امروز : 1393/01/28  اخبار و اطلاعات حقوقی :     
پیشگیری ازجرم «در موافقت نامه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران » اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا  فصلنامه حقوقی مجد شماره 25 و 26 ( تابستان و پاییز1392)فن دفاع در امور حقوقی و کیفری درس نامه حقوق تعهدات سالنامه و اطلاعات حقوقی مجد 1393