فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/08/10

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اصل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام
دکتر سعید رجحان
11794
80000
1
1398
2
 ماهیت و آثار قراردادهای مشارکت مدنی بانکی
جواد جباری
11660
250000
1
1398
3
 بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 (تجهیز منابع پولی - تخصیص منابع پولی)
پیمان طوبایی
11576
700000
1
1398
4
 فروش اقساطی در حقوق بانکی
سید مهدی حسینی مدرس
11590
150000
1
1398
5
 تجربه بانکداری بدون ربا در ایران
سید عباس موسویان - حسین میثمی
11466
150000
1
1398
6
 بانکداری جامع نوسازی الگو کسب و کار بانک های بزرگ
دکتر علی حسن زاده - زهرا نجفی - رضا رضایی(مصدق)
11265
400000
1
1397
7
 آموزش علمی و کاربردی قوانین چک به زبان ساده
داود چشمی
11256
95000
6
1397
8
 مباحثی از حقوق بانکی
امید محمدی
11220
170000
2
1398
9
 مباحث کاربردی حقوق بانکی
محمد رضا ایران نژاد
10846
100000
1
1397
10
 بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی
دکتر علیرضا مشهدی زاده - غلامرضا عباسی
10564
100000
1
1396
11
 حقوق تعهدات پرداخت بانک
ماشاءاله بناء نیاسری
10481
260000
1
1396
12
 بررسی حقوقی پرداخت های بانکی
محمد حسین لسانی
10493
120000
1
1396
13
 مباحث کاربردی وکالتنامه، عقود، اجراییه، ورشکستگی، اعسار، اشخاص و قراردادهای بانکی
محمدرضا ایران نژاد
10382
100000
2
1398
14
 بررسی سازگاری نظام بانکداری بدون ربا
سیروس امیدی
10312
110000
1
1396
15
 عقود نوظهور در سیستم بانکداری ایران با تاکید بر عقود مرابحه و استصناع
سید رضا موسوی - ایران ابراهیم پور
10171
170000
6
1396
16
 مباحث کاربردی ضمانتنامه بانکی
اکبر کشاورزیان پیوستی - علی روفه
10099
240000
2
1397
17
 حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی
دکتر حسین قربانیان
9417
250000
6
1395
18
 حقوق بانکی تطبیقی
دکتر محمود عرفانی
9267
120000
1
1394
19
 آرای کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی
فریدون شیرازی
9239
200000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!