برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر حسین مهدی زاده
حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :