اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور
 • دفتر اول: آرا وحدت روی جزایی
  • بخش اول‌: آرا مربوط به آیین دادرسی کیفری
   • مسائل مختلف آیین دادرسی کیفری1
   • مسائل مختلف آیین دادرسی کیفری2
   • مسائل مختلف آیین دادرسی کیفری3
   • صلاحیت و مراجع حل اختلاف کیفری1
   • صلاحیت و مراجع حل اختلاف کیفری2
   • صلاحیت و مراجع حل اختلاف کیفری3
   • صلاحیت و مراجع حل اختلاف کیفری4
   • وکالت در امور کیفری
  • بخش دوم آرا مربوط به قوانین جزائی مهوی
   • فصل اول‌: آرا مربوط به حقوق جزای عمومی1
   • فصل اول‌: آرا مربوط به حقوق جزای عمومی2
   • فصل دوم :آرا مربوط به حقوق جزای اختصاصی 1
   • فصل دوم :آرا مربوط به حقوق جزای اختصاصی 2
   • فصل دوم :آرا مربوط به حقوق جزای اختصاصی 3
 • دفتر دوم: آرا وحدت رویه حقوقی
  • بخش اول : آرا مربوط به آیین دادرسی مدنی
   • فصل اول : آرای مربوط به مسائل مختلف آیین دادرسی مدنی
   • فصل دوم : آرا مربوط به صلاحیت و مراجع حل اختلاف1
   • فصل دوم : آرا مربوط به صلاحیت و مراجع حل اختلاف2
   • فصل دوم : آرا مربوط به صلاحیت و مراجع حل اختلاف3
   • فصل سوم: آرا مربوط به واخواهی تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و هینه دادرسی1
   • فصل سوم: آرا مربوط به واخواهی تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و هینه دادرسی2
  • بخش دوم : آرا مربوط به قوانین مدنی ، امور حسبی و ثیت احوال
   • فصل اول‌: آرا مربوط به قوانین مدنی و حمایت خانواده
   • فصل دوم : آرا مربوط به قانون امور حسبی
   • فصل سوم : آر مربوط به قانون ثبت احوال
  • بخش سوم : آرا مربوط به قوانین ثبت اسناد ،اراضی و املاک ، موجر و مستاجر، تجارت و ورشکستگی
   • فصل اول‌: آرا مربوط به قانون ثبت اسناد و ملاک و امور اراضی
   • فصل دوم : آرا مربوط به قانون تجارت و ورشکستگی
   • فصل سوم : آرا مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر
  • بخش چهارم : آرا مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان دولت


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4131471