اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
اصغرامیدوند
اصغرامیدوند
امین محمدی
امین محمدی
حامداکبری فیض آبادی
حامداکبری فیض آبادی
دکتر حق پناهان
دکتر حق پناهان
دکترحسین ذبحی
دکترحسین ذبحی
دکترحمیدرضاعباسپورمبارکه
دکترحمیدرضاعباسپورمبارکه
دکترفاطمه قناد
دکترفاطمه قناد
دکترمحمدعلی حاجی ده آبادی
دکترمحمدعلی حاجی ده آبادی
دکترمریم عباچی
دکترمریم عباچی
دکترمهدی یوسفی مراغه
دکترمهدی یوسفی مراغه

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10466779