اخبار مجد:    
بررسی فقهی و حقوقی حکم دیه جراحات پزشکی
کلیات حقوق نشر
مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری
مبانی حقوق قراردادها
سیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفری حقوق بشر
حقوق بین الملل عمومی 1و2
مجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران
الفبای حقوق اتحادیه اروپا
حقوق دیپلماتیک
پاسداری از قانون اساسی توسط رئیس جمهور
نرم افزار کتاب قانون «برای تلفن های همراه »
سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران «1395 »