فهرست کتابهای  جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1396/07/4

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 40 (بهار 1396)
مجمع علمی فرهنگی مجد
10152
100000
1
1396
2
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 39 (زمستان1395)
مجمع علمی فرهنگی مجد
10151
100000
1
1395
3
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 38 (پاییز 1395)
مجمع علمی فرهنگی مجد
9822
100000
1
1395
4
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 37 « تابستان 1395 »
مجمع علمی فرهنگی مجد
9741
100000
1
1395
5
 فصلنامه حقوقی شماره 36« بهار 1395»
مجمع علمی فرهنگی مجد
9445
100000
1
1395
6
 فصلنامه حقوقی مجدشماره 35 « زمستان 94»
مجمع علمی فرهنگی مجد
9306
100000
1
1394
7
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 34 «پاییز 94»
مجمع علمی فرهنگی مجد
9213
100000
1
1394
8
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 33 « تابستان 94 »
مجمع علمی فرهنگی مجد
9089
100000
1
1394
9
 فصلنامه حقوقی مجد شماره 32 « بهار 94 »
مجمع علمی فرهنگی مجد
9036
100000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!