برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 10 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
آیین دادرسی کیفری / آیین دادرسی مدنی / تست و آزمون حقوقی / حقوق اداری / حقوق سایبری و فضای مجازی / حقوق عمومی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :