برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 7 آذر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
بهاره قدس
حقوق حمل و نقل

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :