برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 20 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)
فقه و اصول فقه

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :