اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات ثبتي و اراضي
 • دفتر اول : ثبت اسناد و املاک
  • قانون ثبت اسناد و املاک
   • باب‌ اول‌ ـ تشکیلات‌ اداری‌ ثبت‌
   • باب‌ دوم‌ ـ ثبت‌ عمومی‌
   • باب‌ سوم‌ ـ ثبت‌ اسناد
   • باب‌ چهارم‌ ـ دفاتر اسناد رسمي‌
   • باب‌ پنجم‌ ـ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌
   • باب‌ ششم‌ ـ جرایم‌ و مجازات‌
   • باب‌ هفتم‌ ـ تعرفه‌ و مخارج‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
   • باب‌ هشتم‌ ـ مواد مخصوصه‌
   • مواد الحاقی‌
  • قانون‌اصلاح‌ مواد 1 و 2 و 3 قانون‌ اصلاح‌ و حذف‌ موادی‌ از قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
  • قانون‌ متمم‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
  • آیین‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌
  • قانون‌ تمدید مدت‌ مواد اصلاحی‌ 147 و 148 قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور
  • آئین‌نامة‌ اجرائی‌ قانون‌ اصلاح‌ مواد یک‌ و دو و سه‌ قانون‌ اصلاح‌ و حذف‌ موادی‌ از قانون‌ ثبت‌
  • دستورالعمل‌ نحوه‌ توزیع‌ و پرداخت‌ مبلغ‌ مقرر در بند ج‌ ماده‌ 39 آئین‌نامه‌ اصلاحی‌ قانون‌ اصلاح‌ مواد 1و2و3 اصلاح‌ و حذف‌ موادی‌ از قانون‌ ثبت‌ و الحاق‌ موادی‌ به‌ آن‌
  • آئین‌نامه‌ اجرائی‌ تبصره‌ (3)ماده‌(2)قانون‌ اصلاح‌ مواد (147) و (148) اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور
  • قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر رسمی‌
  • قانون‌ ثبت‌ املاک‌ در مناطق‌ عشایری‌
  • قانون‌ متمم‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌ درمناطق‌ عشایری‌
  • قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ پرونده‌های‌ معترضین‌ ثبتی‌ که‌ فاقد سابقه‌ بوده‌ و یا اعتراض‌ آنها در مراجع‌ قضائی‌ ازبین‌ رفته‌ است‌
  • قانون‌ افزایش‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌
  • قانون‌ نحوة‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها دراثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیر مترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ اند
  • آئین‌ نامة‌ اجرائی‌ قانون‌ نحوة‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیرمترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌، سیل‌ و آتش‌سوزی‌ از بین‌ رفته‌اند
  • قانون‌ صدور اسناد مالکیت‌ اراضی‌ مشمول‌ اصلاحات‌ ارضی‌ در روستاهاو شهرهای‌ مشمول‌
  • آئین‌نامة‌ اجرایی‌ قانون‌ صدور اسناد مالکیت‌ اراضی‌ مشمول‌ اصلاحات‌ ارضی‌ در روستاها و شهرهای‌ مشمول‌
  • لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌
  • آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ رسیدگی‌ اسناد مالکیت‌ معارض‌ و هیأت‌ نظارت‌ و شورای‌ عالی‌
  • فهرست‌ اشتباهات‌ ثبتی
  • از قانون ‌وصول ‌برخی‌ از درآمدهای ‌دولت ‌و مصرف ‌آن ‌در موارد معین‌
  • از قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 34 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 43 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌
  • قانون‌ ثبت‌ آثار ملی‌
  • لایحة‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ دفاتر و اوراق‌ ادارة‌ کل‌ ثبت‌
  • آئین‌نامة‌ ترتیب‌ فروش‌ دفاتر و اوراق‌ بهادار
  • آئین‌نامه‌ اصلاحی‌ هزینه‌ تهیه‌ رونوشت‌ و تصدیق‌ صحت‌ نقشه‌ موضوع‌ ماده‌ 61 قانون‌ ثبت‌ و بند 2 فراز (ی‌) ماده‌ یک‌ قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معین‌ مصوب‌ اسفند 1373
  • آئین‌نامة‌ ترتیب‌ انتخاب‌ ارزیاب‌ و نحوة‌ ارزیابی‌ موضوع‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 34 قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
  • آئین‌نامه‌ راجع‌ به‌ ماده‌ 120 قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
  • آئین‌ نامة‌ هیأت‌ تشخیص‌
  • تصویب‌ نامه‌ راجع‌ به‌ تعرفه‌ فروش‌ اطلاعات‌ نقشه‌ برداری‌ ثبتی‌ (کاداستر)
  • آئین‌نامه‌ حدود و وظائف‌ و تشکیلات‌ تهیه‌ نقشه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ کاداستر و مقررات‌ اجرائی‌ آن‌ موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 156 قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
  • آئین‌نامه‌ راجع‌ به‌ ماده‌ 299 قانون‌ امور حسبی‌
  • آیین‌نامة‌ راجع‌ به‌ مواد 279 و 288 قانون‌ امور حسبی‌
  • آئین‌ نامه‌ واریز حق‌ الثبت‌ و حقوق‌ اجرائی‌ و هزینه‌ تفکیک‌ و سایر درآمدهای‌ ثبتی‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ الغای‌ رویه‌ الصاق‌ و ابطال‌ تمبر
  • لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ لایحه‌ قانونی‌ ترتیب‌ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ و دعاوی‌ مربوط‌ به‌ اراضی‌ گنبد و دشت‌ گرگان‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ لایحه‌ قانونی‌ ترتیب‌ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ و دعاوی‌ مربوط‌ به‌ اراضی‌ گنبد و دشت‌ گرگان
  • قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌
  • آیین‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌
  • قانون‌ تأسیس‌ شورای‌عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌
  • از قانون‌ شهرداری‌ها
  • قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393
  • آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1395
  • آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي
  • قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي
 • دفتر دوم : دفاتر اسناد رسمی
  • قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌
  • قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌
  • آیین‌نامه‌های‌ بند 4 ماده‌ 6 و تبصره‌ 2 ماده‌ 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌
  • آیین‌نامه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌
  • قانون‌ توزیع‌ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌
  • قانون‌ تفسیر ماده‌ (42) قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌
  • تعرفة‌ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌ 94
  • آئین‌نامة‌ اصلاحی‌ ماده‌ 61 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1354
  • آئین‌نامة‌ بیمه‌ و بازنشستگی‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ اسناد رسمی‌
  • دستورالعمل‌ ماده‌ 12 آئین‌ نامه‌ بیمه‌ بازنشستگی‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ اسناد رسمی‌
  • آئین‌نامه ‌تشکیل ‌صندوق ‌تعاون ‌سردفتران ‌و دفتریاران ‌دفاتر اسناد رسمی‌
  • اصلاح‌ موادی‌ از آیین‌ نامه‌ تشکیل‌ صندوق‌ تعاون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ دفاتر اسناد رسمی‌
  • از قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌
  • دستورالعمل‌ نقل‌ و انتقال‌ سردفتران‌ اسناد رسمی‌
  • تصویبنامه‌ برای‌ تقسیم‌ و تنظیم‌ ثبت‌ اسناد
  • قانون‌ راجع‌ به‌ رشد متعاملین‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ ترجمه‌ اظهارات‌ و اسناد در محاکم‌ و دفاتر رسمی‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ اصلاح‌ ماده‌ 3 قانون‌ راجع‌ به‌ ترجمه‌ اظهارات‌ و اسناد در محاکم‌ و دفاتر رسمی‌ مصوب‌ سال‌ 1316
  • آئین‌نامة‌ ثبت‌ انتقالات‌ و معاملات‌ کشتی‌ها
  • قانون‌ منع‌ فروش‌ و واگذاری‌ اراضی‌ فاقد کاربری‌ مسکونی‌ برای‌ امر مسکن‌ به‌ شرکتهای‌ تعاونی‌ مسکن‌ و سایر اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ فروش‌ و واگذاری‌ اراضی‌ فاقد کاربری‌ مسکونی‌ برای‌ امر مسکن‌ به‌ شرکتهای‌ تعاونی‌ مسکن‌ سایر اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌
  • قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا، ارائه‌دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌
  • قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا (بهره‌)
  • از آئین‌نامه‌ تسهیلات‌ اعطائی‌ بانکی‌
  • قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌ (1)
  • قانون‌ اجازه‌ تاسیس‌ بانکهای‌ غیردولتی‌
  • قانون ‌تسری ‌امتیازات‌ خاص ‌بانکها به ‌مؤسسات ‌اعتباری‌غیربانکی ‌مجاز
  • قانون‌ تسری‌ مفاد برخی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بانکها به‌ صندوق‌ تعاون‌
  • قانون‌ معافیت‌ کلیه‌ دانشجویان‌ بورسیه‌ و اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ که‌ جهت‌تحصیلات‌ عالی‌ یا استفاده‌ از فرصتهای‌ مطالعاتی‌ به‌ خارج‌ از کشوراعزام‌می‌گردندازپرداخت‌حق‌الثبت‌اسنادمربوط‌به‌سپردن‌تعهدرسمی‌
  • لایحه‌ قانونی‌ نحوه‌ نقل‌ و انتقالات‌ و سایل‌ نقلیه‌ موتوری‌
  • آئین‌ نامه‌ ثبت‌ انتقالات‌ و معاملات‌ کشتیها
  • تصویبنامه‌ در مورد شماره‌گذاری‌ تراکتور و کمباین‌
  • آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ صدور سند مالکیت‌ و شماره‌گذاری‌ تراکتور و کمباین‌
  • از قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌
  • آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ روشهای‌ نگهداری‌ دفاتر و اسناد و مدارک‌ و نحوه‌ ثبت‌ وقایع‌ مالی‌ و چگونگی‌ تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ نهایی‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 95 اصلاحی‌ مصوب‌ 27/11/1380 قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌
  • آیین‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌
  • قانون ماليات بر ارزش افزوده
  • قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
  • آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
  • قانون پيش فروش ساختمان
  • آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان
  • دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي
  • دستورالعمل نحوه صدور سند مالكيت جديد
  • دستورالعمل ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك
  • دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الكترونيك اسناد (ثبت آني) بخشنامه شماره 107626/92 مورخ 23/6/92
  • دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه الكترونيكي استعلام و پاسخ استعلام املاك
  • از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394
  • از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 24/12/1389
  • آيين‌نامه اجرائي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 21/6/ 1391
 • دفتر سوم : بخشنامه ها و آرا ثبتی
  • فهرست‌ بخشنامه‌های‌ ثبتی‌
  • بخش اول: بخشنامه های ثبتی صادره از اول مهر 1365
   • فصل‌ اول‌ ـ دفاتر اسناد رسمی‌
   • فصل‌ دوم‌ ـ امور مالی‌ و مالیاتی‌ دفاتر اسناد رسمی‌
   • فصل‌ سوم‌ ـ نحوه‌ تنظیم‌ سند برای‌ بیگانه‌ و اسناد تنظیمی‌ برای‌ خارج‌ از کشور
   • فصل‌ چهارم‌ ـ تنظیم‌ اسناد موقوفه‌
   • فصل‌ پنجم‌ ـ نحوه‌ تنظیم‌ اسناد مربوط‌ به‌ اتومبیل‌
   • فصل‌ ششم‌ ـ بازرسی‌ دفاتر اسناد رسمی‌
   • فصل‌ هفتم‌ ـ ثبت‌ شرکتها
   • فصل‌ هشتم‌ ـ دفاتر ازدواج‌ و طلاق‌
   • فصل‌ نهم‌ ـ ازدواج‌ با اتباع‌ خارجی‌
   • فصل‌ دهم‌ـ طلاق‌ و رجوع‌
   • فصل‌ یازدهم‌ ـ گواهی‌ پزشک‌
   • فصل‌ دوازدهم‌ ـ بازرسی‌ دفاتر ازدواج‌ و طلاق‌
   • فصل‌ سیزدهم‌ اسناد رسمی‌ لازم‌ الاجرا
   • فصل‌ چهاردهم‌ ـ ابلاغ‌
   • فصل‌ پانزدهم‌ ـ امور مالی‌ اجراء
   • فصل‌ شانزدهم‌ ـ اجرای‌ اسناد ماده‌ 34 قانون‌ ثبت‌
   • فصل‌ هفدهم‌ ـ امور املاک‌
   • فصل‌ هجدهم‌ ـ آگهی‌های‌ ثبتی‌ و اجرائی‌
   • فصل‌ نوزدهم‌ ـ اعتراض‌ به‌ ثبت‌
   • فصل‌ بیستم‌: عدم‌ ثبت‌ بیش‌ از یک‌ واقعه‌ در یک‌ صفحه‌ دفاتر ارسالی‌ به‌ مرکز
   • فصل‌ بیست‌ و یکم‌ ـ اصلاحات‌ ارضی‌
   • فصل‌ بیست‌ و دوم‌ ـ جنگل‌، مرتع‌، موات‌
   • فصل‌ بیست‌ و سوم‌ ـ اوقاف‌
   • فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ـ اتباع‌ بیگانه‌
   • فصل‌ بیست‌ و پنجم‌ ـ تعیین‌ حدود و تفکیک‌، افراز
   • فصل‌ بیست‌ و ششم‌: گزارش‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و تفویض‌ اختیار
   • فصل‌ بیست‌ و هفتم‌ ـ گزارش‌ برای‌ سازمان‌ ثبت‌، شورایعالی‌ ثبت‌ (شعبه‌ املاک‌ ـ شعبه‌ اسناد) ثبت‌ منطقه‌ و هیئت‌ نظارت‌
   • فصل‌ بیست‌ و هشتم‌ ـ امور مالی‌ و اداری‌
   • فصل‌ بیست‌ و نهم: هزینه‌ سفر و فوق‌ العاده‌ نماینده‌ و نقشه‌ بردار
   • فصل‌ سی‌ام‌ ـ استعلام‌
   • فصل‌ سی‌ و یکم‌: طرز تحریر دفاتر مالی‌ و حسابداری‌ و نگهداری‌ دفاتر و ته‌ سوش‌ قبوض‌ و تحویل‌ درآمدها
   • فصل‌ سی‌ و دوم‌ : بدهی‌ ثبتی‌ املاک‌ موقوفه‌ تحت‌ تصدی‌ سازمان‌ اوقاف‌
   • فصل‌ سی‌ و سوم‌ ـ معافیتها
   • فصل‌ سی‌ وچهارم‌: معافیت‌ فروش‌ املاک‌ مورد اجاره‌ به‌ زارعین‌ و جنگلها
  • بخش دوم: بخشنامه های ثبتی صادره از اول مهر ماه سال 1365 به بعد
   • قسمت اول
   • قسمت دوم
   • قسمت سوم
   • قسمت چهارم
   • قسمت پنجم
   • قسمت ششم
  • بخش سوم : آرا وحدت رویه کانون سردفتران ت پایان سال 1384
   • آراء وحدت‌ رویه‌ کانون‌ سردفتران‌ 1
   • آراء وحدت‌ رویه‌ کانون‌ سردفتران‌ 2
  • بخش چهار : آراء ثبتي
   • آراء وحدت‌ رویه‌ کانون‌ سردفتران‌ 1
   • آراء وحدت‌ رویه‌ کانون‌ سردفتران‌ 2
   • فصل‌ دوم‌: اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ و چک‌
   • فصل‌ سوم‌: اراضی‌
   • فصل‌ چهارم‌: امور مدنی‌ و حسبی‌ (وکالت‌، وصیت‌، ارث‌)
   • فصل‌ پنجم‌: وقف‌
   • فصل‌ ششم‌: اسناد سجلی‌، ثبت‌ احوال‌، ازدواج‌ و طلاق‌
   • فصل‌ هفتم‌: روابط‌ موجر و مستاجر
   • فصل‌ هشتم‌: کارشناسی‌
   • فصل اول: امور ثبتي (1)
   • فصل اول: امور ثبتي (2)
  • بخش پنجم : آرا وحدت رویه کانون سردفتران تا پایان سال 1395
 • دفتر چهارم : اجرا اسناد
  • آئین‌نامة‌ طرز اجرائیة‌ معاملات‌ شرطی‌ و رهنی‌ و با حق‌ استرداد
  • قانون‌ نحوة‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ مصوب 1393
  • قانون‌ منع‌ توقیف‌ اشخاص‌ در قبال‌ تخلف‌ از انجام‌ تعهدات‌ و الزامات‌ مالی‌
  • آئین‌نامة‌ نحوة‌ اجرای‌ حراج‌ و نوبت‌ آن‌ و تشکیل‌ مراکز حراج‌ و نحوة‌ توقیف‌ حق‌ بدهکار نسبت‌ به‌ مازاد ورد وثیقه‌ و طرز استیفای‌ حقوق‌ توقیف‌ کننده‌
  • آئین‌نامة‌ ترتیب‌ وصول‌ درآمد حراج‌ و محل‌ مصرف‌ آن‌
  • آیین‌ نامه‌ طرز پرداخت‌ حق‌ النسبی‌ متصدیان‌ اجرا
  • لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از قوانین‌ دادگستری‌
  • آئین‌نامة‌ کیفیت‌ هزینه‌ و نحوة‌ نگهداری‌ حساب‌ از درآمد
  • نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ در خصوص‌ دریافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخیر تأدیه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شرکتها و اشخاص‌ خارجی‌ (1)
  • نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ در خصوص‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌
  • قانون‌ اعسار
  • قانون‌ اجازه‌ کسر اقساط‌ معوقه‌ و استیفای‌ مطالبات‌ بانک‌ مسکن‌ از محل‌ حقوق‌ و دریافتیهای‌ بدهکاران‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ منع‌ توقیف‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ متعلق‌ به‌ شهرداریها
  • قانون‌ نحوه‌ پرداخت‌ محکوم‌ به‌ دولت‌ و عدم‌ تأمین و توقیف‌ اموال‌ دولتی‌
  • قانون‌ نحوه‌ وصول‌ مطالبات‌ بانکها
  • قانون‌ صدور چک‌
  • آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رياست قوه قضائيه
 • دفتر پنجم: ثبت شرکتها
  • قانون‌ ثبت‌ شرکتها
  • نظامنامه‌ اجرای‌ قانون‌ ثبت‌ شرکتها
  • طرح‌ اصلاحی‌ آیین‌نامه‌ ثبت‌ شرکتها
  • نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد 196 و 197و 199 قانون‌ تجارت‌
  • آئین‌ نامة‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌
  • آئین‌نامة‌ اصلاحی‌ ثبت‌ تشکیلات‌ ومؤسسات‌ غیر تجارتی‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 187 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
  • نظامنامه‌ ثبت‌ شرکتهای‌ بیمه‌
  • نظامنامه‌ ثبت‌ فرمولهای‌ سند بیمه‌ صادره‌ شرکت‌های‌ بیمه‌ خارجی‌
  • قانون‌ حق‌الثبت‌ شرکتهای‌ بیمه‌
  • آئین‌ نامة‌ قانون‌ ثبت‌ شرکت‌های‌ بیمه‌
  • آئین‌نامه‌ ماده‌8 قانون‌ ثبت‌ شرکت‌ها درمورد شرکت‌های‌ بیمه‌
  • ضوابط‌ ثبت‌ شرکت‌ها و مالکیت‌های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
  • قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 56 قانون‌ بودجة‌ اصلاحی‌ سال‌ 1352 و بودجة‌ سال‌ 1353 کل‌ کشور
  • آئین‌نامة‌ اجرائی‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 56 قانون‌ بودجة‌ اصلاحی‌ سال‌ 1352 و بودجة‌ سال‌ 1353 مصوب‌ 18/9/1365 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مبالغ‌ قابل‌ دریافت‌ به‌ مأخذ ریال‌ بابت‌ پرداخت‌ حقوق‌ دولتی‌ مندرج‌ درقوانین‌
  • قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ شرکت‌های‌ خارجی‌
  • آئین‌ نامة‌ اجرایی‌ قانون‌ اجازة‌ ثبت‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ شرکت‌های‌ خارجی‌
 • دفتر هفتم: ثبت احوال
  • قانون‌ ثبت‌ احوال‌(1)
  • آئین‌ نامه‌ طرز رسیدگی‌ هیأت‌های‌ حل‌ اختلاف‌
  • آئین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 35 اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ احوال‌
  • قانون‌ ازدواج‌
  • نظامنامه‌ دفتر ثبت‌ ازدواج‌ و طلاق‌
  • آئین‌نامه‌ متحد الشکل‌ شدن‌ ثبت‌ عقد ازدواج‌ و طلاق‌
  • آئین‌نامه‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ ازدواج‌
  • نظامنامه‌ ماده‌ 2 قانون‌ ثبت‌ ازدواج‌ و طلاق‌
  • قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌
  • قانون‌ تفسیر تبصره‌های‌ 3و 6 قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ تبصره‌ یک‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌
  • قانون‌ تعیین‌ مدت‌ اعتبار گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌
  • تعرفه‌ حق‌ التحریر اسناد ازدواج‌ و طلاق‌
  • آئین‌نامه‌ نحوه‌ اجرای‌ احکام‌ و تصمیمات‌ دادگاه‌ خانواده‌
  • قانون‌ حفظ‌ اعتبار اسناد سجلی‌ و جلوگیری‌ از تزلزل‌ آنها
  • قانون‌ لغو قانون‌ انگشت‌ نگاری‌ عمومی‌ مصوب‌ 27/2/1362
  • آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ واحده‌ لغو قانون‌ انگشت‌ نگاری‌ عمومی‌
  • قانون‌ تخلفات‌، جرائم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌
  • قانون‌ الزام‌ اختصاص‌ شماره‌ ملی‌ و کد پستی‌ برای‌ کلیة‌ اتباع‌ ایرانی‌
  • آئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الزام‌ اختصاص‌ شماره‌ ملی‌ و کدپستی‌ برای‌ کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌
  • آئین‌ نامه‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ سردفتران‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و تعیین‌ کیفر آنان‌
  • نظامنامة‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ سران‌ دفاتر ازدواج‌ و طلاق‌ و نقل‌ و انتقال‌ آنان‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ انکار زوجیت‌
  • قانون‌ اجازة‌ رعایت‌ احوال‌ شخصیة‌ ایرانیان‌ غیر شیعه‌ در محاکم‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ خیانت‌ ولی‌ّ قهری‌
  • قانون‌ منع‌ ازدواج‌ کارمندان‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اتباع‌ بیگانه‌
  • قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392
  • قانون‌ لزوم‌ ارائة‌ گواهینامة‌ پزشک‌ قبل‌ از وقوع‌ ازدواج‌
  • قانون‌ الزام‌ تزریق‌ واکسن‌ ضد کزاز برای‌ بانوان‌ قبل‌ از ازدواج‌
  • تصویبنامه‌ در خصوص‌ آزمایش‌ تالاسمی‌ قبل‌ از ازدواج‌
  • قانون‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یا محجور به‌ مادران‌ آنها
  • قانون‌ مربوط‌ به‌ حق‌ حضانت‌
  • قانون‌ تأمین‌ زنان‌ و کودکان‌ بی‌سرپرست‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ تأمین‌ زنان‌ و کودکان‌ بی‌سرپرست‌
  • قانون‌ «رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مطروحه‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ ایرانیان‌ زرتشتی‌، کلیمی‌ و مسیحی‌»
  • قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌
  • قانون‌ اعتبار گواهی‌ بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی‌ در خصوص‌ صدور حکم‌ موت‌ فرضی‌ غایبان‌ مفقودالاثر انقلاب‌ اسلامی‌ و دفاع‌ مقدس‌ در محاکم‌ صالح‌
  • قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (1082) قانون‌ مدنی‌ درخصوص‌ مهریه‌
  • آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌
  • نحوة‌ محاسبة‌ ارزش‌ مهریه‌ وجه‌ رایج‌ کشور
  • قانون‌ واگذاری‌ قیمومت‌ محجورین‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور به‌ سازمان‌ مذکور
  • قانون‌ نحوه‌ اهداء جنین‌ به‌ زوجین‌ نابارور
  • آیین‌نامه‌ استملاک‌ اتباع‌ خارجه‌
  • تصویب‌ نامه‌ راجع‌ به‌ اجازه‌ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ جهت‌ اشخاص‌ که‌ به‌ منظور سیاحت‌ و استفاده‌ ییلاقی‌ به‌ کشور ایران‌ مسافرت‌ می‌نمایند.
  • آیین‌نامه‌ اجرائی‌ تصویب‌ نامه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ در ایران‌
  • آیین‌نامه‌ زناشویی‌ بانوان‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی‌(1)
  • آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌
  • آئین‌نامه‌ چگونگی‌ تملک‌ اموال‌ غیرمنقول‌ توسط‌ اتباع‌ خارجی‌ غیرمقیم‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
  • قانون حمايت خانواده مصوب 1393
  • آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393
  • آيين نامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپ مصوب 1394
  • آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي
 • دفتر هشتم اوقاف
  • قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه
  • آئین‌نامة‌ اجرائی‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌
  • آئین‌نامه‌ نحوه‌ انتخاب‌ و بر کناری‌، شرایط‌ و حدود اختیارات‌ و وظایف‌ امین‌ یا هیات‌ امناء اماکن‌ مذهبی‌ و موقوفات‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌
  • لایحه‌ قانونی‌ تجدید قرارداد واجاره‌ املاک‌ و اموال‌ موقوفه‌ و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ و امناء و نظار اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ و مساجد
  • آئین‌نامه‌ اجرائی‌ تبصره‌ ماده‌ یک‌ لایحه‌ قانونی‌ تجدید قرارداد و اجاره‌ املاک‌ و اموال‌ موقوفه‌ و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ و مساجد
  • آئین‌نامه‌ نحوه‌ و ترتیب‌ وصول‌ پذیره‌ واهدائی‌
  • آئین‌نامه‌ کیفیت‌ تحقیق‌ در شعب‌ تحقیق‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداریها و اوقاف‌ و بانکها
  • قانون‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداریها واوقاف‌وبانکها
  • قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداریها و اوقاف‌ در استان‌ خوزستان‌ و شهرستان‌های‌ مشهد و قم‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری‌ در شهر اصفهان‌
  • قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ اراضی‌ واگذاری‌ دولت‌ و نهادها
  • قانون‌ تفسیر قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ اراضی‌ واگذاری‌ دولت‌ و نهادها
  • قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌
  • آئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌
  • نظریه‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ درخصوص‌ معادن‌ شن‌ و ماسه‌ و خاک‌ رس‌ واقع‌ درموقوفات‌ کشور
  • نظریه‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ درخصوص‌ خاک‌ صنعتی‌ در موقوفات‌
  • قانون‌ تفسیر مصوبه‌ مورخه‌ 25/5/1367 مجمع‌ تشخیص مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ اراضی‌ بایر
 • دفتر نهم : اراضی - املاک و مسکن
  • قانون‌ زمین‌ شهری‌
  • قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌
  • قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات‌ شهری‌ و کیفیت‌ عمران‌ آن‌
  • اصلاحیه‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات‌ شهری‌ و کیفیت‌ عمران‌ آن‌
  • آئین‌ نامه‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات‌ شهری‌ و کیفیت‌ عمران‌ آن‌
  • لایحه‌ قانونی‌ الحاق‌ سه‌ ماده‌ و دو تبصره‌ به‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات‌ شهری‌ وکیفیت‌ عمران‌ آن‌
  • قانون‌ مرجع‌ تشخیص‌ اراضی‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌
  • آئین‌نامه‌اجرائی‌ قانون‌ مرجع‌ تشخیص‌ اراضی‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌
  • قانون‌ تعیین‌ وضعیت‌ املاک‌ واقع‌ در طرحهای‌ دولتی‌ و شهرداریها
  • لایحه‌ قانونی‌ خرید اراضی‌ و املاک‌ مورد احتیاج‌ دولت‌ و شهرداریها
  • لایحة‌ قانونی‌ نحوة‌ خرید و تملک‌ اراضی‌ و املاک‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ عمومی‌، عمرانی‌ و نظامی‌ دولت‌
  • قانون‌ نحوة‌ تقویم‌ و ابنیه‌، املاک‌ واراضی‌ مورد نیاز شهرداریها
  • قانون‌ اراضی‌ مستحدثه‌ ساحلی
  • قانون‌ خرید اراضی‌ و ابنیه‌ تأسیسات‌ برای‌ حفظ‌ آثار تاریخی‌ وباستانی‌
  • آئین‌نامه‌اجرائی‌ قانون‌ خرید اراضی‌ و ابنیه‌ و تأسیسات‌ برای‌ حفظ‌ آثار تاریخی‌ و باستانی‌
  • قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر 1356
  • مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ حق‌ کسب‌ یا پیشه‌ یا تجارت‌
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 29 قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر
  • فهرست‌ شهرهای‌ مشمول‌ اجرای‌ قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر
  • قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر 1362
  • قانون‌ الحاق‌ یک‌ ماده‌ به‌ قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر
  • آیین‌نامه‌ نحوه‌ تعدیل‌ و تثبیت‌ اجاره‌بهای‌ واحدهای‌ مسکونی‌
  • قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر 1376
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر
  • قانون‌ تملک‌ آپارتمانها
  • آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ تملک‌ آپارتمانها
  • اساسنامه‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌
  • آئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اساسنامه‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌
  • آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ احداث‌ بنا و تأسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ وحریم‌ شهرها
 • دفتر دهم : کارشناسان رسمی ، دلالان و مشاورین املاک و خودرو
  • قانون‌ کانون‌ کارشناسان‌ رسمی‌
  • آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ کانون‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌
  • از قانون تجارت
  • قانون‌ راجع‌ به‌ دلالان‌
  • تصویب‌ نامه‌ راجع‌ به‌ مواد 3 و 11 قانون‌ دلالان‌
  • آئین‌ نامة‌ دلالان‌ معاملات‌ ملکی‌
  • تصویب‌نامه‌ در خصوص‌ تعرفة‌ جرایم‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ و تعرفة‌ صدور یا تمدید پروانة‌ اشتغال‌ شغل‌ مشاور املاک‌ و خودرو
  • دستورالعمل‌ اجرایی‌ نحوه‌ صدور پروانه‌ تخصص‌ اشتغال‌ برای‌ مشاورین‌ املاک‌ و خودرو (1)
 • دفتر ششم : ثبت علائم و اختراعات
  • قانون‌ ثبت‌ علایم‌ و اختراعات
  • آیین‌نامه‌ اصلاحی‌ اجرای‌ قانون‌ ثبت‌ علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌
  • آئین‌ نامة‌ ماده‌ 9 قانون‌ ثبت‌ شرکتها و ماده‌ 45 قانون‌ ثبت‌ علائم‌
  • طرح‌ آئین‌نامه‌ نصب‌ و ثبت‌ اجباری‌ علائم‌ صنعتی‌ بر روی‌ بعضی‌ از اجناس‌ داروئی‌ وخوراکی‌ و آرایشی‌
  • اصلاح‌ جدول‌ طبقه‌ بندی‌ علائم‌ صنعتی‌ وتجاری‌ موضوع‌ باب‌ چهارم‌ آئین‌ نامة‌ اصلاحی‌ اجرای‌ قانون‌ ثبت‌ علائم‌ تجاری‌ و اختراعات‌
  • آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1387/11/1


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937447