برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 اردیبهشت 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
محسن اصغری
حقوق تجارت / حقوق سلامت و پزشکی / حقوق قراردادها

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :