برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 9 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ابوالقاسم گرجی
فقه و اصول فقه / مجلات و مجموعه مقالات

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :