برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 29 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکترمحمدرضاالهی منش
آیین دادرسی کیفری / تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق سایبری و فضای مجازی / حقوق سلامت و پزشکی / کلیات حقوق / مجموعه قوانین

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :