برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 19 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر محمد جلالی
حقوق اداری / حقوق عمومی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :