اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات نيروهاي مسلح
 • دفتر اول : قوانین جزایی و دادرسی نیرو های مسلح
  • اصول قانون اساسی مربوط به جرایم نظامیان‌
  • قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
  • قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌
  • قانون اعادة صلاحیت مراجع قضایی دادگستری‌
  • قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای‌ نظامی کشور
  • قانون حمایت‌ قضایی از کارکنان‌ دولت‌ و پرسنل‌ نیروهای مسلح‌
  • قانون اجازة وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیة حقوق بازنشستة نیروهای مسلح‌
  • قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری‌ جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور
  • قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل‌، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب اسلامی‌، سازمان زندان‌ها و سازمان قضائی نیروهای مسلح‌
  • لایحه قانونی تشکیل دادگاه انقلابی ارتش‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
  • آئین‌نامه نحوة تبدیل وضع کارکنان مشمول قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل‌،دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی‌، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح‌
 • دفتر دوم : مقررات اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح
  • قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  • قانون اجازة تشکیل شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌
  • تصویب نامه در خصوص مأموریت مستخدمین رسمی در وزارت دفاع
  • اساسنامة مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی‌
  • اساسنامة موسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی‌
  • اساسنامة بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح‌
  • قانون حذف اختیارت شاه معدوم در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح‌
  • قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها
 • دفتر سوم : مقررات اختصاصی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
   • فصل اول تا چهارم
   • فصل پنجم تا آخر
  • آئین‌نامة اجرائی مزایای شغل پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده‌139 قانون مزبور
  • قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت‌، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
  • آئین‌نامة اضافه کار پرسنل فنی و درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
  • آئین نامة نحوة استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید و خدمت مشخص‌، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی یران‌ مصوب 1366 امکان‌پذیر نباشد.
  • اصلاح آیین نامه اضافه کار پرسنل فنی و درمانی‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
  • اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون یکسان سازی برخی از مواد قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
  • آئین‌نامة اجرائی تبصره ماده (52) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
 • دفتر چهارم : مقررات اختصاصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
   • مواد 1تا 50
   • مواد51 تا 79
   • مواد 80 تا 120
   • مواد121 تا 139
   • مواد 140 تا 180
   • مواد 181 تا آخر
  • قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
   • فصل اول تا 5
   • فصل6 تا آخر
  • قانون نیروی انتظامی‌
  • دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های کشوری
  • آيين نامة پرداخت فوق العادة اضافه کارساعتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌
  • قانون تمدید مدت آزمایشی قانون مقررات‌ استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب 1374
  • قانون اجازة حمل و استعمال اسلحه به‌ نگهبانان بانکها
  • اساسنامة بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • آئین نامه اجرایی موضوع ماده (15) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
 • دفتر پنجم: مقررات اختصاصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌
   • فصل اول تا چهارم
   • فصل پنجم تا هفتم
   • فصل هشتم تا آخر
  • آیین نامه اجرایی ماده (14)قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • آئین نامه اجرائی میزان وچگونگی وپرداخت هدیة ایثار یا حق از کار افتادگی موضوع ماده (163) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • آیین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • اساسنامة بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌
  • اصلاح ماده (10) آیین‎نامه اجرایی ماده (201) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 • دفتر ششم : مقررات اختصاصی بسیج
  • اساسنامة بنیاد تعاون بسیج
  • آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج‌
  • قانون حمایت قضایی از بسیج‌
  • قانون تشکیل وتوسعه بسیج دانش آموزی
  • قانون ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان
  • قانون تشکیل‌، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی‌
 • دفتر هفتم: مقررات عمومی نیروهای مسلح
  • آئین‌نامه اجرایی «لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاه‌های رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب 1335 ـ و اصلاحیه آن مصوب 67 1367
  • آئین نامة اجرائی قانون نحوة استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • تصویب نامه در خصوص افزایش حقوق باز نشستگی و وظیفه
  • آیین‌نامه اجرایی قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران
  • تصویب نامه در خصوص افزایش حقوق باز نشستگی و وظیفه
  • آئین نامة اجرایی ماده واحدة قانون ادامة استفادة‌ خانوادة افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقود الاثر شده‌اند.
  • آئین نامة اعطای تسهیلات بانکی برای خرید و احداث مسکن ویژة کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح
  • قانون احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در نیروهای مسلح
  • آیین نامة اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در نیروهای مسلح
  • آئین نامه استخدام مربی و پرداخت حق التدریس «موضوع تبصره ذیل ماده38 قانون رتش»
  • آئین نامة اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانة وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 22/10/64 مجلس شورای اسلامی
  • تصویب نامه در خصوص افزایش ضریب حقوق بازنشستگی و وظیفه‌
  • تصویب نامه راجع به افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری
  • قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370
  • آئین‌نامة اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در نیروهای مسلح
  • تصویب نامه در خصوص مدت خدمت کلیه نیروها در مناطق عملیاتی و جنگی
  • تصویب نامه راجع به تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
  • تبصره 9 قانون بودجه 1378
  • آئین‌نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
  • تصویب نامه راجع به افزایش حقوق باز نشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول‌ قانون استخدام کشوری و قوانین نیروهای مسلح
  • قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
  • تصویب نامه راجع به تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
  • آئین‌نامة اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در نیروهای مسلح
  • تصویب نامه در خصوص مدت خدمت کلیه نیروها در مناطق عملیاتی و جنگی
  • تصویب نامه راجع به افزایش حقوق باز نشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول‌ قانون استخدام کشوری و قوانین نیروهای مسلح
  • تصویب نامه راجع به افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری
  • تصویب نامه در خصوص افزایش ضریب حقوق بازنشستگی و وظیفه‌
  • قانون اعاده به خدمت کارکنان بازخرید شدة نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  • قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
  • قانون نحوة تخلیة خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور
  • ضوابط پرداخت فوقالعاده‌ی جذب به متصدیان مشاغل هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  • قانون نحوة واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران
  • قانون ادامة استفاده خانوادة افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقود الاثر شده‌اند
  • قانون اساسنامة سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  • قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران‌
  • لایحه قانونی هزینه کفن و دفن پرسنل‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوة بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی
  • قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  • قانون شمول تبصره 3 قانون نحوة بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • تبصره 56 قانون بودجه 1378
  • قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح‌، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها
  • قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانة وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی
  • قانون اجازة پرداخت حقوق و مزایای ماهانه‌ مستمری بگیران شهداء و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به بنیاد شهید انقلاب اسلامی
  • مقررات اعطاء امتیازات ویژه به خانوادة‌ ایثارگران و مشمولان دارای شرایط خاص
  • قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثارگران مشمول قانون استخدامی کشوری‌، به کارمندان
  • قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح‌ در موارد ضروری‌
  • قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح
 • دفتر هشتم : مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی
  • قانون خدمت وظیفه عمومی‌
   • فصل اول ـ کلیات‌
   • فصل دوم ـ احضار برای دوره ضرورت‌
   • فصل سوم ـ رسیدگی‌
   • فصل چهارم ـ معافیتها
   • فصل پنجم ـ آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان‌
   • فصل ششم ـ احضار در مراحل احتیاط و ذخیره‌
   • فصل هفتم ـ غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازاتها
  • آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی‌ (29/7/1363) مجلس شورای اسلامی‌
   • فصل اول ـ کلیات‌
   • فصل دوم ـ احضار برای دوره ضرورت‌
   • فصل سوم ـ رسیدگی‌
   • فصل چهارم ـ معافیت‌ها
   • فصل پنجم ـ آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان‌
   • فصل ششم‌: غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازاتها
  • قانون سرباز قهرمان‌
  • قانون اجازه تردد فارغ‌التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ایرانی مقیم خارج‌ از کشور بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی‌
  • قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت‌
  • قانون احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل‌ در نیروهای مسلّح‌
  • قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضای بسیج‌ نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ به عنوان خدمت دوره ضرورت‌
  • قانون اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان‌ خانوده‌های شهدا، معلولین‌، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظیفه عمومی‌مصوب 1377
  • قانون الحاق ماده‌ای به قانون خدمت وظیفه عمومی
  • قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی‌
  • قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه‌ نیروهای مسلح‌
  • قانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون‌نحوه معاینه پزشکی مشمولان‌ خدمت وظیفه عمومی‌
  • آیین نامه اجرایی قانون صدور مجوز کارت معافیت از خدمت برای متعهدین خدمت فاقد ردیف حقوقی‌ استخدامی در وزارت آموزش و پرورش‌
  • قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه‌ فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی درمحاکم قضایی کشور
  • قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش‌
  • قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان‌
  • قانون معافیت بهداشت‌کاران دهان و دندان و بهداران (تکنیسین‌های بهداشت و مبارزه بابیماری‌ها) از انجام خدمت وظیفه عمومی‌
  • قانون معلمان‌، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه‌
  • قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت‌
  • قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که‌ با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند
  • قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت‌ وظیفه عمومی‌
  • قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح
  • قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهدا، معلولین‌، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی‌
  • تفسیر قانونی مواد 31 و 33 قانون خدمت وظیفه عمومی‌
  • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معلمان‌، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه‌
  • آئین نامه اجرائی قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
  • آئین نامه اجرایی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی‌
  • آیین نامه اجرایی قانون احتساب قسمتی از خدمت‌ اعضای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران‌ انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت‌
  • آیین نامه اجرایی قانون سرباز قهرمان‌
  • آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون‌ خدمت وظیفه عمومی‌(29/7/1363)
  • آیین‌نامه اجرایی بند (ط‌) تبصره (9) قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور (خرید خدمت‌)
  • آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب خدمت‌ در جبهه افراد جزء خدمت دوره ضرورت‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت‌ خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم‌قضایی در محاکم قضایی کشور
  • آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به‌ وزارت آموزش و پرورش‌
  • آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت‌ پزشکان و پيراپزشکان‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل‌ پیام‌آوران بهداشت‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک به‌ خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول‌ قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه معاینه پزشکی‌ مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌
  • آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام خدمت مشمولان‌ وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت‌ سوادآموزی موضوع قانون معلمان‌، پزشکان‌ و پیراپزشکان وظیفه‌
  • آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان‌ خدمت وظیفه عمومی‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 12 قانون‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی
  • آیین‌نامه‌اجرایی بند (ح‌) تبصره 9 قانون بودجه‌ سال 1380
  • استعلامات قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح‌
  • بند (ح‌) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 کل کشور (خرید خدمت‌)
  • بند (ط‌) تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 کل کشور
  • تبصره‌های 48، 49، 50، 51، 52 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
  • تصویب نامه درخصوص الحاق تبصره (3) به ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی‌
  • دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
  • دستورالعمل اجرایی معافیت یکنفر از فرزندان‌ خانواده شاهد
  • دستورالعمل نحوه صدور کارت المثنی‌ معافیت از خدمت‌


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13943935