برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 11 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکترمحمد رضا سعید آبادی
حقوق تجارت / حقوق عمومی / کلیات حقوق

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :