فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/01/21

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 آموزش تصویری اصول فقه
استاد عباد محمد تبار
9663
1000000
6
1395
2
 نرم افزار آموزش جهش « کیفری »
دکتر عباس تدین
9441
800000
6
1395
3
 نرم افراز آموزشی « حقوق جزای عمومی »
دکتر شادی عظیم زاده
9255
800000
6
1395
4
 نرم افزار آموزشی « حقوق جزای اختصاصی »
دکتر شادی عظیم زاده
9254
800000
6
1395
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!