برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتراحسان پهلوانی فرد
آیین دادرسی مدنی / تست و آزمون حقوقی / حقوق تجارت / حقوق سایبری و فضای مجازی / حقوق قراردادها

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :