برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 13 اسفند 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
مونا دوانلو
حقوق محیط زیست / متون حقوقی

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :