فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/12/19

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 حقوق کیفری محیط زیست تحلیل نقد رویه قضایی و قانون مدیریت پسماندها
محمد موسوی مقدم
11738
220000
1
1398
2
 نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن
حسین آسترکی
11644
100000
1
1398
3
 میراث های طبیعی جهانی در نظام حقوق بین المللی و داخلی
مرتضی رستمی - زهرا عظیمی
11573
160000
1
1398
4
 حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگی های زیست محیطی
دکتر سید هادی پژومان
11585
250000
1
1398
5
 حقوق مالکیت اراضی و املاک مجاور آب های سطحی
رحیم پیلور - سعیده فرخی
11162
250000
1
1397
6
 بررسی حقوق حاکم بر چاه های آب و قنات ها در ایران
دکتر رحیم پیلور - مریم رجبی
11015
170000
1
1397
7
 راهنمای حقوق بین الملل محیط زیست
الکساندر کیس - دینا شلتون
11024
230000
1
1397
8
 بررسی نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست
فریده منصور خانی
10768
170000
6
1396
9
 جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق های بشری از منظر حقوق یبن المل
دکتر سید باقر میرعباسی - دکتر زری میرعباسی
10750
300000
1
1396
10
 مجموعه کاربردی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
حمید آماره
10741
150000
6
1396
11
 اصلاحات ارضی در ایران
آن ک.س. لمتون / مهدی اسحاقیان
10734
250000
6
1395
12
 سیاست و نظارت در منابع طبیعی
بهزاد انگورج
10665
290000
1
1396
13
 حیوانات قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام
سعید نظری توکلی
10670
19000
1
1396
14
 ضریب حفاظتی عرصه و اعیان منابع طبیعی کشور
بهزاد انگورج
10686
240000
1
1396
15
 مجموعه حقوق منابع طبیعی اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آیین دادرسی کاربردی
قدرت عموزاد مهدیرجی
10517
550000
3
1398
16
 مجموعه حقوق منابع طبیعی تشخیص اراضی از مستثنیات مبانی، عناصر و آثار حقوقی
قدرت عموزاد مهدیرجی
10516
550000
3
1398
17
 حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی با تاکید بر ملی شدن
هانیه نعیمی نژاد
10460
100000
6
1396
18
 حقوق بین الملل محیط زیست
دکتر سید عباس پور هاشمی - دکتر بهاره ارغند
10285
210000
1
1396
19
 جنبه های حقوقی مکانیزم توسعه پاک
سیاوش سفیداری
10024
145000
1
1396
20
 حقوق بین الملل محیط زیست « مجموعه مقالات »
دکتر عسکر جلالیان
9643
200000
1
1395
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!