برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
محمد رضا سماواتی پور
حقوق اراضی و املاک

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :