برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 16 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
بهنام اکبری
آیین دادرسی کیفری / آیین دادرسی مدنی / حقوق مالکیت فکری / علوم جنایی / کلیات حقوق

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :