اخبار مجد:    
آزمون یار آیین دادرسی مدنی
شنود غیر مجاز
متون حقوقی تطبیقی
بررسی مالکیت زمانی در خرید و اجاره آپارتمان های تفریحی
مبانی حقوق عمومی در غرب
حقوق اساسی 1و2
مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری
قواعد عمومی تعهدات قراردادی
نقش سازمان جهانی پلیس جنایی
کشتی های توقیف شده در عرصه حقوق دریایی