اخبار مجد:    
دانشنامه حقوقی « آیین دادرسی کیفری - مدنی »
دانشنامه حقوقی « حقوق جزا »
تحلیل آثار حبس بر زندانیان
دوره کامل حقوق جزای عمومی ایران
محشای قانون شورای حل اختلاف
نآثیر هرمسانگی در متون کیفری
مجموعه اسناد کاربردی ضمانت نامه و پرداخت های بین المللی
شهر در پرتو رویه قضایی
جستارهایی در حقوق جزای عمومی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی