اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمریم صبح خیز
دکترمریم صبح خیز
فاطمه فرج پور
فاطمه فرج پور
طلوع ابطحی
طلوع ابطحی
دکترافشین جعفری
دکترافشین جعفری
دکترایرج رضایی نژاد
دکترایرج رضایی نژاد
دکترحسین عبدوس
دکترحسین عبدوس
دکترمسعودراعی
دکترمسعودراعی
زهراتفاح
زهراتفاح
دکتربهزادساعدی بناب
دکتربهزادساعدی بناب
دکترحمیدقنبری
دکترحمیدقنبری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9897077