برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 20 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر حمید ابهری
آیین دادرسی مدنی / تست و آزمون حقوقی / حقوق ثبت / حقوق مدنی / مجموعه قوانین

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :