اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات استخدامي
 • دفتر اول : مقررات مربوط به استخدام
  • قانون استخدام كشوري‌
   • فصل اوّل ـ كليات‌
   • فصل دوم ـ در ورود به خدمت و انتصابات‌
   • فصل سوم ـ در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي‌
   • فصل چهارم ـ در تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي‌
   • فصل پنجم ـ درتأمين‌وآسايش‌وحفظ‌سلامت‌مستخدمين‌رسمي‌
   • فصل ششم ـ در تكاليف عمومي مستخدمين‌
   • فصل هفتم ـ در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين‌
   • فصل هشتم ـ در بازنشستگي و وظيفه‌
   • فصل نهم ـ در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • فصل دهم ـ در مقررات مختلف‌
   • فصل يازدهم ـ در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون‌
  • تصويب نامه راجع به افزوده شدن موسسه فرهنگي منادي تربيت به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري
  • قانون مديريت خدمات كشوري
   • آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1388/10/13
   • آيين نامه اجرايي بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 88/11/17 با اصلاحات 89
   • آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1388/11/17
   • آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1388/11/17
   • آيين‌نامه اجرايي بند(ط) ماده(29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389/1/8
   • قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389/7/14
   • آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389/1/29
   • قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني
  • قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373
 • دفتر دوم : مقررات مربوط به مشاغل كارگري
  • مقررات مربوط به مشاغل كارگري
  • مقررات مربوط به استخدام پيماني
   • تصويبنامه شماره 29981 / ت 27026 ه مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران
   • بخشنامه شماره 45050/11 مورخ 17/8/1378 سازمان اموراداري و استخدامي كشور موضوع دستورالعمل اجرائي آيين‌نامه استخدام پيماني
   • دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه استخدام پيماني
   • بخشنامه شماره 64633/11 مورخ 13/11/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد اشتغال بازنشستگان
   • تصويبنامه شماره 29982 /ت 27026 ه مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران در مورد محدوديت استخدام رسمي و ثابت و عناوين مشابه
   • «دستورالعمل نحوه تنظيم قرارداد استخدام پيماني‌»
   • بخشنامه شماره 45050/11 مورخ 17/8/1378 سازمان اموراداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 27/11/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
   • «آيين‌نامه استخدام پيماني » موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تصويبنامه شماره 5282 /ت 664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره 29981 /ت 27026 ه مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران
   • تصويب نامه شماره 3591 /ت 17296 ه مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران موضوع چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني
   • تصويب نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 هيأت وزيران در مورد استفاده از خدمات نيروي انساني بصورت خريد خدمت با اصلاحات بعدي
   • اصلاحيه اصلاح آيين نامه استخدام پيماني
  • مقررات مربوط به انتقال و ماموريت
   • لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به موسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس (مصوب 20/2/59)
   • آيين‌نامه مأموريت‌
   • آيين‌نامه اجرايي قانون احتساب‌ سوابق خدمت مستخدمين‌
   • فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ موضوع بند (ب‌) ماده 11 قانون استخدام كشوري‌ (منضم به آيين‌نامه مأموريت‌)
   • قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب‌ اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي
 • دفتر سوم: مقررات مربوط به ورود به خدمت و انتصابات- گزينش-ارزشيابي
  • مقررات مربوط به ورود به خدمت و انتصابات
   • بخشنامه شماره 24100/41/2 مورخ 20/9/1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 1490/س ـ 7366/105 مورخ 31/5/80 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور در مورد انعقاد قرارداد تأمين نيروي انساني با شركتهاي خصوصي و تعاوني
   • دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 4114/د مورخ 3/10/67 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به تبديل وضع كاركنان خريد خدمت به پيماني‌
   • آيين‌نامه اجرايي بند "الف‌" ماده (43) قانون وصول‌ برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (تصويب نامه شماره 24526ت 1516 مورخ 10/4/1374هيأت وزيران‌)
   • قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام
   • بخشنامه شماره 8550/41 مورخ 8/3/74 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به بررسي مدارك معافيت يا مشموليت‌ داوطلبان استخدام رسمي‌
   • تصويب نامه شماره 5145/ت 23842ه مورخ 12/2/80 هيأت وزيران در مورد برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي
   • تصويب نامه شماره 25296/ت 25086 ه مورخ 29/5/1380 راجع به سهم استخدامي وزارتخانه‌ها، سازمانهاي مستقل و مؤسسات وابسته وتابعه آنها
   • بخشنامه شماره 8488/105 مورخ 20/6/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد هماهنگي در اجراي سهميه‌هاي استخدامي دستگاههاي دولتي
   • بخشنامه شماره 37948/1901 مورخ 6/3/1382 شوراي عالي اداري‌ در مورد سهميه استخدامي دستگاههاي اجرايي
   • بخشنامه شماره 40335 مورخ 4/9/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد استخدام اقليتهاي ديني
   • تصويبنامه شماره 40358/ت 25617ه مورخ 20/9/1380 در خصوص كاركناني كه در قالب طرحهاي عمراني‌، مطالعاتي‌، و قراردادهاي خدماتي به صورت خريد خدمت با دستگاهها همكاري مي‌نمايند
   • مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي
   • تصويب نامه شماره 13868/ت 282 مورخ 20/4/67 هيأت وزيران راجع به تبديل وضع مستخدمين غيررسمي
   • بندهاي الف و ب و ج ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي
   • تصويب نامه شماره 47613/ت 25686ه مورخ 22/10/1380 در خصوص جذب كارشناسان متخصص تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها
   • ج ـ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
   • تصويب نامه شماره 18031/ ت 265 ه مورخ 10/7/1373 هيأت وزيران درمورد ضريب افزايش سنواتي سالانه كاركنان دولت
   • بخشنامه شماره 18326 مورخ 23/4/81 معاون اول رئيس جمهور در مورد رعايت حقوق اقليت‌هاي مذهبي در احراز مشاغل‌
   • بخشنامه شماره 28215/105مورخ 25/2/1381سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد ابلاغ آيين‌نامه جديدامتحانات يامسابقات استخدامي ونحوه اجراي امتحانات ادواري
   • قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت‌نيمه وقت بانوان‌
   • قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان‌
   • تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
   • بخشنامه شماره 726/9 مورخ 19/6/64 سازمان امور اداري واستخدامي كشور ـ موضوع تأمين نيروي انساني
   • تصويب نامه شماره 13868/ت 282 مورخ 20/4/67 هيأت وزيران راجع به تبديل وضع مستخدمين غيررسمي
   • دستورالعمل تبديل وضع استخدامي مستخدمين غيررسمي بخشنامه شماره 2002/د مورخ 23/5/67 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • ضوابط مربوط به انتخاب دانشجو از طريق كنكور سراسري و ايجاد تعهد استخدامي در قبال آنان ـ بخشنامه شماره 2020/د مورخ10/6/1365 سازمان اموراداري واستخدامي كشور
   • قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل‌
   • بخشنامه شماره 4545/د مورخ 18/8/72 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به نحوه ارائه مدارك براي تأمين نيازهاي استخدامي
   • دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌نامه اجرائي بند "الف‌" ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
   • بخشنامه شماره 19815/20/1 مورخ 28/11/77 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد تأمين نيروي انساني دستگاههاي دولتي در برخي از مناطق و رشته‌هاي خاص
   • قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان‌معافيت پزشكي‌
   • تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
   • بخشنامه شماره 2020 /د مورخ 10/6/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به ايجاد تعهد استخدامي
   • بخشنامه شماره 194992/1803 مورخ 23/10/81 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
  • مقررات مربوط به گزينش
   • آيين‌نامه اجرائي قانون گزينش كشور مصوب 25/5/1377 كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي
   • بخشنامه شماره 994/2 مورخ 3/8/78 هيأت عالي گزينش راجع به دستورالعمل تبصره ماده 39 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش
   • بخشنامه شماره 9442/2 مورخ 3/8/1378 هيأت عالي گزينش در مورد دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات
   • فرمان مورخ 15/10/1361 رهبر انقلاب حضرت امام خميني (ره‌) در امر گزينش
   • قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
   • بخشنامه شماره 9442/2 مورخ 3/8/1378 هيأت عالي گزينش در مورد دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات
   • بخشنامه شماره 7436/105 مورخ 3/6/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور راجع به نحوه اعلام فهرست پذيرفته شدگان آزمونهاي استخدامي
   • بخشنامه شماره 79490/6، ط مورخ 5/5/81 سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور درمورد اصلاح تبصره (1) بند (1) بخشنامه قبل‌
   • قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي (مصوب 9/2/1375)
  • مقررات مربوط به ارزشيابي
   • دستورالعمل ارزشيابي مديران كل استانها، رؤساي سازمانهاي مستقر در استانها، رؤساي ادارات شهرستانها و عناوين مشابه (مسؤولان اجرايي‌) توسط استانداران و فرمانداران
   • آئين‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند «ث‌» ماده 39 قانون استخدام كشوري مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدي آن
   • مصوبه شماره 767/دش‌/1 مورخ 31/4/1374 شوراي عالي اداري ـ موضوع‌: طرح ارزشيابي مديران كل استانها، رؤساي سازمانهاي مستقر دراستانها، رؤساي ادارات شهرستانها
   • دستورالعمل ارزشيابي مديران كل استانها، رؤساي سازمانهاي مستقر در استانها، رؤساي شهرستانها و....
   • بخشنامه شماره 17050/43/2 مورخ 8/3/1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع‌: ارائه گزارش توجيهي توسط ارزشيابي كنندگان
   • مصوبه شماره 32604 مورخ 25/5/1363 هيأت وزيران‌ جايگاه تشكيلاتي واحدهاي ارزشيابي
   • بخشنامه شماره 2446/ د مورخ 5/5/1372 موضوع ابلاغ طرح ارزشيابي كاركنان دولت (ضوابط ـ دستورالعمل‌ها ـ فرمها)
   • مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/72 شوراي عالي اداري راجع به ارزشيابي كاركنان دولت
   • ارزشيابي كاركنان دولت‌ مباني قانوني و مقررات مربوط‌
   • آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام كشوري (مصوب 24/4/1363 شوراي امور اداري و استخدامي كشور)
   • آئين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي و نحوه اجراي امتحانات ادواري
   • كاربرد نتايج ارزشيابي موضوع بند 4 مصوبه شماره 3140/ د ش مورخ 28/3/72 شوراي عالي اداري
 • دفتر چهارم: مقررات مربوط به حقوق-طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل- افزايش سنواتي
  • مقررات مربوط به حقوق
   • آيين‌نامه فوق العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت ـ موضوع بندهاي «ب‌»، «پ‌»، «ت‌» ماده (39) قانون استخدام كشوري (تصويب نامه شمارة 20272/ ت 515 ه مورخ 14/1/74 هيأت وزيران‌)
   • تصويب نامه راجع به ضريب جدول حقوق
   • بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 4090/ 42 مورخ 1/8/ 1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ضوابط گروههاي تشويقي مديران
   • آيين‌نامه اجرايي بندهاي (چ‌) و (ح‌) ماده (39) قانون استخدام كشوري (تصويب نامه شمارة 38113/ت 14669 ه مورخ 16/12/74 (هيأت وزيران‌)
   • تصويب نامه شماره 27586/ ت 24270 ه مورخ 10/6/81 هيأت وزيران راجع به سقف فوق العاده شغل مستخدمين دستگاههاي مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت
   • تصويبنامه شماره 1033/ت 28424 ه مورخ 16/1/82 هيأت وزيران راجع به ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات‌
   • تصويب نامه شماره 14446/ ت 18993 ه مورخ 10/3/1377 هيأت وزيران ـ موضوع افزايش ضريب حقوق اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
   • لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358
   • بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع همطرازي مشمولين موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
   • افزايش ميزان حق تاليف و ترجمه ـ تصويب نامة شمارة 21031/ت 14902 ه مورخ 26/1/75 هيأت وزيران
   • رأي شماره 222ه‌/75/131 مورخ 6/11/1375 در خصوص لغو و ابطال قسمتي از بخشنامه‌هاي سازمان امور اداري واستخدامي كشور كه ناظر به تعيين تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ است‌
   • افزايش ميزان حق تاليف و ترجمه ـ تصويب نامة شمارة 21031/ت 14902 ه مورخ 26/1/75 هيأت وزيران
   • رأي شماره 222ه‌/75/131 مورخ 6/11/1375 در خصوص لغو و ابطال قسمتي از بخشنامه‌هاي سازمان امور اداري واستخدامي كشور كه ناظر به تعيين تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ است‌
   • دستورالعمل اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 موضوع ماده 16 آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 22/10/1370 هيأت وزيران
   • بخشنامه شماره 54075/20/2 مورخ 27/9/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور درخصوص دستورالعمل اجرايي اصلاحي ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت
   • تصويبنامه شماره 4651/ ت 21953 ه مورخ 12/2/79 هيأت وزيران راجع به پرداخت مابه‌التفاوت به مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ
   • آيين‌نامه اجرائي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18 بهمن 1344 كميسيون مشترك دارائي مجلسين‌
   • قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 5/3/1371
   • قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 15/7/1375 مجلس شوراي اسلامي
   • قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 22/1/80
   • مفاد ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 راجع به الحاق يك تبصره به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت
   • قانون استفساريه در خصوص تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 8/10/1372
   • بخشنامه شماره 3448/د مورخ 22/6/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع استاندارد مشاغل
   • نحوه پرداخت حق التحقيق به محققان و كارشناسان تصويب نامة شمارة 101502/ت 866 مورخ 2/10/68 هيأت وزيران‌
   • قانون نظام هماهنگ
   • آيين‌نامه تغيير گروه مستخدمين رسمي و ثابت‌ موضوع تبصره‌هاي يك و پنج ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
   • شرايط انتصاب معاونين استانداريها
   • تصويبنامه شماره 25405 ت 25024 ه مورخ 14/7/1381 هيأت وزيران در مورد حق حضور در جلسه اعضاي شوراي عالي ثبت و هياتهاي نظارت بر امور ثبت اسناد و املاك كشور
   • چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت ـ (قسمتي ازبخشنامه شماره 275/ 4 مورخ 1/2/71 سازمان اموراداري و استخدامي كشور)
   • آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب نامه شماره 57350/ ت 437ه مورخ 8/11/70 هيأت وزيران
   • قانون الزام دولت به اقدام قانوني جهت ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براساس بند (9) اصل سوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
   • تصويب نامه راجع به افزايش ضريب حقوق قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
  • مقررات مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شماره 28300 مورخ 11/3/54 هيأت وزيران ـ موضوع تبصره 1 ماده 4
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شمارة 4810 مورخ 2/3/1356 هيأت وزيران ـ موضوع تبصره 1 ماده 4
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شماره 116 مورخ 16/3/62 هيأت وزيران ـ موضوع تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شمارة 8312 مورخ 1/4/1354 هيأت وزيران‌ ـ موضوع تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350
   • بخشنامه شماره 267/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع ابلاغ
   • فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده 13 آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل و آيين‌نامه تغيير گروه مستخدمين رسمي و ثابت‌:
   • بخشنامه شماره 6912/د مورخ 15/11/70 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ابلاغ آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • بخشنامه شماره 6000/د مورخ 9/10/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع اصلاح ماده 13 آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • بخشنامه شماره 695/د مورخ 16/2/71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ملحقات آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل (بخش قابل اجرا)
   • اصلاح آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و نحوه احتساب تجربه ـ (بخشنامه شماره 1865/ 42 مورخ 6/5/72 سازمان اموراداري و استخدامي كشور)
   • بخشنامه شماره 2353/42/2 مورخ 26/1/75 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع اصلاحات آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • بخشنامه شماره 2700 /د مورخ 25/7/67 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ابلاغ طرح ارزيابي مشاغل مديران
   • طرح ارزيابي مشاغل مديران
   • طرح ارزيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي بخشنامه شماره 2908 / د مورخ 10 / 7 / 63 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع ابلاغ طرح ارزشيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي
   • نظرات شوراي امور اداري و استخدامي كشور در رابطه با طرح ارزيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي
   • ضوابط اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل هنرمندان كشور ـ موضوع ابلاغيه شماره 1310/42 مورخ 10/3/1371 سازمان امور اداري و استخدامي
   • مصوبه شماره 2979/دش مورخ 4/9/80 شورايعالي انقلاب فرهنگي موضوع آيين‌نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشته‌هاي كتابت‌، نگارگري وهنرهاي صناعي (مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌)
   • آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور و ضوابط ارتقاء به گروههاي 12 الي 16 جدول حقوق
   • بخشنامه شماره 2561/د مورخ 22/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع استاندارد مشاغل
  • مقررات مربوط به حقوق - طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
  • مقررات مربوط به طرح طبقه بندي و ازشيابي مشاغل
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شماره 28300 مورخ 11/3/54 هيأت وزيران ـ موضوع تبصره 1 ماده 4
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شمارة 4810 مورخ 2/3/1356 هيأت وزيران ـ موضوع تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شماره 116 مورخ 16/3/62 هيأت وزيران ـ موضوع تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350
   • مشاغل مندرج در تصويب نامه شمارة 8312 مورخ 1/4/1354 هيأت وزيران‌ ـ موضوع تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350
   • بخشنامه شماره 267/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع ابلاغ
   • فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده 13 آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل و آيين‌نامه تغيير گروه مستخدمين رسمي و ثابت‌:
   • بخشنامه شماره 6912/د مورخ 15/11/70 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ابلاغ آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • بخشنامه شماره 6000/د مورخ 9/10/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع اصلاح ماده 13 آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • بخشنامه شماره 695/د مورخ 16/2/71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ملحقات آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل (بخش قابل اجرا)
   • اصلاح آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و نحوه احتساب تجربه ـ (بخشنامه شماره 1865/ 42 مورخ 6/5/72 سازمان اموراداري و استخدامي كشور)
   • بخشنامه شماره 2353/42/2 مورخ 26/1/75 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع اصلاحات آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل
   • بخشنامه شماره 2700 /د مورخ 25/7/67 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع ابلاغ طرح ارزيابي مشاغل مديران
   • طرح ارزيابي مشاغل مديران
   • طرح ارزيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي بخشنامه شماره 2908 / د مورخ 10 / 7 / 63 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع ابلاغ طرح ارزشيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي
   • نظرات شوراي امور اداري و استخدامي كشور در رابطه با طرح ارزيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي
   • ضوابط اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل هنرمندان كشور ـ موضوع ابلاغيه شماره 1310/42 مورخ 10/3/1371 سازمان امور اداري و استخدامي
   • مصوبه شماره 2979/دش مورخ 4/9/80 شورايعالي انقلاب فرهنگي موضوع آيين‌نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشته‌هاي كتابت‌، نگارگري وهنرهاي صناعي (مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌)
   • آيين‌نامه اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور و ضوابط ارتقاء به گروههاي 12 الي 16 جدول حقوق
   • بخشنامه شماره 2561/د مورخ 22/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع استاندارد مشاغل
  • مقررات مربوط به افزايش سنواتي
   • قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سواد آموزي خدمت كرده‌اند در سوابق استخدامي آنان در دستگاههاي دولتي مصوب 3/8/63
   • قانون احتساب دوره خدمت سپاهي گري جزو سوابق خدمت دولتي مصوب 11/9/53
   • قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
  • مقررات مروط به فوق العاده شغل
   • تصويب‌نامه شماره 35849/ت 14579 ه مورخ 9/11/74 ـ موضوع فوق العاده جذب مشاغل تخصصي
   • تصويب نامه شماره 43336/ت 19486 ه مورخ 10/8/78 هيأت وزيران ـ موضوع اصلاحيه فوق العاده جذب مديران
   • بخشنامه شماره 12037/1802 مورخ 3/7/81 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد فوق العاده شغل متصديان رشته شغلي مسؤول دفتر
   • دايره شمول پرداخت فوق العاده جذب مديران‌ ـ (بخشنامه شماره 7000/42/2 مورخ 30/5/74 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • تصويب نامه شماره 15879/ت 23164 ه مورخ 25/4/79 ـ موضوع فوق العاده جذب كليه مشاغل
   • بخشنامه شماره 27211/22/2 مورخ 9/5/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد نحوه پرداخت فوق العاده جذب مشاغل
   • بخشنامه شماره 11614/20 مورخ 29/4/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع ابلاغ جداول مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشمولين بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78
   • اصلاح تصويب نامة فوق العاده‌هاي سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري ـ تصويب نامة شمارة 13831/ت 13444 ه مورخ 12/11/74 هيأت وزيران‌
   • اصلاح تصويب نامة فوق العاده‌هاي سختي شرايط محيط كار و نوبتكاري (تصويب نامة شمارة 29052/ت 13730 ه مورخ 8/7/74)
   • بخشنامه شماره 800/34 مورخ 12/4/67 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع دستورالعمل اجرائي آئين‌نامه فوق العاده سختي شرايط محيط كار و فوق العاده نوبت كاري
   • تصويب نامه شماره 54910/ ت 630 مورخ 9/8/66 موضوع آئين‌نامه فوق العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري موضوع بندهاي «خ‌» و «د» ماده 39 قانون استخدام كشوري
   • تصويب‌نامه شماره 1865/ت 26282 ه مورخ 24/1/81 در مورد افزايش فوق العاده جذب و پرداخت كمك غيرنقدي به كاركنان دولت‌
   • جدول گروه بندي كشورهاي جهان موضوع ماده 6 آيين‌نامه فوق العاده روزانه‌
   • بخشنامه شمارة 48698/22/2 مورخ 2/9/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • تصويب نامه شماره 14445 / ت 18993 ه مورخ 10/3/1377 هيأت وزيران ـ موضوع افزايش ضرايب فوق العاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
   • بخشنامه شماره 2355/42/2 مورخ 26/1/75 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در خصوص نحوه و چگونگي برقراري فوق العاده جذب مشاغل تخصصي
   • بخشنامه شماره 41423/2ط‌/2 مورخ 8/9/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد رفع ابهامات بخشنامه مربوط به فوق العاده شغل رسته‌هاي مختلف
  • مغررات مربوط به فوق العاده ها
   • بخشنامه شماره 1555/11 مورخ 12/3/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع‌: پرداخت فوق العاده كارانه
   • مصوبه شوراي حقوق و دستمزد درخصوص فوق العاده كارانه ـ بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • تصويب نامه شماره 21134/ت 13443 ه مورخ 4/2/74 ـ موضوع فوق العاده جذب مديران‌
   • بخشنامه شماره 11814/20 مورخ 16/5/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع اصلاح جدول ضميمه بخشنامه شماره 11614/20 مورخ 29/4/78
   • تصويب نامه شماره 22876/ت 15324 ه مورخ 3/3/1375 ـ موضوع پرداخت فوق العاده كارانه به مستخدمين پيماني
   • تصويب نامه شماره 128768/ ت 17881 ه مورخ 28/12/1375 ـ موضوع فوق العاده اضافه كار ساعتي
   • بخشنامه شماره 10203/ 42/2 مورخ 22/6/74 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع اعطاي يك گروه به دارندگان گواهينامه ششم ابتدائي و طي دوره آموزشي تخصصي
   • تصويب نامه شماره 51942/ت 13443 ه مورخ 21/1/1376 ـ موضوع فوق العاده جذب مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركتها و سازمانهاي دولتي
   • بخشنامه شماره 197636/1801 مورخ 28/10/81 معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد الحاق يك بند به بخشنامه قبلي
   • تصويب نامه شماره 1880/ت 25008 ه مورخ 24/1/1381 راجع به فوق العاده خاص رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش
   • تصويب نامه شماره 44298/ ه مورخ 20/10/1378 هيأت وزيران
   • مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در خصوص فوق العاده كارانه ـ بخشنامه شماره 2434/د مورخ 18/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • تصويبنامه شماره 32213/ت 22646ه مورخ 25/7/79 راجع به آيين‌نامه تكريم هنرمندان پيشكسوت
   • بخشنامه شماره 205701/1802 مورخ 7/11/81 معاونت امور مديريت ومنابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد پاسخ ابهامات و پرسش‌هاي مطروحه درباره طرح تبيين مسير ارتقا شغلي كارشناسان‌، مشاوران و مديران
   • بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/81 معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان مشاوران و مديران
   • تصويبنامه شماره 10721/ت 26087 ه مورخ 4/4/81 در مورد فوق العاده بهره‌وري قضايي
   • تصويبنامه شماره 23992 مورخ 2/7/48 موضوع آئين‌نامه اضافه كار ساعتي ـ موضوع بند الف ماده 39 قانون استخدام كشوري مصوب 29/6/48 هيأت وزيران
   • تصويبنامه شماره 4169/ت 25703 ه مورخ 22/5/81 در مورد در پرداخت فوق العاده ويژه به كارشناسان ارشد خبره و عالي (طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان مشاوران و مديران‌)
  • مقررات مربوط به هزينه
   • آيين‌نامه پرداخت هزينه اياب و ذهاب داخل شهر و حومه ـ تصويب نامه شمارة 36010/ت 14393 ه مورخ 11/11/74 هيأت وزيران
   • تصويب نامه شماره 11910/ت 297 مورخ 11/4/68 هيأت وزيران ـ موضوع اصلاح «آيين‌نامه اجرائي موضوع بندهاي «ب‌»و «پ‌»ماده 40 قانون استخدام كشوري مصوب 12/3/1352»(هزينه سفر و نقل و مكان‌)
  • مقررات مربوط به ساير موارد
   • تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور
   • فهرست ضميمه آيين‌نامه اجرائي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور
   • ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأمورين اعزامي به خارج از كشور (تصويب نامة شمارة 21062/ ت 14917 ه مورخ 3/2/74 هيأت وزيران‌)
   • لايحه قانوني الغاء قانون خدمات اجتماعي زنان مصوب 15/12/57
   • فهرست عناوين مشاغل مشمول ماده يك دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي
 • دفتر پنجم: برنامه هاي آمورشي - بورس آموزشي
  • تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي
   • بخشنامه شماره 5585/11 مورخ 11/8/77 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به برگزاري دوره‌هاي آموزشي معادل
   • قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 4/10/1372
   • آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري (تصويب نامه شماره 16884/ت 131 ه مورخ 18/4/73)
   • تعيين ارزش استخدامي تحصيلات حوزه‌اي روحانيون اهل تشيع‌ ـ بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15/9/71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده مديريت حوزه علميه قم
   • دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري امتحانات مربوط به تعيين سطح تحصيلي‌ و ارزش استخدامي تحصيلات حوزه‌اي روحانيون اهل تسنن‌
   • «منابع مربوط به آزمون تعيين سطح تحصيلات روحانيون اهل تسنن‌»
   • بخشنامه شماره 72022 مورخ 2/9/63 نخست وزير راجع به تعيين ارزش استخدامي‌
   • بخشنامه شماره 6285/43 مورخ 12/12/1363 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع تعيين ارزش استخدامي مدارك و گواهينامه تحصيلي و تخصصي‌
   • دستورالعمل تشخيص كاركنان خلاق و نوآور ـ بخشنامه شماره 6535/د مورخ 4/11/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 32316 مورخ 22/6/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد دانش آموختگان دوره‌هاي آموزش عالي غير رسمي‌
   • بخشنامه شماره 4800/د/1 مورخ 15/5/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع مرجع صدور مجوز اجراي دوره‌هاي آموزشي براي كاركنان دولت‌
   • بخشنامه شماره 5185/42 مورخ 23/9/72 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 16730/24/2 مورخ 21/3/79 نحوه ادامه تحصيل كاركنان در دوره‌هاي آموزشي‌ بلند مدت داراي ارزش استخدامي‌
   • بخشنامه شماره 6666/د مورخ 10/10/76 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در ارتباط با دادنامه شماره 20 مورخ 17/3/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌
   • بخشنامه شماره 7455/11 مورخ 27/10/77 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به تفويض اختيار به دستگاههاي اجرايي در برگزاري دوره‌هاي آموزشي‌
   • بخشنامه شماره 336/36 مورخ 13/9/1364 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع‌: دستورالعمل نحوه اجراي دوره آموزش عمومي (توجيهي‌)
   • تصويبنامه شماره 31337/ت 23511 ه مورخ 19/7/1379 ـ موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌
   • بخشنامه داخلي شماره 18077/06ط مورخ 14/8/80 معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد لزوم موافقت شوراي امور اداري و استخدامي كشور با برگزاري دوره‌هاي
   • بخشنامه شماره 2885/د مورخ 22/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع‌:اخذ مجوز اجراي دوره‌هاي آموزشي توسط دستگاههاي دولتي‌
   • بخشنامه شماره 29808/4.ط مورخ 29/2/81 معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
   • بخشنامه شمارة‌1303/4 مورخ 16/3/63 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد نظام آموزش كاركنان دولت
   • برنامه كارآموزي براي شركت كنندگان در دوره آموزشي عمومي (توجيهي‌) يك هفته در محل كار
   • مصوبه مورخ 15/2/75 شوراي امور اداري و استخدامي كشور درباره نظام جديد آموزش مديران كشور موضوع بخشنامه شماره 1782 /د مورخ 10/5/75
   • مصوبه مورخ 15/2/75 شوراي امور اداري و استخدامي كشور درباره نظام جديد آموزش مديران كشور موضوع بخشنامه شماره 1782 /د مورخ 10/5/75
   • بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد نظام جديد آموزش كاركنان دولت
   • بخشنامه شماره 2729/د مورخ 7/8/65 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع تصدي مشاغل كارداني و كارشناسي‌
   • بخشنامه شماره 82025/4.ط مورخ 8/5/81 معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد چگونگي اجراي بخشنامه قبلي
   • بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/81 معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد ابلاغ دستورالعملهاي اجرايي نظام جديد آموزش كاركنان دولت
   • تصويبنامه شماره 31337/ت 23511 هـ مورخ 19/7/1379 ـ موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
   • بخشنامه شماره 3838/ق مورخ 25/10/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع تصدي مشاغل كارداني و كارشناسي‌
   • بخشنامه شماره 22049/105 مورخ 22/12/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد توقف تقاضاي برگزاري دوره‌هاي آموزشي بلند مدت
   • دستورالعمل شماره 26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
   • بخشنامه شماره 16820/43/2 مورخ 2/5/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به فرم درخواست تمديد مأموريت آموزشي‌
   • بخشنامه شماره 21918/106 مورخ 1/10/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد آموزش توجيهي مستخدمين پيماني
  • بورس آموزشي
   • آيين‌نامه نحوه استفاده از بورس‌هاي خارج از كشور مصوب 22/6/63 شوراي اموراداري و استخدامي كشور
   • تصويب نامه هيأت وزيران راجع به اعطاي بورس‌هاي آموزشي به كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي
   • بخشنامه شماره 61364 مورخ 8/7/65 به نخست‌وزير راجع به اعزام كاركنان دولت به خارج از كشور براي تحصيل
   • بخشنامه شماره 2372 /د مورخ 26/4/1370 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع معرفي داوطلبان استفاده از موقعيتهاي آموزشي خارج از كشور
   • بخشنامه شماره 2348/د مورخ 23/6/1367 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ دستورالعمل نحوه استفاده از مأموريتهاي آموزشي‌
   • بخشنامه شماره 38/43 مورخ 25/1/1364 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع تعيين ارزش استخدامي تحصيلات ناتمام دانشگاههاي خارج از كشور
 • دفتر ششم : مرخضي-حفظ سلامت و تسهيلات رفاهي - خدمات نيمه وقت و پاداش
  • مقررات مربوط به مرخضي
   • قانون اعطا مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به مأموريت ثابت خارج از كشور اعزام مي‌شوند مصوب 1/9/1366
   • بخشنامه راجع به اصلاح مواردي از بخشنامه شماره 2500/ق مورخ 29/7/64
   • قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي‌
   • دستورالعمل شماره 12(تجديد نظر شده‌) سازمان امور اداري و استخدامي راجع به درخواست مرخصي‌
   • بخشنامه شماره 28518/20302 مورخ 30/5/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به اعطاي مرخصي به اقليت‌هاي مذهبي در اعياد ديني آنان‌
   • بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به استفاده از ذخيره مرخصي استحقاقي‌
   • تصويب نامه شماره 19990/ت 228 مورخ 29/3/68 هيأت وزيران‌ ـ موضوع ذخيره شدن مرخصي مقامات
   • تصويب نامه شماره 4618/ت 19000 ه‌. مورخ 9/2/1378 هيأت وزيران‌ راجع به مرخصي‌هاي كسرشده به مناسبت تعطيلات عمومي‌
   • آيين‌نامه مرخصي‌ها
   • قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372
   • بخشنامه شماره 2500/ق مورخ 29/7/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به درخواست مرخصي‌
   • تصويب نامه شماره 8409/ت 16900 ه‌.مورخ 27/9/1375 هيأت وزيران‌ آيين‌نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي‌
   • اصلاح تبصره ماده (17) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها
  • مقررات مربوط به حفظ سلامت و تسهيلات رفاهي
   • آيين‌نامه چگونگي اداره باشگاههاي رفاهي كارمندان دولت‌ تصويب نامه شماره 60900/ت 18270 ه مورخ 30/4/1376 هيأت وزيران‌
   • آيين‌نامه اجرايي تبصره 81 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 27260/ت 19948 ه مورخ 31/4/77 هيأت وزيران‌
   • آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه‌ موضوع تصويب نامه شماره 112026/ت 57 ه مورخ 29/2/69 هيأت وزيران‌
   • قانون حفاظت در برابر اشعه‌ مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي‌
   • دستورالعمل اجرايي نگهداري حساب پس‌انداز كاركنان دولت‌ موضوع بخشنامه شماره 46509/3/10/2 مورخ 10/11/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
   • تصويبنامه شماره 64463/ت 20376ه مورخ 17/11/78 هيأت وزيران‌ موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت‌
   • قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شوراي اسلامي‌
   • تصويبنامه شماره 125415/ت 14490ه مورخ 28/11/1375 هيأت وزيران‌ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع بيمه افراد تحت تكفل مأموران ثابت خارج از كشور
   • آيين‌نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت‌ موضوع تصويب نامه شماره 61056/ت 18327/ه مورخ 4/5/1376 هيأت وزيران‌
   • آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي كاركنان دولت‌ (تصويبنامه شماره 106364/ت مورخ 2/2/68 هيأت وزيران‌)
   • يمه حادثه و فوت كاركنان دولت‌ (تصويب نامه شماره 5024/ت 253 مورخ 11/4/67 هيأت وزيران‌)
   • دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره‌اي از مستخدمين دولت‌
   • تصويب نامه شماره 4377 مورخ 16/10/59 هيأت وزيران راجع به مواردي كه تهيه ملبوس توسط دستگاه اجرايي ميسر نباشد
   • آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد و احداث مسكن‌ ويژه كاركنان دولت و كادر نيروهاي مسلح‌ موضوع تصويبنامه شماره 14741/ت 373/ه مورخ 12/10/73 هيأت وزيران‌
   • تصويب نامه شماره 83380 مورخ 28/10/62 هيأت وزيران‌ موضوع نحوه همكاري و كمك دولت به مؤسسات تعاوني‌
   • قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب 28/1/67
   • اصلاحيه بيمه حادثه و فوت كاركنان دولت‌ تصويب نامه شماره 94742/ت 522 ه مورخ 26/12/69 هيأت وزيران‌
   • تصويب نامه شماره 60094/ت 16361 ه مورخ 22/4/76 هيأت وزيران‌ در مورد بيمه عمر كاركنان بازنشسته‌
   • بخشنامه شماره 47722/11 مورخ 26/8/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به بيمه عمر و حوادث كاركنان بازنشسته‌
   • بخشنامه شماره 18993/23711 مورخ 26/4/1381 معاون اول رئيس جمهور در مورد تهيه البسه و كفش كاركنان از انواع توليدات داخلي‌
  • مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت پاداش
   • قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمك هزينه تحصيلي به فرزندان مأموران وزارت امور خارجه مصوب 18/2/1363 مجلس شوراي اسلامي‌
   • قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت‌ مصوب 20/10/74 مجلس شوراي اسلامي
   • قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10/9/1362
   • قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375
   • قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 21/1/1381
 • دفتر هفتم: تخلفات اداري - ساعات كار - تعطيلات رسمي-حضور و غياب
  • مقررات مربوط به تخلفات اداري
   • بخشنامه شماره 47784/11مورخ 29/8/78 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري
   • آيين‌نامه اجرايي‌ قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌
   • قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌
   • تصويبنامه شماره 34535/ت 25160ه مورخ 20/7/ 1381 موضوع اصلاح ماده 44 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌
   • دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/78 هيأت عالي نظارت‌
  • مقررات مربوط به ساعات كار
   • لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن مصوب 23/4/1359
   • تصويبنامه شماره 44517/ت 25662 ه مورخ 2/10/80 راجع به شروع كار در ماه رمضان‌
  • مقررات مربوط به تعطيلات رسمي
   • تصويبنامه شماره 29390/ت 26524ه مورخ 29/8/1381 در مورد تعطيلي روز پنجشنبه‌
   • لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور ـ مصوب/9/1359
  • مقررات مربوط به حضور و غياب
 • دفتر هشتم: ديوان عدالت اداري
  • قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  • آيين‌نامه اجرائي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 ـ18 و19 قانون ديوان عدالت اداري‌ شماره م‌/14975/1 مورخ 30/8/1372
  • قانون تفسير ماده‌11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه‌ با قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 11/7/1374 مجلس شوراي اسلامي‌
  • قانون استفساريه ماده (25)قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/80
 • دفتر نهم: بازنشتگي
  • قانون الزام دولت به اقدام قانوني به منظور ايجاد نظام‎هماهنگ و فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان
  • بخشنامه شماره 2777/105 مورخ 28/6/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ موضوع دستورالعمل موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌،بانوان شاغل‌، خانواده‌هاو ساير كاركنان مصوب 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي
  • بخشنامه سازمان بازنشستگي كشور راجع به عدم احتساب غيبت روزانه در امر بازنشستگي
  • قانون نحوه تاثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354
  • قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365
  • طرح تفسير قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي از نظر احتساب سوابق خدمت غيردولتي مستخدمين دولت
  • آيين‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 تصويبنامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هيأت وزيران
  • دستورالعمل شماره 588/د مورخ 12/2/68 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به نحوه اجراي مفاد قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي مصوب 27/3/1365 و آيين‌نامه اجرائي آن
  • تصويب نامه شماره 52373/ت 15649 ه ـ مورخ 11/8/1377 هيأت وزيران ـ موضوع اصلاح آيين‌نامه تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي
  • تصويبنامه شماره 29569/ت 91764 ه ـ مورخ 3/12/78 در مورد نحوه كسر حق بيمه مشمولين حداقل مزد
  • تصويبنامه شماره 15037 /ت 23125 ه ـ مورخ 19/4/1379 ـ موضوع‌:اصلاحيه تصويبنامه راجع به حق بيمه كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي
  • تصويبنامه شماره 14230/ت 23997 ه ـ مورخ 4/4/80 ـ موضوع " ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوقهاي بيمه "
  • بخشنامه شماره 189648/1805 مورخ 5/11/81 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد ماده (42) قانون برنامه سوم
  • اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354
  • روش برقراري حقوق بازنشستگي مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري بخشنامه شماره 3695/د ش مورخ 14/7/1372 شوراي عالي اداري
  • بخشنامه شماره 2776/105 مورخ 28/6/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌، بانوان شاغل‌، خانواده‌ها وساير كاركنان
  • قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373
  • آيين‌نامه اجرايي ماده 102 قانون استخدام كشوري مصوب 26/2/ 1366 شوراي امور اداري و استخدامي كشور
  • آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي ـ موضوع تصويب نامه شماره 15776/ت 421 ه مورخ 28/1/1373 هيأت وزيران‌
  • قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 24/5/80
  • آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه تصويب نامه شماره 72139/499 ه ـ مورخ 25/12/1373 هيأت وزيران
  • قانون اصلاح قوانين ومقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/74
  • دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65 راجع به نحوه اجراي تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده‌74 قانون استخدام كشوري‌
  • بخشنامه شماره 2858/د مورخ 18/8/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ موضوع‌: حذف وايجاد پست‌هاي سازماني مستخدمين مشمول دستوالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65 سازمان اموراداري و استخدامي كشور
  • دستورالعمل نحوه استفاده وتكميل فرم درخواست بازخريد ويابازنشستگي موضوع قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري والحاق سه تبصره به آن‌ ـ بخشنامه شماره 898/ق مورخ 24/4/66 سازمان اموراداري واستخدامي كشور
  • قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت وزيان آور مصوب 1/9/1367
  • آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت وزيان آور
  • قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌، بانوان شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌
  • قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت مصوب 19/2/1372
  • قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي‌ مصوب 3/11/1355
  • قانون اصلاح تبصره‌2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري‌ وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 وبرقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان ونوادگان اناث مصوب 2/10/1363
  • آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان ونوادگان اناث‌
  • بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي راجع به تكميل مدارك برقراري حقوق وظيفه فرزندان اناث
  • قانون حقوق والدين بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير شهداو جانباران مفقودين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 20/9/1367
  • آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي‌ ووظيفه قانون استخدام كشوري‌
  • لايحه استفساريه در خصوص تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 مصوب 3/4/80
  • قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري‌ مصوب 13/12/68
  • آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه تصويب نامه شماره 123330 / ت 15789 ه ـ مورخ 13/11/75 هيأت وزيران
  • دستورالعمل نحوه بازنشستگي ومحاسبه سنوات ارفاقي مربوط به مشاغل سخت و زيان آور "پرستار و بهيار"
  • قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور، مصوب 1367
 • دفتر دهم : سازمان امور اداري و استخدامي كشور
  • تصويب نامه شماره 51768 مورخ 5/6/62 موضوع آيين‌نامه مربوط به تركيب اعضاي شوراي امور اداري و استخدامي كشور
  • بخشنامه شماره 8050/1901 مورخ 25/1/82 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ موضوع مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاههاي‌اجرايي‌
  • تصويبنامه شماره 44642/ت 27701 ه مورخ 28/10/81 در مورد آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور
  • بخشنامه شماره 18770 مورخ 18/5/78 معاون اول رئيس جمهور در مورد اجراي ماده 112 قانون استخدام كشوري‌
  • بخشنامه شماره 289/13.ط مورخ 30/7/1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ موضوع مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص الحاق يك بند به مصوبه شماره 450/14 مورخ‌16/12/78 موضوع ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه
  • وظايف و اختيارات سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مستخرج از متن قانون استخدام كشوري‌
  • مصوبه شماره 450/دش مورخ 16/12/78 شورايعالي اداري‌ در مورد ادغام دو سازمان
 • دفتر دوازدهم : تطبيق و تبديل وضع
  • قانون تمديد مهلت مقرر در ماده 149 قانون استخدام كشوري تا تاريخ تصويب لايحه نهائي قانون استخدام كشوري‌
  • آيين‌نامه مرحله موقت تطبيق وضع مستخدمين‌ رسمي موضوع ماده 147 قانون استخدام كشوري‌
  • آيين‌نامه اجرائي قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس غيردولتي مشمول فرمان آموزش رايگان مصوب 19 مرداد ماه 1356
  • قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس غيردولتي مشمول فرمان آموزش رايگان
  • مصوبه شوراي انقلاب اسلامي راجع به عدم استرداد مابه‌التفاوت تا پايان شهريور ماه 1358
  • تصويب نامه راجع به عدم استرداد مابه‌التفاوت تا پايان اسفند ماه 57 شماره 26676 مورخ 17/7/1358
  • دستورالعمل آيين‌نامه اجرائي ماده 150 الحاقي به قانون استخدام كشوري‌
  • بخشنامه شماره 397/6 مورخ 11/1/58 در مورد نحوه محاسبه سنوات خدمت دولتي مستخدمين رسمي
  • اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي ماده 150 قانون استخدام كشوري
  • آيين‌نامه مرحله اول تبديل وضع مستخدمين غير رسمي موضوع ماده 147 قانون استخدام كشوري
  • قانون تمديد مهلت مقرر در ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري‌
  • آيين‌نامه اجرائي ماده 150 قانون استخدام كشوري‌
 • دفتر سيزدهم : مباحث مربوط به تشكيلات و روش ها
  • بخشنامه شماره 28216/105 مورخ 25/2/1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد ضوابط ساختار
  • ضوابط تشكيلاتي موضوع تبصره 33 قانون برنامه دوم توسعه ضوابط مربوط به تعداد معاونتها وسطوح سازماني حوزه مركزي وزارتخانه‌ها ومؤسسات مستقل تحت نظر رئيس جمهور بخشنامه شماره 1022/ د1/ مورخ 3/5/1374 سازمان اموراداري واستخدامي كشور
  • ضوابط مربوط به تعدادمعاونتها وساير سطوح سازماني مؤسسات دولتي بخشنامه شماره 11661/د1/ مورخ 9/11/74 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
  • ضوابط مربوط به تعداد معاونتها وساير سطوح سازماني شركتهاي دولتي بخشنامه 12590/د/1 مورخ 28/12/1374 سازمان امور اداري واستخدامي كشور
  • بخشنامه شماره 37945/1901 مورخ 6/3/1382 شوراي عالي اداري درمورد فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي قابل واگذاري به شهرداريها
  • بخشنامه شماره 18368/6 ـ2767/105 مورخ 28/6/1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
  • بخشنامه شماره 2482/11 مورخ 24/1/79 سازمان امور اداري واستخدامي كشور در مورد تفويض اختيار امور تشكيلاتي
  • ضوابط تشكيلاتي سازمان استان وزارتخانه‌ها موضوع بند4 مصوبه شماره 181/13. ط مورخ 29/3/1380 شوراي عالي اداري
  • دستورالعمل تشكيل يگانهاي حفاظت در دستگاههاي كشوري
  • بخشنامه شماره 181/13.ط مورخ 29/3/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد تجمع فعاليت‌ها در سازمان استاني و وزارتخانه‌ها
  • تصويب نامه شماره 30412/ ت 253 ه مورخ 8/6/1371 هيأت وزيران راجع به اعداد و نسبتهاي مندرج در مواد 4 و 6 قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌
  • تصويبنامه شماره 38326/ ت 27506 ه مورخ 5/9/1381 درمورد عقد قرارداد واگذاري خدمات پشتيباني با شركتهاي خصوصي و تعاوني
  • تصويبنامه شماره‌37929/ت 25504 ه مورخ 16/8/80 هيأت وزيران در خصوص انتصاب معاون اشتغال
  • تفسير قانوني در خصوص تبصره ماده (6) قانون نحوه تعديل نيروي انساني
  • قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون نحوه تعديل نيروي انساني
  • قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي
  • قانون تفسير ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني
  • آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي
  • تصويب نامه شماره 52166/ت 15649 ه مورخ 11/8/1377 هيأت وزيران‌ موضوع‌: اصلاح آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌
  • بخشنامه شماره 5005/د مورخ 16/11/67 سازمان امور اداري و استخدامي راجع به حسن اجراي قانون نحوه تعديل
  • فرم درخواست اشتغال به كار بازنشستگان (بخشنامه شمارة 72479 مورخ 10/12/73 معاون اول رئيس جمهور)
  • بخشنامه شماره 842/د/1 مورخ 1/5/1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به تهيه و تنظيم شرح وظايف پست‌هاي سازماني
  • واگذاري امور عمومي وخدماتي (مصوبه شمارة 5435/دش مورخ 8/4/73 شوراي عالي اداري‌)
  • مصوبه شوراي عالي اداري درمورد تمديد مهلت واگذاري امور پشتيباني دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي موضوع بخشنامه 101/14مورخ 27/5/78
  • بخشنامه شمارة 429/13. ط مورخ 23/12/79 شوراي عالي اداري در مورد واگذاري امور عمومي وخدماتي به بخش غيردولتي
  • رأي شماره 93 مورخ 5/4/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌ موضوع ابطال تصويب نامه شماره 52166/ت 15649 ه مورخ 11/8/1377 هيأت وزيران‌
  • مصوبه جديد شوراي عالي اداري در مورد واگذاري امور پشتيباني دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي موضوع بخشنامه شماره 46/14 مورخ 21/1/1379
 • دفتر يازدهم: مستخدمين آماده به خدمت
  • آيين‌نامه مستخدمين آماده به خدمت ـ موضوع مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120
  • تصويب نامه شماره 8522 مورخ 21/4/50 هيأت وزيران ضميمه آيين‌نامه مستخدمين آماده به خدمت‌
 • دفتر چهاردهم : استخدام ايثارگران
  • قانون شمول قوانيني كه در مورد شهدا و خانواده معظم ايشان وضع گرديده يا مي‌گردد به اسرا و مفقودالاثرها و خانواده ايشان مصوب 12/10/1369
  • تصويبنامه شماره 9159/ت 28626 ه مورخ 27/2/82 راجع به جزء بند ب تبصره چهار قانون بودجه سال 1382
  • قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372
  • تطبيق وضع كاركنان غير رسمي شهيد جانباز...با قانون حالت اشتغال بخشنامه 47650/41 مورخ 2/2/1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
  • قانون اصلاح تبصره 6 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/9/1374
  • احتساب سابقه حضور در مناطق عملياتي بعنوان سابقه حضور در جبهه تصويب نامه شماره 51700/ت 15744 ه مورخ 27/1/76 هيأت وزيران
  • آيين‌نامه اجرائي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند موضوع تصويب نامه شماره 81567/ت 20394 ه مورخ 25/12/77 هيأت وزيران
  • بخشنامه شماره 48050/45/2 مورخ 9/12/76 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد تضمين حقوق مشمولين قانون حالت اشتغال
  • دستورالعمل اجرايي موضوع بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت 15744 مورخ 27/1/76 هيأت وزيران در خصوص نحوه احتساب مدت خدمت كاركنان دولت در مناطق عملياتي جنگي
  • بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
  • دستورالعمل اجرائي ضريب افزايش سنواتي تشويقي كاركنان اعضاء بسيج موضوع بخشنامه شماره 4789/د مورخ 2/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
  • انتقال يا مأموريت كارمندان مهاجر جنگ تحميلي به مناطق جنگزده تصويب نامه شماره 69460 مورخ 21/12/72
  • بخشنامه شماره 3000/د مورخ 2/6/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده‌اند
  • آيين‌نامه مربوط به مقررات تأمين اجتماعي آزادگان
  • قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند مصوب 30/2/77 مجلس شوراي اسلامي
  • شركت بسيجيان در برنامه‌هاي نيروي مقاومت بسيج (تصويب نامه شماره 1272 مورخ 2/2/71 هيأت وزيران‌)
  • تصويبنامه شماره 14675/ت 20418 ه مورخ 15/4/1379 موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند.
  • دستورالعمل ماده 9 آيين‌نامه اجرائي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند.
  • قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب 22/3/80
  • تصويبنامه شماره 33956/ت 25654 ه مورخ 16/7/1381 هيأت وزيران موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد
  • بخشنامه شماره 245068/801 مورخ 27/12/81 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 57 قانون برنامه سوم
  • تطبيق وضع مستخدمين شهيد با قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع بخشنامه شماره 7363/42 مورخ 12/11/1371 سازمان اموراداري و استخدامي كشور
  • تصويب نامه تكميلي به شماره 97044 مورخ 13/12/64 راجع به داوطلبان اعزام به جبهه
  • تصويب نامه شماره 64330 مورخ 23/7/64 هيأت وزيران‌ راجع به داوطلبان اعزام به جبهه
  • تصويب نامه شماره 4596 مورخ 17/6/1362 راجع به پرداخت برخي از فوق العاده‌هاي غير مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه
  • تصويب نامه شماره 333 ـ31/7 م ن مورخ 10/12/1365 راجع به نحوه محاسبه خدمت در مناطق جنگي
  • تصويب نامه شماره 94028 مورخ 12/5/1364 راجع به مانده مرخصي كاركنان مناطق جنگي
  • تصويب نامه شماره 735 ـ31/7 ت 85 م ن مورخ 16/2/ 1366 راجع به داوطلبان اعزام به جبهه
  • تصويب نامه شماره 47364 مورخ 9/8/61 هيأت وزيران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت در مناطق جنگي
  • بخشنامه 96018مورخ 24/8/1369 در ارتباط با جذب و به كارگيري آزادگان
  • بخشنامه شماره 7232/11 مورخ 20/10/77 سازمان امور اداري واستخدامي كشور در مورد ضوابط ايجاد پست سازماني با نام همطراز
  • آيين‌نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ايران تصويب نامه شماره 28862/ت ه مورخ 6/5/1377
  • قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
  • آيين‌نامه اجرائي قانون استخدام جانبازان و اسراء و افراد خانواده‌هاي شهداء مصوب جلسه مورخ 24/3/ 1368 هيأت وزيران و اصلاحات آن
  • مصوبه شوراي اموراداري و استخدامي در مورد شركت ايثارگران در آزمونهاي استخدامي
  • قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا جانبازان از كارافتاده
  • تصويبنامه شماره 23510/ت 18060 مورخ 10/8/78 هيأت وزيران موضوع آيين‌نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
 • دفتر پانزدهم : مصوبات شوراي عالي اداري
  • مصوبات سال 1369
  • مصوبات سال 1370
  • مصوبات سال 1371
  • مصوبات سال 1372
   • قسمت ول
   • قسمت دوم
  • مصوبات سال 1373
  • مصوبات سال 1374
  • مصوبات سال 1375
  • مصوبات سال 1382
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
  • مصوبات سال 1383
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
 • دفتر شانزدهم : ساير قوانين
  • بخشنامه شماره 7456/11مورخ 27/10/1377 سازمان اموراداري و استخدامي كشور موضوع تفويض اختيار در خصوص تبديل وضعيت استخدامي غيررسمي به رسمي
  • بخشنامه شماره 7454/11 مورخ 27/10/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع تفويض اختيارات در خصوص برگزاري مسابقات يا امتحانات استخدامي
  • قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
  • قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها
  • بخشنامه شماره 7455/11 مورخ 27/10/1377 سازمان اموراداري و استخدامي كشور در خصوص تفويض اختيارات برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت انتخاب و معرفي داوطلبين شركت در دوره‌هاي آموزشي خارج از كشور و اعطاي گروه تشويقي
  • تصويبنامه شماره 28212/ت ه مورخ 3/7/79 موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
  • بخشنامه شماره 95729/3 ط مورخ 28/5/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد نحوه اجرايي تبصره 7 الحاقي به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت
  • قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
  • تصويبنامه شماره 15485/ت 24778 ه مورخ 10/4/80 موضوع «اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت‌»
  • بخشنامه شماره 1265/11 مورخ 20/1/79 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد تمديد مهلت بخشنامه مربوط به تفويض اختيارات تشكيلاتي
  • بخشنامه شماره 29233/3 مورخ 10/8/79 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد دستورالعمل ضوابط و مستندات مربوط به تشخيص خدمت برجسته بر اساس بروز لياقت‌هاي ويژه
  • بخشنامه شماره 3651/2 مورخ 25/2/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد اعطاي يك گروه تشويقي به كاركنان
  • تصويبنامه شماره 5964/ ت 28512 ه مورخ 23/2/1382 هيأت وزيران موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1382
  • بخشنامه شماره 7032/105 مورخ 27/5/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد اعطاي يك گروه تشويقي كاركنان
  • موادي از قانون برنامه سوم در ارتباط با امور اداري و استخدامي
  • تصويبنامه شماره 53381/ ت 22968 ه مورخ 24/11/79 موضوع آيين‌نامه اجرايي بندهاي ب و ج ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • قسمت‌هايي از تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1382 كه جنبه اداري و استخدامي دارند
  • تصويبنامه شماره 46268/ ت 25799 ه مورخ 7/11/1380 در خصوص اطلاعات مديران كشور
  • تصويبنامه شماره 56233/ت 24050 ه مورخ 8/12/1379 موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 176 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • تصويبنامه شماره 9162/ت 2826 ه مورخ 27/2/1382 در مورد بازخريد خدمت كاركنان غير ماهر داوطلب دستگاههاي اجرايي در سال 82
  • قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت
  • آيين‌نامه موضوع تبصره 4 لايحه قانوني راجع به الحاق چهار تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي
  • تصويبنامه شماره 11497/ت 27122 ه مورخ 7/3/1382 هيأت وزيران در خصوص تأمين مسكن كاركنان دولت
  • لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 7/6/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
  • لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 3/9/58
  • لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 16/1/1359
  • لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 12/4/59
  • قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
  • تفسير ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
  • لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي
  • لايحه قانوني الحاق يك تبصره به قانون رفع آثار محكوميتهاي سياسي
  • لايحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه
  • آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و..تصويبنامه شماره 24373/ت 244ه مورخ 29/6/1373 هيأت وزيران
  • قانون تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميتهاي سياسي مصوب 24/9/66
  • مصوبه شماره 13784/ د ش 1/مورخ 1/12/1375 شوراي عالي اداري موضوع تعيين تكليف نيروي انساني واحدهاي منحله يا واگذارشده
  • تصويب نامه شماره 33442/ت 23636ه مورخ 1/8/1379 در خصوص ماده 1 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367
  • تصويبنامه شماره 48952/ت 25784 ه مورخ 9/11/80 در مورد نقاط محروم و دورافتاده مشمول پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم
  • تصويب نامه شماره 43188/ ت 251 ه مورخ 16/6/ 1370 هيأت وزيران راجع به پرداخت كمك هزينه مسكن در نقاط محروم
  • تصويبنامه شماره 23347/ت 215 ه مورخ 12/6/1373 در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص شاغل در دهستانها
  • لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337
  • طرح انتخاب كارمندان نمونه دولت مصوبه شماره 7047/دش مورخ 2/7/1375 شوراي عالي اداري
  • آيين‌نامه اعطاي نشانه‌هاي دولتي ـ موضوع تصويب نامه شماره 12334/ت 335 ه مورخ 30/8/1369
  • تصويبنامه شماره 545205/ ت 25529 مورخ 5/10/1380 موضوع اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي
  • تصويب نامه شماره 11411/ ت 503/ه مورخ 5/1/74 راجع به فوق العاده حق محروميت از مطب
  • لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937424