فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/08/5

صفحه 1 از 4
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اخلاف حرفه ای دادرسی
دکتر سعید نظری توکلی
11804
620000
1
1398
2
 اخلاق حرفه ای وکالت و مشاوره
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر احمد امی
11800
770000
1
1398
3
 اجرای احکام تطبیقی آیین های اجرایی
کنستانتینوس کرامیوس / حمید رضا سیادت
11799
450000
1
1398
4
 نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
دکتر جعفر عسگری
11789
200000
1
1398
5
 اخلاق حرفه ای صلح و سازش (شورای حل اختلاف)
دکتر سعید نظری توکلی
11805
440000
1
1398
6
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد دوم (موضوع، چالش ها، موانع، آثار و اجرا)
دکتر سید عباس موسوی
11773
700000
1
1398
7
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد نخست (مبانی و شرایط)
دکتر سید عباس موسوی
11774
800000
1
1398
8
 می توان وکیل موفقی بود، اسرار موفقیت یک وکیل
پیمان زمانی - دکتر فریور نادمی
11764
350000
1
1398
9
 آیین دادرسی مدنی جللد دوم (دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)
دکتر فریدون نهرینی
11732
850000
1
1398
10
 آیین دادرسی مدنی جللد سوم (فرآیند دادرسی و صدور رأی)
دکتر فریدون نهرینی
11733
800000
1
1398
11
 شرح آیین دادرسی مدنی ایران
دکتر علی یار ارشدی
11702
300000
1
1398
12
 آیین دادرسی مدنی (جلد نخست)
مورو کاپلتی - برایان جی گارث / حسن محسنی
11639
350000
1
1398
13
 آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوقی کنونی
سعید صالح احمدی - سحر صالح احمدی
11643
550000
2
1398
14
 موزاین دادرسی منصفانه و اصول حاکم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بین المللی
دکتر محمد حسن حسنی - دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
11572
170000
1
1398
15
 قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری
دکتر محمدر ضا رفیعی
11541
150000
1
1398
16
 تامین خواسته عین معین
محمد آشفته
11489
170000
1
1398
17
 شرایط و احکام و آثار توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران
دکتر مارال دربندی - دکتر محمدرضا زاده سلطان آباد
11384
150000
1
1397
18
 فنون وکالت در حقوق ایران و انطباق آن با فقه
مریم حشمتی
11339
190000
1
1397
19
 اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری در ایران
حسین داریزین
11318
100000
1
1397
20
 آثار مترتب با عزل و استعفا و مقایسه آن با فوت موکل یا وکیل
مهدی صحرائی
11319
80000
1
1397
21
 یافته های قضایی (مباحث حقوقی)
دکتر رضا محققی
11316
200000
1
1397
22
 بایسته های داوری در حقوق ایران
دکتر بهرام بهرامی - دکتر رضا پرتوی زاده - دکتر محمدرضا بهرامی
11310
350000
2
1398
23
 عملکرد داور از اشتغال تا برائت
محمد کاکاوند
11282
290000
1
1397
24
 قاعده آمر، اصول و تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و ضمانت اجرای نقض آن
محمد غمیلویی
11286
180000
1
1397
25
 درس هایی از اجرای احکام مدنی
ابوالقاسم فراهانی
11281
360000
1
1397
26
 قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی
مهداد هوشمند
11238
350000
1
1397
27
 تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت
محمد ابراهیم جزء طوسی ، دکتر داود دادش نژاد، دکتر علیرضا حسنی
11245
150000
1
1397
28
 آموزش تصویری سیستم C.M.S ویژه کارمندان دادگستری جلد اول بخش حقوقی
مجید عطایی جنتی / حسین امینی/ سعید اسدی
11226
290000
1
1397
29
 امین قضایی (حقوق، اختیارات، تکالیف و مسئولیت ها)
علی ولیخانی
11222
270000
1
1397
30
 عدول دادرس از تصمیمات در دادرسی مدنی
علی بابایی
11203
108000
1
1397
صفحه اول  1  2  3  4  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!