اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
مهدی نژادخلیلی
مهدی نژادخلیلی
حوریه وجگانی
حوریه وجگانی
دکترمحمدوارسته ذوالفقاری
دکترمحمدوارسته ذوالفقاری
دکترحسن سواری
دکترحسن سواری
اکرم ویسی
اکرم ویسی
دکتربنیامین شکوه فر
دکتربنیامین شکوه فر
دکترمحمدتقی دشتی
دکترمحمدتقی دشتی
قاسم ناصری کیا
قاسم ناصری کیا
دکترمهدیه صانعی
دکترمهدیه صانعی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10463525