برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ابوالفضل رنجبری
حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :