اخبار مجد:    
بررسی حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی
شرح و خودآموز نموداری  اصول فقه مظفر 1(جلد اول)
شرح و خودآموز نموداری  اصول فقه مظفر 2(جلد دوم)
آینده جرم‌شناسی(مجموعه مقالات)
سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران « 1397»
اراده و آگاهی و نقش آن در جرایم عمدی
دامنۀ حقوق رقابت در بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر  (نظم حقوقی ایران و فقه اسلامی)
نظام حقوقی  قرآن (منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه و حقوق فطری)
حقوق بین الملل عمومی1 (کلیات)
رساله عملی در وجه التزام
عدالت معاوضی و قاعده  موازنه ( جلد دوم: مبانی قاعده )
عدالت معاوضی و قاعده  موازنه( جلد نخست: تبیین ماهیت، مجاری و مصادیق)


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4939560