برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر روح الله خلیلی نژاد
حقوق اداری / حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بین الملل / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :