برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 19 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق جزا / علوم جنایی / فقه و اصول فقه

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :