فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1398/02/1

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره13 آبان 1397
هیئت تحریریه
11269
150000
1
1397
2
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره12مهر 1397
هیئت تحریریه
11263
150000
1
1397
3
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره10 مرداد 1397
هیئت تحریریه
11156
150000
1
1397
4
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره11 شهریور 1397
هیئت تحریریه
11157
150000
1
1397
5
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره9 تیر 1397
هیئت تحریریه
11104
100000
1
1397
6
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره8 خرداد 1397
هیئت تحریریه
11073
100000
1
1397
7
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره7 اردیبهشت 1397
هیئت تحریریه
10999
100000
1
1397
8
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره6 فروردین 1397
هیئت تحریریه
10932
100000
1
1397
9
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره5 اسفند 1396
هیئت تحریریه
10868
100000
1
1397
10
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره 4 بهمن 1396
هیئت تحریریه
10832
100000
1
1396
11
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره 3 دی 1396
هیئت تحریریه
10799
100000
1
1396
12
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره 2 آذر 1396
هیئت تحریریه
10646
100000
1
1396
13
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره 1 آبان 1396
هیئت تحریریه
10509
100000
1
1396
14
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 41 (تابستان 1396)
مجمع علمی فرهنگی مجد
10334
100000
1
1396
15
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 40 (بهار 1396)
مجمع علمی فرهنگی مجد
10152
100000
1
1396
16
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 39 (زمستان1395)
مجمع علمی فرهنگی مجد
10151
100000
1
1396
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!