اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
شیخ محمد تقی عبده (بروجردی)
شیخ محمد تقی عبده (بروجردی)
دکتراحمدمتین دفتری
دکتراحمدمتین دفتری
دکتر ناصر کاتوزیان
دکتر ناصر کاتوزیان
دکتر مهدی شهیدی
دکتر مهدی شهیدی
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر بهروز اخلاقی
دکتر بهروز اخلاقی
دکتر محمود عرفانی
دکتر محمود عرفانی
دکتر احمد هاشمی
دکتر احمد هاشمی
دکتر حسینقلی حسینی نژاد
دکتر حسینقلی حسینی نژاد
دکتر عبدالله شمس
دکتر عبدالله شمس

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6238113