اخبار مجد:    
شرایط عمومی صحت معاملات در اسناد تجاری
فدراسیون بین المللی فوتبال « فیفا »
نگرشی نو به تاثیر کیفی خانواده بر بزهکاری
ماهیت و آثار تعارض دادگاههای ملی و مراجع داوری بین المللی
آشنایی با مقطع تحصیلی LLM
مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در
دانشنامه حقوقی حقوق مدنی « 4 جلدی »
شرایط و شیوه های قبولی
در آمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری ج2
فرهنگ لغات و اصطلاحات شهر و شهرداری