برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

دانشنامه حقوق/7

صعوبت

دشوار و سخت شدن، مشکل شدن کار

در لغت به‌معنای دشوار و سخت شدن، مشکل شدن کار، دشواری و سختی کار و نیز دشوار شدن کار، مشکل گردیدن، مقابل سهولت و آسانی، دشواری، سختی، عسرت در اصطلاح  ماده 479 ق.م. مقرر می‌دارد: «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.»