فهرست کتابهای  جدید مناسب چاپ
تاریخ : 1397/07/27

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مباحث کاربردی حقوق بانکی
محمد رضا ایران نژاد
10846
100000
1
1397
2
 بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی
دکتر علیرضا مشهدی زاده - غلامرضا عباسی
10564
100000
1
1396
3
 حقوق تعهدات پرداخت بانک
ماشاءاله بناء نیاسری
10481
260000
1
1396
4
 بررسی حقوقی پرداخت های بانکی
محمد حسین لسانی
10493
120000
1
1396
5
 مباحث کاربردی وکالتنامه، عقود، اجراییه، ورشکستگی، اعسار، اشخاص و قراردادهای بانکی
محمدرضا ایران نژاد
10382
80000
1
1396
6
 بررسی سازگاری نظام بانکداری بدون ربا
سیروس امیدی
10312
110000
1
1396
7
 عقود نوظهور در سیستم بانکداری ایران با تاکید بر عقود مرابحه و استصناع
سید رضا موسوی - ایران ابراهیم پور
10171
170000
1
1396
8
 مباحث کاربردی ضمانتنامه بانکی
اکبر کشاورزیان پیوستی - علی روفه
10099
240000
2
1397
9
 حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی
دکتر حسین قربانیان
9417
250000
1
1395
10
 حقوق بانکی تطبیقی
دکتر محمود عرفانی
9267
120000
1
1394
11
 آرای کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی
فریدون شیرازی
9239
200000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!