اخبار مجد:    
شهر در پرتو رویه قضایی
جستارهایی در حقوق جزای عمومی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق بین الملل خصوصی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی
تحلیل فقهی و حقوقی شرط بنایی در حقوق ایران و اسلام
تاثیر قراردادهای خصوصی بر مسئولیت متصدی حمل و نقل جادهای کالا
آموزش دوره حقوق مدنی (8- 1 )
ضوابط حاکم برمدیریت اموال و دارائی های دولتی در ایران
قوانین کیفری ترکیه
حقوق خانواده