برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 15 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
سید عباس آرامی
حقوق مدنی / فقه و اصول فقه / مجموعه قوانین

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :