اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي
 • دفتر اول : مقررات مربوط به وزارت کشور
  • قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  • آیین‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس‌ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
 • دفتر دوم : مقررات مربوط به شهرداری تهران
  • آیین نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (3) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1369
  • قانون الحا ق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی‌ و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت‌
  • قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی‌
  • قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران‌ به شهرداری پایتخت‌
  • معین‌
  • قانون الحا ق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369
  • قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌ و مصرف آن در موارد معین‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی‌
 • دفتر سوم: مقررات مربوط به سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده‌ قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
  • لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم‌)
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
  • قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
  • الحاقیه آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون‌ تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف
  • قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه‌ جلوگیری از آلودگی هوا
  • اساسنامه سازمان حمل‌ونقل و ترافیک پایتخت‌
 • دفتر چهارم : مقررات مربوط به واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
  • قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت‌ اتوبوسرانی عمومی‌
  • آیین‌نامه اجرای قانونی تأسیس شرکت اتوبوسرانی‌
  • قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها
  • اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‌
 • دفتر پنجم: مقررات مربوط به به سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
  • اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون الحا ق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌ به‌تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران‌
  • قانون الحا ق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران‌
  • لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران‌زیر نظر شهرداری تهران‌
  • اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهر تهران‌
 • دفتر ششم: مقررات مربوط به سازمان پایانه های مسافربری
  • قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر
  • اساسنامه سازمان ترمینالهای مسافربری شهرداری تهران‌
  • قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌ وضعیت مسافری و بارنامه‌
  • آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری‌ و حمل و نقل زمینی‌
  • آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
  • آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اورا ق صورت وضعیت‌ مسافری و بارنامه‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون‌ اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
  • لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران‌
  • قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت‌ تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
 • دفتر هفتم:مقررات مربوط به ستاد مرکزی مایعنه فنی خودروها
  • بند 2 تبصره 9 قانون بودجه سال 1377 کل کشور
  • بند 2 تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
  • تبصره 9 قانون بودجه سال 1374
  • بند 3 تبصره 9 قانون بودجه سال 1375 کل کشور
  • بند 2 تبصره 9 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
  • بند 2 تبصره یک قانون بودجه سال 1376 کل کشور
 • دفتر هشتم: مقررات مربوط به ادره راهنمایی و رانندگی
  • آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی‌
   • فصل 1 تا5
   • فصل6 تا آخر
  • تصویب‌نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل‌ ممنوعه به توقفگاه‌
  • تصویبنامه راجع به تفویض اختیار صدور اجازه‌نامه تأسیس‌ آموزشگاههای رانندگی از وزارت کار و امور اجتماعی به اداره‌ راهنمائی و رانندگی‌
  • میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور
  • قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت‌های فاقد شماره راهنمائی و رانندگی‌
  • قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی‌ دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌
  • قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات وسائط نقلیه‌
  • لایحه بخشودگی جرائم معوقه راهنمائی و رانندگی‌ تا تاریخ 22/11/1357
  • جدول جرائم موضوع ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی در کلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان‌ حمل و نقل بار و مسافر بین شهری‌
  • آیین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 1376
  • میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهر تهران‌
  • «آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی‌»
  • قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی‌
  • آیین‌نامه اجرائی آموزشگاههای رانندگی‌
 • دفتر نهم: مقررات مربوط به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
  • قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه‌
  • لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب اسلامی‌
  • اساسنامه شرکت سهامی راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • دفتر دهم : مقررات چزایی مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
  • قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل‌ونقل کالا
  • قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین‌ و رفع مخاطرات جانی‌
  • «آیین‌نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به‌ مصدومین و رفع مخاطرات جانی‌»
  • از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی‌ وسائط نقلیه موتوری‌
  • قانون اصلاح ماده (14) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی‌
  • طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف‌
  • قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی‌ به‌وسیله نقلیه موتوری‌
  • قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند.
  • از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 در ارتباط با جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و تصادفات وسایل نقلیه‌
 • دفتر یازدهم : سایر قوانین و مقررات
  • قانون مسئولیت مدنی‌
  • قانون ایمنی راهها و راه آهن‌
  • تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی خاص‌ پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری‌
  • اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری‌
  • قانون الحا ق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهها
  • کنوانسیون راجع به ترافیک راهها
   • ماده 1 تا 25
   • ماده 26 تا 56
   • ضمایم
  • کنوانسیون راجع به علائم راهها
  • قانون کیفر بزه‌های مربوط راه‌آهن‌
  • آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی‌ جمهوری اسلامی ایران‌
  • کنوانسیون راجع به علائم راهها
  • آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل‌ محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد.
  • قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی‌ وسایل نقلیه باربری‌
  • آیین‌نامه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص در حوزه داخلی فرودگاهها
  • قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی‌
  • «آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی‌»
  • مصوبات شورای عالی محیط زیست‌
  • قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری‌
 • دفتر دوازدهم : آرا وحت رویه دیوان عالی کشور
  • آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
 • دفتر سیزدهم : نظارت اداره حقوقی قوه قضاییه
  • نظرات مشورتی


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937500