برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 20 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
سیدیاسرشریفی قلعه سری
حقوق تجارت / حقوق محیط زیست / مجلات و مجموعه مقالات

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :