برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر مقصود عبادی بشیر
حقوق حمل و نقل / حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :