اخبار مجد:    
جرم شناسی سایبری
روانشناسی در زندان ها
هزینه دادرسی
بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلقه
حقو ق مدنی پیشترفته ج1
حقوق محیط زیست « متون تخصصی »
بیمه های مسئولیتمدنی شغلی و حرفه ای
تحولات تقسیم مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی
تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه ضبط و مصادره اموال
کلیات قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی