برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 29 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
زهرا زاده حسین علیائی
آیین دادرسی کیفری / آیین دادرسی مدنی

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :