اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات مالي و محاسباتي
 • دفتر اول : مقررات مربوط به محاسبات عمومی
  • قانون دیوان محاسبات کشور
   • فصل اول ـ تعاريف‌
   • فصل دوم ـ اجراي بودجه‌
   • فصل سوم ـ نظارت مالي‌
   • فصل چهارم ـ تنظيم حساب و تفريغ بودجه‌
   • فصل پنجم ـ اموال دولتي‌
   • فصل ششم ـ مقررات متفرقه‌
  • قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات‌
  • لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان‌ مجلسین‌وکارمندان‌دولت‌درمعاملات‌دولتی‌وکشوری‌
  • قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌ عمومی دولت مستثنی هستند
  • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین‌ و توقیف اموال دولتی‌
  • قانون اجرایی بند (م‌) قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات‌
  • ماده 1 ـ اصلاح ذیل در بند 2 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
  • قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
  • آیین نامه معاملات دولتی‌
  • آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی‌
  • دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل‌
  • آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری‌ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‌
  • آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیتهای امین اموال‌
  • دستورالعمل هزینه‌های مستمر و شرایط آن موضوع‌ تبصره ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور
  • آیین نامه اموال دولتی‌
  • آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده‌ 61 قانون محاسبات عمومی کشور
  • قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
  • آئین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان‌های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور
  • تصویبنامه در خصوص ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور
  • قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن‌
  • قانون ضوابط پرداخت کمک ویا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی‌ موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور
  • آئین نامه پیش‌پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون‌ محاسبات عمومی کشور
  • دستورالعمل اجرائی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور (مربوط به ذیحسابان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و طرحهای عمرانی‌)
  • دستورالعمل موضوع تبصره‌(4) ماده (95) قانون محاسبات کشور
  • تصویبنامه در خصوص تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌
  • تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره 2 به ماده‌12 آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی‌
  • آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 3 ماده 46 قانون‌ محاسبات عمومی کشور
  • آئین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
  • تصویبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول‌ قانون محاسبات عمومی کشور
  • آئین‌نامه موضوع ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور
  • آئیننامه اجرائی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
  • قانون آئین نامه مالی‌، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور
 • دفتر دوم : مقررات مربوط به وصول برخی تر درآمد ها دولت
  • قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف‌ آن در موارد معین‌
   • 1تا50
   • 51تا93
  • قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای‌ دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون تفسیر ماده (56) قانون وصول برخی از درآمدهای‌ دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون معافیت پرسنل و خدمه ارگانها وسازمانهای دریائی‌ از پرداخت عوراض موضوع ماده 7 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
  • تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخی ازدرآمدهای‌ دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
  • آئین‌نامه اجرائی بندهای (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده 45 قانون‌ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • آئین‌نامه اجرائی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • تصویبنامه در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمی‌ مصوب جلسه مورخ 13 آبان 1377 هیأت وزیران‌
  • تصویبنامه در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمی‌ مصوب جلسه مورخ 13 آبان 1377 هیأت وزیران‌
  • تصویبنامه در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمی‌ مصوب جلسه مورخ 13 آبان 1377 هیأت وزیران‌
  • آئین نامه اجرائی بند (الف‌) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • تصویبنامه راجع به میزان دریافت شهریه دوره‌های شبانه‌ وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
  • آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • آئین نامه اجرائی بند (الف‌) ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • آئین نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع‌ماده 61 قانون ثبت و بند 2 فراز (ی‌) ماده یک قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • تصویبنامه در خصوص ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای‌ دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون تفسیر ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای‌ دولت و مصرف آن در موارد معین
  • آئین نامه اجرائی ماده (55) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • آئین‌نامه اجرائی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • آئین‌نامه اجرائی بند (ب‌) الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی‌از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین‌، موضوع ماده 43 قانون‌تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380
  • هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4735ه-/ب مورخ 29/11/1381 تصویب نمود:
  • هییت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4774ه-/ب مورخ 6/12/1381 تصویب نمود:
  • آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 • دفتر سوم : مقررات مالی دولت
  • لاح تبصره الحاقی ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌
   • 1تا61
   • 62تا114
  • تصویب نامه
  • اصلاح ماده 1 آیین نامه اجرایی
  • دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های دولت‌
  • قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌ از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاصی وجود ندارد
  • قانون نحوه پرداخت محکوم‌به‌دولت‌وعدم‌تأمین‌وتوقیف‌اموال‌دولتی‌
  • قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی‌
  • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌
  • قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت‌
  • لایحه راجع به فروش فرشهای دستگاههای دولتی‌
  • قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلّق به دولت به ایثارگران و کارگران‌
  • قانون استفساریه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات‌
  • قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌ دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور
  • قانون استفساریه ماده (103) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند(ج‌) ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌
  • قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران‌ بانصابهای مذکور در قانون‌اصلاح بندهای (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده‌(86)قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب 1373 ـ و تغییرات بعدی آن‌
  • قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت‌
  • لایحه قانونی مربوط به پرداخت تعهدات و هزینه‌های پروژه بندر عباس و تکمیل بندر موقت چابهار و هزینه‌های خاص عمرانی و اضطراری استان‌ها
  • لایحه قانونی تمدید مدت مذکور در لایحه قانونی مربوط به پرداخت‌ تعهدات و هزینه‌های پروژه بندرعباس و تکمیل بندر موقت‌ چابهار و هزینه‌های خاص عمرانی و اضطراری دراستان‌ها
  • بخشنامه تکمیلی در مورد پرداخت وجوه بصورت وام‌
  • آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت‌
  • بخشنامه در مورد پرداخت وجوه بصورت وام‌
  • تصویبنامه در خصوص احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری‌ از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
  • آئین‌نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی‌
  • تصویبنامه در خصوص هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی‌
  • آئین نامه معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد قشم‌، چابهار و کیش‌
  • دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه‌، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات
  • تصویبنامه راجع به مناقصه‌های مجتمع بندری‌
  • تصویبنامه در خصوص تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت‌ بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی‌
  • آئین‌نامه اجرائی ماده (81) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین‌نامه اجرائی ماده (22)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده‌(25)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • تصویبنامه راجع به صدور تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور مندرج در ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌مصوب 1380
  • آئین نامه اجرائی ماده‌(30)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • آئین نامه‌اجرائی‌ماده‌(34)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • آئین نامه‌اجرائی‌ماده‌(38)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • آئین نامه اجرائی‌ماده‌(42)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (15)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (65) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • تصویبنامه در خصوص بند (ب‌) ماده (11) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (88) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین نامه اجرائی بند (الف‌) ماده (89) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین‌نامه اجرائی ماده (94) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق‌ به دولت و ایثارگران و کارگران‌
  • اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق‌ به دولت به ایثارگران و کارگران
  • آئین‌نامه اجرائی ماده (111) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (112) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (63) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت‌ (واگذاری حق برداشت جدید آب‌)
  • تصویبنامه نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی‌)
  • موافقت نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی‌
  • آئین‌نامه اجرائی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌ دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
  • آئین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • تصویبنامه در مورد مسافرانی که به هزینه وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ دولتی یا وابسته به دولت از طریق هوائی از ایران به خارج از کشور یابه عکس مسافرت می‌کنند.
  • مصوب جلسه مورخ 15 تیر 1376 هیأت وزیران‌
  • لایحه قانونی راجع به خریدهای دولتی موضوع تهیه مواد اولیه و آذوقه عمومی از خارج کشور
  • آئین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (7) قانون تنظیم بخشی ازمقررات‌مالی‌دولت
  • آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • تصویبنامه‌درخصوص‌ماده‌(10)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت‌
  • قانون استفساریه ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
  • اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
  • اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • آیین نامه اجرایی ماده (101) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی‌
  • آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • دفتر چهارم : برنامه و بوجه کشور
  • قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور
  • قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري ‎اسلامي‌ ايران‌
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
   • قسمت چهارم
   • قسمت پنجم
   • قسمت ششم
  • قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن
  • قانون استفساریه ماده (5)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون استفساریه راجع به ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون برنامه و بودجه کشور
  • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن
  • آئین‌نامه‌اجرایی‌تبصره‌45اصلاحی‌قانون‌بودجه‌سال‌1343کل‌کشور
  • قانون بودجه سال 1350 کل کشور
  • قانون متمم بودجه سال 1350 کل کشور
  • قانون بودجه سال 1351 کل کشور
  • قانون متمم بودجه سال 1351 کل کشور
  • قانون بودجه سال 1352 کل کشور
  • قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
  • قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354
  • آئین نامه اجرائی تبصره (81) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور
  • آئیننامه‌اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352و بودجه سال 1353 کل کشور
  • قانون بودجه سال 1355
  • قانون بودجه سال 1356
  • لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
  • قانون بودجه سال 1357
  • لایحه بودجه سال 1358
  • لایحه قانونی متمم بودجه سال 1358
  • قانون بودجه سال 1359
  • قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359
  • لایحه بودجه سال 1360
  • قانون اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360
  • آئیننامه اجرائی تبصره 60 قانون بودجه سال 2535 کل کشور
  • قانون بودجه سال 1361 کل کشور
  • قانون متمم قانون بودجه سال 1361
  • قانون بودجه سال 1362کل کشور
  • آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 64 قانون بودجه سال 1362
  • آئین نامه اجرائی موضوع بند (ب‌) تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل کشور
  • آئین نامه اجرائی بند (ب‌) تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 کشور
  • قانون بودجه سال 1363 کل کشور
  • آئین نامه اجرائی تبصره 65 قانون بودجه سال 1363
  • قانون بودجه سال 1364 کل کشور
  • قانون اصلاح تبصره‌های 19 و 5 قانون بودجه سال 2535 کل کشور
  • آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی‌
  • آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره‌
  • تصویبنامه راجع به تعیین مبنای پیمانها و شاخص‌های تعدیل توسط‌ شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه‌
  • آئین‌نامه تعیین برنده مناقصه بااصلاحیه‌های بعدی‌
  • آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجة کشور
  • آئین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت‌
  • مصوبه شورای عالی اداری راجع به ساده سازی‌، تسریع‌، تسهیل و تصحیح ارتباطات و استاندارد نمودن فرآیندها و روش‌های عمومی‌
  • تصویبنامه راجع به نظام فنی و اجرائی طرحهای عمرانی کشور
  • مصوبه شورای عالی اداری راجع به زمینه سازی برای استقرار نظام‌ مدیریت کیفیت و تضمین‌کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای دولتی‌
  • آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی‌
  • آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران‌
  • تصویبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمین‌ و تأدیه پیش‌پرداخت برای کارهای پیمانکاری
  • لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکتها، مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور
  • قانون اصلاح مواد از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌
  • آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران‌
  • ماده 1 ـ اصلاح ذیل در بند 2 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/12/1381 به عمل آمد:
  • اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 2532 و بودجه سال 2533 کل کشور
  • فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت‌
  • آئین نامه اجرائی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب‌
  • آئین نامه موقت سپرده‌
  • قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی‌
  • قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی‌تولیدی و صنعتی
  • بخشنامه به دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور
  • آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی ازقانون‌ برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان‌ کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی‌
  • آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی‌ برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی‌
  • آئین‌نامه مستند سازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی‌
  • موافقت نامه
   • شرايط عمومي 1
   • شرايط عمومي 2
  • موافقت نامه
   • شرايط عمومي 1
   • شرايط عمومي2
   • شرايط عمومي3
   • شرايط خصوصي
  • موافقت نامه
   • شرايط عمومي1
   • شرايط عمومي2
  • دستورالعمل اجرائی آئین نامه تمرکز وجوه در آمد و سپرده‌
  • قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب
  • قانون بودجه سال 1382 کل کشور
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
   • قسمت چهارم
   • قسمت پنجم
   • قسمت ششم
   • قسمت هفتم
  • تصویب نامه در مورد عدم اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (112) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • دفتر پنجم: مقررات پولی بانک و بانکی
  • اصل چهل و چهارم از قانون اساسی‌
  • قانون پولی و بانکی کشور
  • قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره‌)
  • قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
  • ازقانون‌بخش‌تعاونی‌اقتصادجمهوری‌اسلامی‌ایران‌
  • قانون ملی شدن بانکها
  • قانون الحاق یک ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‌
  • قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی‌
  • قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاههاوسایرموسسات‌وشرکتهای‌دولتی‌به‌منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی‌
  • قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌ راجع به قاچاق کالا و ارز
  • تبصره 56 اصلاحی از قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
  • قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان‌، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان‌ اسکناس مجعول‌
  • ازقانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور
  • از قانون مجازات اسلامی
  • لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذی ربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا درداخل‌کشورکشف‌وضبط‌می‌گردد.
  • از قانون بودجه سال 1362 کل کشور
  • لایحه قانونی اداره امور بانکها
  • قانون اصلاح ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353
  • لایحه‌قانونی‌متمم‌لایحه‌قانونی‌اداره‌اموربانکها
  • از قانون حداکثر استفاده از توان فنی‌ و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات‌ به‌منظور صدور خدمات‌
  • قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی‌
  • ماده واحده دربارة طرح قانون تشویق وحمایت‌ سرمایه‌گذاری خارجی‌
  • قانون‌تعزیرات‌حکومتی‌دراموربهداشتی‌ودرمانی‌
  • ازتصویبنامه‌اتخاذتصمیماتی‌درخصوص‌سیاستهای‌ مصوب‌طرح‌ساماندهی‌اقتصادی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌
  • مصوبه‌راجع‌به‌تعیین‌سیاستهای‌اجرایی‌درزمینه‌تجارت خارجی‌، تامین منابع ارزی و توسعه تولید
  • ازآیین‌نامه‌اجرایی‌مفاداسنادرسمی‌لازم‌الاجراءو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
  • آییننامه تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته‌ به شهرداریها
  • ازتصویب‌نامه‌راجع‌به‌اعطاءوام‌ارزی‌ویاتسهیلات‌ ریالی به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش‌ غیردولتی‌
  • آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به‌ محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانکها
  • دستورالعملهای‌اجرایی‌قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا
  • آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی‌
  • آیین نامه تجهیز منابع پولی‌
  • قانون‌اجازه‌کسراقساط‌معوقه‌واستیفای‌مطالبات‌ بانک‌مسکن‌ازمحل‌حقوق ودریافتیهای‌بدهکاران‌
  • آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات‌ حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  • آیین‌نامه‌خریداوراق بهاداروسهام‌ومشارکت‌بانکها (موضوع‌بند3ماده‌(34)قانون‌پولی‌وبانکی‌کشور)
 • دفتر ششم: سرمایه گذاری
  • قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی‌
  • قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌منظور تسهیل امرسرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادرات‌
  • تصویبنامه راجع به سرمایه‌گذاری خارجی‌، ضوابط‌ حاکم بر قراردادها، مشارکت مدنی و بیع متقابل‌
  • آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی‌
  • آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی‌
  • مصوبه مورخ 4 خرداد 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در باره طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی‌
 • دفتر هشتم: اوراق مشارکت
  • قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‌
  • آئین نامه اجرائی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
  • آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‌
 • دفترنهم: حسابرسی
  • قانون تشکیل سازمان حسابرسی‌
  • قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی‌
  • آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان‌
  • آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات‌ تخصصی و حرفه حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی‌
  • صورتمجلس تحویل و تحول سوابق ذیحسابی‌
 • دفتر دهم: مقررات متفرقه
  • قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم‌ قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی‌
  • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل‌
  • تصویبنامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با وکلاء دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی‌
  • قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی‌
  • تصویبنامه مربوط به استفاده وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از وکلای دادگستری‌
  • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌
  • چگونگی اعمال نظارت شورای عالی بر فعالیتهای مناطق‌
  • آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی‌
  • دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌
  • قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری ‌ـ صنعتی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌
  • لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زائد
  • آئین اجرائی بندهای (چ‌) و (ح‌) ماده 39 قانون استخدام‌ کشوری (در رابطه با فوقالعاده کسر صندوق)
  • تصویبنامه راجع به هزینه صدور پروانه بهره‌برداری‌ باشگاه و احداث ورزشگاه سازمان تربیت بدنی‌
  • قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی‌
  • لایحه قانونی تأسیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران‌
  • آئین‌نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی‌
  • آئین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور
  • سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران‌
 • دفتر سوم : مقررات مالي دولت
  • قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381
  • قانون الحاق يك تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور
  • قانون برنامه چهارم توسعه
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
   • قسمت چهارم
   • قسمت پنجم
   • قسمت ششم
  • قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن
  • مصوبه مورخ 16/3/1383 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهور ي اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور
  • قانون استفساريه ماده (5)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون استفساريه راجع به ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون برنامه و بودجه كشور
  • قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن
  • آئين‌نامه‌اجرايي‌تبصره‌45اصلاحي‌قانون‌بودجه‌سال‌1343كل‌كشور
  • قانون بودجه سال 1350 كل كشور
  • قانون متمم بودجه سال 1350 كل كشور
  • قانون بودجه سال 1351 كل كشور
  • قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور
  • قانون بودجه سال 1352 كل كشور
  • قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور
  • قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354
  • آئين نامه اجرائي تبصره (81) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
  • آئيننامه‌اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352و بودجه سال 1353 كل كشور
  • قانون بودجه سال 1355
  • قانون بودجه سال 1356
  • لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور
  • قانون بودجه سال 1357
  • لايحه بودجه سال 1358
  • لايحه قانوني متمم بودجه سال 1358
  • قانون بودجه سال 1359
  • قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359
  • لايحه بودجه سال 1360
  • قانون اصلاح بعضي از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360
  • آئيننامه اجرائي تبصره 60 قانون بودجه سال 2535 كل كشور
  • قانون بودجه سال 1361 كل كشور
  • قانون متمم قانون بودجه سال 1361
  • قانون بودجه سال 1362كل كشور
  • آئين نامه اجرائي نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 64 قانون بودجه سال 1362
  • آئين نامه اجرائي موضوع بند (ب‌) تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 كل كشور
  • آئين نامه اجرائي بند (ب‌) تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 كشور
  • قانون بودجه سال 1363 كل كشور
  • آئين نامه اجرائي تبصره 65 قانون بودجه سال 1363
  • قانون بودجه سال 1364 كل كشور
  • قانون اصلاح تبصره‌هاي 19 و 5 قانون بودجه سال 2535 كل كشور
  • آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران طراحي و ساخت صنعتي
  • آئين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي واحدهاي خدمات مشاوره
  • تصويبنامه راجع به تعيين مبناي پيمانها و شاخص‌هاي تعديل توسط‌ شورايعالي فني سازمان برنامه و بودجه
  • آئين‌نامه تعيين برنده مناقصه بااصلاحيه‌هاي بعدي
  • آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجة كشور
  • آئين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه‌هاي صنعتي به روش طرح و ساخت
  • مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ساده سازي‌، تسريع‌، تسهيل و تصحيح ارتباطات و استاندارد نمودن فرآيندها و روش‌هاي عمومي
  • تصويبنامه راجع به نظام فني و اجرائي طرحهاي عمراني كشور
  • مصوبه شوراي عالي اداري راجع به زمينه سازي براي استقرار نظام‌ مديريت كيفيت و تضمين‌كيفيت ارائه خدمات در دستگاههاي دولتي
  • آئين‌نامه استانداردهاي اجرائي طرحهاي عمراني
  • آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
  • تصويبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمين‌ و تأديه پيش‌پرداخت براي كارهاي پيمانكاري
  • لايحه قانوني اداره و تملك سهام شركتها، مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور
  • قانون اصلاح مواد از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول
  • آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران
  • قانون برنامه سوم توسعه
  • اصلاح آئين نامه اجرائي تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 و بودجه سال 2533 كل كشور
  • فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت
  • آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
  • آئين نامه موقت سپرده
  • قانون مجازات تباني در معاملات دولتي
  • قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي‌توليدي و صنعتي
  • بخشنامه به دستگاههاي اجرائي و مهندسان مشاور
  • آئين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي ازقانون‌ برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي و چگونگي برقراري و وصول عوارض وساير وجوه از توليدكنندگان‌ كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
  • آئين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي‌ برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
  • آئين‌نامه مستند سازي و تعيين بهره‌بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي‌
  • موافقتنامه
   • شرايط عمومي1
   • شرايط عمومي 2
  • موافقتنامه
   • شرايط همومي 1
   • شرايط عمومي 2
   • شرايط عمومي 3
   • شرايط خصوصي
  • موافقتنامه
   • شرايط عمومي 1
   • شرايط عمومي2
  • دستورالعمل اجرائي آئين نامه تمركز وجوه در آمد و سپرده‌
  • قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
  • قانون بوجه سال 1382 کل کشور
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
   • قسمت چهارم
   • قسمت پنجم
   • قسمت ششم
   • قسمت هفتم
  • تصويب نامه در مورد عدم اجراي ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (112) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937525