برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 30 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

دانشنامه حقوق/13

تأدیه

پرداخت حقی به نفع دیگری که بر عهده متعهد باشد