برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 11 اسفند 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
سیده کویستان شریفی
حقوق انرژی / حقوق تجارت / حقوق مالکیت فکری

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :