اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمژگان کثیری
دکترمژگان کثیری
محبوبه جمالی
محبوبه جمالی
ناصرآقامحمدی
ناصرآقامحمدی
سیدبهامین بابائی شاهاندشتی
سیدبهامین بابائی شاهاندشتی
محمدحسن بهادر
محمدحسن بهادر
دکترابوالحسن شاکری
دکترابوالحسن شاکری
دکترسلمان کونانی
دکترسلمان کونانی
دکترمحمدرضاالهی منش
دکترمحمدرضاالهی منش
دکتراسلام مندنی
دکتراسلام مندنی
دکتربهمن حسین جانی
دکتربهمن حسین جانی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10465689