برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 7 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر فرشید اکبر زاده
حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق محیط زیست

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :