برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر پگاه سرمدی
حقوق مالکیت فکری

سوابق تحصیلی:

گذراندان دوره تحصیلات کارشناسی،دانشگاه اصفهان با معدل 18 و رتبه اول ورودی ( 1388)

گذراندن دوره تحصیلات کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان با معدل 18 و نیم( 139)پایان نامه « تحلیل فقهی حقوقی ضرر قابل جبران»

گذراندن دوره دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران( پردیس البرز)( 1398)پایان نامه«حق بر شهرت»

سوابق پژوهشی:

مقاله« بررسی قابلیت جبران ضرر از بین رفتن دارایی بر اساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی»مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز(1393) با همکاری دکتر سید محمد صادق طباطبایی

مقاله «بررسی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز(1393)با همکاری دکتر سید محمد صادق طباطبایی

مقاله«تاثیر تعهدات اصلی بر عقود تبعی»مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق بابل( 1391)با همکاری دکتر نصراله جعفری

مقاله «بررسی فقهی حقوقی مصادیق تبدیل ید امانی » مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه تهرانبا همکاری دکتر نصراله جعفری

مقاله« حمایت حقوقی از حق بر صدا»مجله دیدگاه های حقوق قضایی(1397)با همکاری دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی.

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran با همکاری دکتر نصراله جعفری و زینب زارع.

مقاله«تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن» دوفصلنامه فقه مقارن(1400) با همکاری محمد حسن زارعی زهابی

مقاله « الزام یا اختیار کادر درمان در اولویت دهی بیماران در پاندمی ها» ،مجله حقوقی علوم پزشکی(1402)با همکاری دکتر نصراله جعفری و زهرا رعیتی.

سوابق شغلی:

استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد از 1400 تا کنون

وکیل پایه یک دادگستری از 1391 تا کنون

 

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :