برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر محمد حسن امام وردی
حقوق اراضی و املاک / حقوق مدنی / مجموعه قوانین / نگارش حقوقی و روش تحقیق

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :