اخبار مجد:    
مجموعه نکات طبقه بندی شده حقوق مدنی
تأثیر بازهای رایانه ای بر بزهکاری و انحراف کودکان و نوجوانان
ماهیت تجارت خدمات از منظر حقوق بین الملل
قواعد فقه بشر دوستانه
نقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسی کیفری
تولد فرزند بعد از وفات والدین
اندیشه های حقوق عمومی « ج 1»
حقوق اورژانس
سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل
در آمدی بر کیفر تعزیر