برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 7 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکترعلی پورقصاب امیری
حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق تجارت / حقوق داوری / حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه / حقوق محیط زیست

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :