/20606 مورخ 14/8/68 ـ تاریخ‌: 1/8/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ‌29/6/1378 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل‌شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 100/200/340127مورخ 27/12/1377 وزیر نیرو
   • موضوع‌:ابطال بخشنامه شماره 340/12559/271/18 مورخ 1/9/1363 ـ تاریخ‌: 14/8/66
   • موضوع‌: افزایش نرخ و تعرفه آب بها مصرفی ـ تاریخ‌: 15/10/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو درموردافزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (مسکونی وغیرمسکونی‌)در سالهای 1375 ـ 1376 ـ 1377 ـ 1378 طی برنامه پنج ساله دوم
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض صادره از شعب 4 و 6و 16 دیوان‌عدالت اداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ‌18/2/1379 وزارت نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند الف ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع‌بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ‌1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 3 قسمت 3ـ3ـ1 تعرفه برق و شرایط‌عمومی‌
   • رای شماره 83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 وزارت نیرو
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم‌رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی به شماره‌520/48200 مورخ 12/4/1370
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 505/2478 مورخ‌1/9/1371 وزیر وقت نیرو
   • رای شماره 206
   • رای172
   • رای149
   • رای136
   • موضوع‌: اعتراض به وصول 10 % از کل مبلغ مصرفی به عنوان خدمات و روشنایی معابر ـ تاریخ‌: 30/8/67
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 43ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های‌برق
  • آرا مربوط به کشاورزی
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 3/12/68
   • موضوع‌: الغاء بخشنامه شماره 14/7575 ـ 18/3/65 ـ تاریخ‌: 5/11/68
   • موضوع‌: رفع اثر یا لغو بخشنامه وزارتی شماره 1874/1/12 مورخ 18/6/63 وزارت کشاورزی ـ تاریخ‌: 19/10/67
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/9/67
   • موضوع‌: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 8 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 15/9/67
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی ازتعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنهامربوط به استان سمنان به شماره‌100/30/39361 مورخ 28/12/1378
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ‌16/6/1378 سازمان جنگلها و مراتع کشور
   • رای شماره 106 و 107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار
   • ماره 357 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به‎استان خوزستان به شماره 100/30/10870
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 6 بخشنامه شماره‌027/53/5614 مورخ 28/2/1373
   • رای شماره 194 هیئت وزیران دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداری و مالی وزارت جها‎د سازندگی
   • رای شماره 193 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جها‎دسازندگی
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیأتهای رسیدگی‌به اختلافات اجرای ماده 56 مستقر در وزارت کشاورزی ـ تاریخ‌: 3/6/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 11028 مورخ 11/4/67 ـ تاریخ‌: 30/4/71
  • آرا مربوط به حج و اوقاف و امور خیریه
   • موضوع‌: ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه‌مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و تبصره‌های 1 و 3 آن ـ تاریخ‌: 29/29/74
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 7174/514/31/420/ف مورخ 30/11/69 اداره کل اموراوقافی سازمان اوقاف ـ تاریخ‌: 14/6/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب‌10/2/1365
   • موضوع‌: صدور حکم بر ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات حج و اوقاف وامور خیریه مورخ 10/2/65 ـ تاریخ‌: 6/9/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان ـ تاریخ‌: 25/7/71
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره‌های یک و 2 و 3آن مصوب‌10/2/1365 هیأت وزیران‌
   • موضوع‌: لغو ماده 74 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف ـ تاریخ‌: 4/2/2
   • موضوع‌: ابطال ماده 9 و تبصره یک ماده 19 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج واوقاف مصوب 10/2/1365 - تاریخ‌: 22/3/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه‌مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ـ تاریخ‌: 29/7/74
   • موضوع‌: درخواست ابطال قسمتی از مواد و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی قانون حج و اوقاف وامور خیریه بلحاظ مخالفت با قانون حج ـ تاریخ‌: 3/11/67
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 29 آئیننامه کیفیت تحقیق در شعب‌تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوبه 30/9/1365 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره‌8533/225/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امورخیریه‌
   • موضوع‌: تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 14/2/63 صادره از سازمان اوقات ـ تاریخ‌: 31/6/65
   • رای شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه‎های شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126ـ1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
   • رای 192
   • موضوع‌: ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه‌،
  • آرا مربوط به بیمه
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ تاریخ‌: 11/2/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 15 دیوان عدالت اداری‌، در خصوص ارفاق سنوات خدمت بازنشستگی بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت بیمه ایران ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • موضوع‌: منتفی گردیدن تقاضای ابطال بخشنامه‌های بیمه مرکزی ایران در خصوص معاملات بیمه با توجه به اصلاح بخشنامه‌های یاد شده ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 282/ف‌/2/1 مورخ‌12/3/1380 شرکت بیمه ایران
   • موضوع‌: ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارکنان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی وتصحیح و تکمیل بند 3 ماده اخیرالذکر ـ تاریخ‌: 17/7/69
   • موضوع‌: ابطال ماده 8 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی‌مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی ـ تاریخ‌: 22 / 6/69
   • موضوع‌: ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی مصوب‌8/11/65 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 2/3/69
  • آرا مربوط به نهادهای انقلابی
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 23/9/68
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 11/9/74
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 91/4993/69/20 مورخ 28/8/69 ـ تاریخ‌: 14/12/69
   • موضوع‌: ابطال مصوبه جلسه 27/2/68 هیأت وزیران در مورد عدم شمول تبصره ذیل ماده 7 قانون‌تشکیل وزات جهاد سازندگی به خانه‌های ارزان قیمت که طی نامه شماره 40114 مورخ 8/3/68دبیر هیأت دولت به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است ـ تاریخ‌: 24/3/69
   • موضوع‌: ابطال مصوبه جلسه مورخ 21/5/66 هیأت محترم وزیران ـ تاریخ‌: 8/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان‌عدالت اداری‌.
  • آرا مربوط به امور گمرکی
   • موضوع‌: لغو دستورالعمل شماره 10447/102/199/55 مورخ 18/6/66 ـ تاریخ‌: 21/10/68
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 13665/227/24 مورخ 14/5/66 معاونت فنی گمرک ایران ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 179948/1252/109/54 مورخ‌4/11/1376 معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 1559/418/109/54مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران‌
   • موضوع‌شکایت‌وخواسته‌ـابطال‌بخشنامه‌شماره‌168017/1252/109/54مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران‌
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 14997/729/1/73 مورخ 8/8/69 ـ تاریخ‌: 6/5/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 2572/1410/109/54 مورخ 15/4/68 ـ تاریخ‌: 5/4/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 8/3/69
   • موضوع‌: ابطال قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351بلحاظ
  • آرا مربوط به پست، تلگراف و تلفن
   • موضوع شکایت و خواسته ـ لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه‌نگهداری خط تلفن
   • رای شماره 102، 101 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 5455/2/103
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 106 ـ 6/4/69 هیأت مدیره شرکت پست ـ تاریخ‌: 17/4/74
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 4324673/537 مورخ 13/4/69 هیأت مدیره شرکت مخابرات ـ تاریخ‌: 3/6/71
   • موضوع‌: ابطال بند «ج‌» ماده 2 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2 آن ماده مصوب 19/7/60ـ تاریخ‌: 24/10/70
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 21/8/1370
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 5924/360 ـ 20/8/69 مدیرکل تمبر آبونمان و موزه شرکت پست‌جمهوری اسلامی ایران ـ تاریخ‌: 2/7/70
   • موضوع‌: اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن ـ تاریخ‌: 8/5/70
   • موضوع‌: ابطال مصوبه شماره 2278 مورخ 3/7/69 هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران ـ تاریخ‌: 14/6/71
   • موضوع‌: ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دوم آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس و مادتین 22و 28 آیین‌نامه مذکور از لحاظ (شمول آنها به شرکتهای تجارتی‌) ـ تاریخ‌: 10/3/69
   • موضوع‌: لغو پاره‌ای از مواد آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران‌، و وزارت‌پست و تلگراف و تلفن ـ تاریخ‌: 1/3/69
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 27/2/69
  • آرا مربوط دامداری و شکار و شیلات
   • موضوع‌: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 19904 شیلات هرمزگان ـ تاریخ‌: 26/8/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ لغو قسمتی از نظام دامداری
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ‌8/10/1378 سازمان دامپزشکی کشور
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 71201/34 مورخ‌15/101/1377 سازمان دامپزشکی کشور
  • آرا مربوط به بهزیستی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم ودوازدهم دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62 و آیین‌نامه‌تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی با استناد به مصوبه مورخ 21/5/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ تاریخ‌:
  • آرا مربوط به ثبت احوال
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 141/1 مورخ‌19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت وجوه مقرربابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف‌کارمند خاطی‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند الف دستورالعمل اجرایی ماده 45قانون ثبت احوال مصوب مورخ 22/7/1364 شورای عالی ثبت احوال‌موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 رئیس‌سازمان ثبت احوال کشور.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 4320/1 مورخ‌14/10/1370
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 اداره کل ثبت احوال استان زنجان ـ تاریخ‌: 6/6/72
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 ـ تاریخ‌: 16/7/1370
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 174/50 مورخ 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور ـ تاریخ‌: 21/6/71
   • موضوع‌: ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌وزیری ـ تاریخ‌: 29/3/69
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم‌هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به بهزیستی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم ودوازدهم دیوان عدالت اداری
   • موضوع‌: ابطال آیین‌نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62 و آیین‌نامه‌تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی با استناد به مصوبه مورخ 21/5/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ تاریخ‌: 14/6/71
  • آرا مربوط به دخانیات
   • موضوع‌: لغو بخشنامه شماره 15368 مورخ 18/4/64 ـ تاریخ‌: 23/3/67
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 91058 مورخ 16/8/62 شرکت دخانیات ـ تاریخ‌: 31/6/65
  • آرا مربوط راهنمایی و رانندگی
   • موضوع شکایت‌: مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62 هیأت وزیران ـ تاریخ‌: 1/5/1363
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره ماده 7 الحاقی آیین‌نامه اجرایی‌تبصره 3 قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو باجرثقیل «طرح برخورد با تخلفات ساکن‌»
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ‌7/4/1380 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران‌
  • آرا مربوط محاسبات عمومی - معاملات اموال دولتی
   • موضوع‌: ابطال دستورالعمل شماره 4663 مورخ 27/2/69 ـ تاریخ‌: 12/3/71
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم دیوان عدالت اداری ـ تاریخ‌: 9/11/69
  • آرا مربوط به محیط زیست
   • موضوع‌: مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران 16/11/64 با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست «مصوب 1353» ـ تاریخ‌:26/6/66
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال ماده 2 و تبصره‌های ذیل آن از آیین‌نامه‌اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موضوع‌تصویبنامه شماره 55487/ت 16957 هـ مورخ 5/3/1376 هیأت‌وزیران‌.
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ‌21/3/1379 سازمان محیط زیست‌
   • موضوع شکایت و خواسته‌: ابطال بخشنامه‌های شماره 8213/898 مورخ‌5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش‌فرآورده‌های نفتی ایران‌.
   • موضوع‌: رسیدگی به نامه شماره 17461 ـ221 مورخ 15/11/62 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر صدور آراء متناقض ـ تاریخ‌:12/9/63
  • آرا مربوط به هلال احمر
   • موضوع‌: لغو بخشنامه‌های شماره 17847 مورخ 13/10/65و19576 مورخ 11/11/65 و 2/13/16355 مورخ 12/11/65 ـ تاریخ‌: 9/12/66
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعب اول و هفتم‌دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به تعاون
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها وتبصره‌های آن‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند الف بخشنامه 15961/5 ـ23/11/75 معاونت امور تعاونیها و دستورالعمل 399/ب ـ هـ مورخ‌22/1/75 هیأت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری و 10605/الف‌/2ـ14/7/75 مدیر کل امور اداری وزارت تعاون‌
  • آرا مربوط به انرژی اتمی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 و 14دیوان عدالت اداری‌
  • آرا مربوط به نفت و گاز
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرج‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 19 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1/4/1376هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 14679/500مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377 شرکت‌ملی پخش فرآورده‌های نفتی‌
  • آرا مربوط به ورزش
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه مسابقات فوتبال‌نوجوانان‌، جوانان و امید قهرمانی باشگاههای کشور سال 1380 ـ 1379فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران‌
   • رای شماره 76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
  • آرا مربوط به میراث فرهنگی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 3 مصوبه مورخ 3/7/1373شورای میراث فرهنگی‌
  • آرا مربوط به نهاد های مدنی - حقوقی
   • اصلاحیه رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
   • رای شماره 66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری
  • آرا مربوط به قاچاق کالا و ارز
   • رای شماره 439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
   • رای شماره 40 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • دفتر سوم : سایر آرا
  • آر مربوط به نظام صنفی
   • موضوع‌: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون‌، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون ـ تاریخ‌: 7/9/67
   • موضوع‌: تقاضای صدور حکم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه‌های صنفی‌،موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی ـ تاریخ‌: 21/6/67
   • موضوع‌: ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب ـ تاریخ‌: 1/5/73
   • موضوع‌: ابطال شرح وظایف و اختیارات دفتر امور اصناف و بازرگانان ـ تاریخ‌: 29/8/69
   • موضوع‌: ابطال 5 فقره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی و بالاخص آیین‌نامه ضوابط صدورپروانه کسب مصوب 5/7/66 هیأت عالی نظارت ـ تاریخ‌: 29/8/69
   • موضوع‌: لغو دستورات کمیسیون نظارت به شماره 10912 مورخ 31/10/62 ـ تاریخ‌: 14/4/69
   • موضوع‌: ابطال مصوبه مورخ 19/9/67 هیأت وزیران‌، در مورد شمول قانون نظام صنفی به‌آموزشگاههای رانندگی ـ تاریخ‌: 24/3/69
  • آرا مربوط ه حمایت خانواد
   • موضوع‌: برخلاف قانون و شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 1658/43 مورخ 27/2/61 ـ تاریخ‌: 3/9/65
   • موضوع‌: شکایت آقای محمد حسین شریف ثانوی به طرفیت ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد و اداره نظارت بر مواد مخدر در مورد مصوبه مربوط به آزمایش اعتیاد زوجین و تقاضای ابطال آن ـ تاریخ‌: 25/1/65
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال موادی از آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدواج‌زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران‌
  • آرا مربوط ب به انتخابات
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه شماره 51750/ت‌289831 هـ مورخ 23/9/1382 هیأت وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 11/1/1118 مورخ‌9/2/1382 و شماره 11/310164 مورخ 29/2/1382 وزارت کشور
   • وضوع شکایت و خواسته ـ ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه‌های برخی ازاستانداران کشور در خصوص اعلام غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی شورای‌نگهبان
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 ـ تاریخ‌: 15/2/71
   • موضوع‌: ابطال بخشنامه 44/1/5 ـ 1/1/71 وزیر کشور ـ تاریخ‌: 18/1/71
   • ابطال بخشنامه‌های 44/1/96 مورخ 3/1/71 و 44/1/198 مورخ 3/1/71 وزارت کشور ـ تاریخ‌: 9/1/71
  • آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر
   • موضوع‌: ابطال قسمتی از تصویبنامه 76358 ـ 10/11/63 ـ تاریخ‌: 5/11/68
  • آرا مربوط به وکالت
   • موضوع‌: اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از وکلای دادگستری‌استان ـ تاریخ‌: 26/11/68
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی‌استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده 14آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان‌دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران‌
  • آرا مربو به مطبوعات و ارتباط جمعی
   • موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه 13336/ت 22284 هـ مورخ 4/5/1379 هیات وزیران‌
   • موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان‌عدالت اداری‌
   • موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان ـ تاریخ‌: 22 3//69


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4131464